25 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

PMU-ledare: Att skapa fred kräver kvinnor för att bli hållbart

Studier visar att när kvinnor deltar i fredsprocesser är chanserna större att fredsavtal sluts och att freden blir hållbar. Det skriver Niclas Lindgren­, Fredrika Uggla och Jason Vogt, tre företrädare för PMU..

Majoriteten av världens flyktingar är kvinnor. Allt oftare är kvinnor direkta måltavlor i konflikter och dessutom drabbas de många gånger hårdare än männen av krigets konsekvenser. Trots det exkluderas kvinnor fortfarande i allt för stor utsträckning i fredsprocesser världen över. Med sitt breda världsvida nätverk har kyrkan en unik möjlighet att påverka och lyfta kvinnor, så att de kan få en mer framträdande roll i att bygga fredliga samhällen.

År 2000 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Man konstaterade att det är nödvändigt att öka kvinnors deltagande och inflytande i konfliktlösning, fredsbevarande och fredsbyggande för att fred och säkerhet ska uppnås internationellt. Resolutionen har följts av en rad andra, och arbetet har utvecklats under åren. Sveriges regering har med sin feministiska utrikespolitik också uttryckt att kvinnors involvering är en fråga som måste prioriteras.

Vi på PMU ser i vårt arbete också tydligt vikten av att arbeta med kvinnors involvering för att arbetet för fred ska bli framgångsrikt. När vi tog fram vår strategiska plan för 2016–2020 var signalen från flera av våra partner runt om i världen tydlig: "Våra länder håller på att gå sönder, vi måste gemensamt lära oss att arbeta för hållbar fred". Att jobba för fred är en grundläggande fråga som vi måste bemöta och adressera.

Krig påverkar kvinnor på olika sätt. Förutom att de ofta lider de allvarligaste former av fysiskt och psykiskt våld i krig och konflikt, är det ofta de som bär försörjningsbördan för familjen. Trots detta saknas de nästan alltid vid fredsförhandlingar. När kvinnor utesluts från samtalen om hur freden ska byggas går halva befolkningens erfarenheter och kunskaper förlorade. Studier visar att när kvinnor deltar i fredsprocesser är chanserna större att fredsavtal sluts och att freden blir hållbar. Det handlar inte om att exkludera männen för att lyfta fram kvinnorna, utan om att representanter från hela samhället måste delta i freds- och försoningsarbetet för att tillsammans forma framtiden.

I Turkanaregionen i norra Kenya, där strider pågått i decennier mellan de två boskapsdrivande folkgrupperna turkana och pokot, har PMU i samarbete med den kenyanska partnern FPFK, sett att en viktig nyckel till fred är att stödja kvinnorna i deras arbete att mäkla fred och påverka de män som intar en stridande roll.

FPFK arbetar nu aktivt med att sammanföra kvinnorna i de båda folkgrupperna, utbilda dem och skicka ut dem som fredsambassadörer i byarna. FPFK ingår i nätverket UKIAMKA­, som består av pingstsamfund från sju länder i Öst- och Centralafrika, och som sammanlagt representerar mer än fem miljoner medlemmar. Inom nätverket jobbar man aktivt med frågan om fred och jämställdhet. Bland annat har man format en kvinnogrupp som jobbar specifikt med fredsfrågan.

PMU inser vikten av att bygga fredskultur och jämställda relationer tillsammans med lokala organisationer och kyrkorörelser, varför detta är ett av fokusområdena i vår strategiska plan. Vi tror att kyrkan med dess miljontals medlemmar och stora nätverk världen över kan spela en viktig roll i att lyfta kvinnor i fredsarbete. Vi tror också att kyrkorörelser som arbetar för ett hållbart ledarskap med bred representation, har möjlighet att påverka hela samhällen.

Flera av de samfund vi samarbetar med befinner sig i länder som genomgår krig och konflikt, och många gånger har de lokala församlingar ute i byar där de allra mest utsatta lever.

Ofta är det också en del av kulturen att gå i kyrkan, och människor har förtroende och respekt för lokala ledare och deras budskap. De lokala kyrkorna och dess ledarskap har därmed goda möjligheter att påverka många människors attityder och beteenden, för ökad tillit och samverkan mellan människor. Om kyrkonätverket jobbar med frågan utifrån sin fulla potential, tror vi att de på allvar kan influera de konfliktfyllda samhällen många av dem verkar i.

Fred och frihet kan inte tas för självklart, utan är precis som demokrati något som ständigt måste erövras. Inte heller kan rättigheter vi vant oss vid tas för självklara. En av de rättigheterna handlar om jämställdhet mellan könen och att allas röst ska höras.

Genom våra samarbetspartner och deras arbete har vi gång på gång påmints om att kvinnors lika möjligheter och involvering inte är något självklart. Det är inte heller en "tillvalsfråga", utan helt avgörande om vi ska kunna bygga fred. Vi vet att vi som kyrkonätverk är långt ifrån framme i denna fråga, men vi ser med allt större tydlighet att vi inte har något annat alternativ än att lyfta och adressera denna utmaning. Inte minst i arbetet för fred i världens många konfliktfyllda länder.

Niclas Lindgren­, direktor, PMU

Fredrika Uggla, tematiskt ansvarig jämställdhet, PMU

Jason Vogt, tematiskt ansvarig fred och konflikt, PMU

Fler artiklar från Debatt