Debatt

Kristna friskoleledare: Absurt att S vill stänga religiösa skolor

S-kongressen har nu tagit ännu ett steg i att vilja styra medborgarnas frihet.

Redan i dag är det förbjudet med konfessionella inslag i undervisningen på alla skolor, nu vill man ta steget längre och även förbjuda de inslag som i dag tillåts utanför undervisningen och som är frivilliga, till exempel en skolandakt.

Den svenska skolan har ett uttalat fostransuppdrag vid sidan av utbildningsuppdraget. Men denna fostran får alltså inte enligt Socialdemokraterna vara knutet till religion, och glömmer snabbt att vårt lands etiska principer i tusen år varit baserade på den kristna tron.

Med en märklig tolkning av religionsfriheten argumenterar man för att just religion inte ska få någon plats i skolan. Alla vet att ingen undervisning kan vara utan värderingar. Alla skolor och all utbildning vilar på någon form av filosofisk, religiös eller ideologisk grund.

De socialdemokratiska ministrar som uttalar sig i medier verkar tro att en sekulär trosuppfattning är "neutral", men så är självklart inte fallet. I ett pluralistiskt samhälle är den sekulära livsåskådningen en livsåskådning bland många.

Vi bör också komma ihåg att den svenska inställningen till religion som en ren privatsak är en ytterkantsåsikt i ett internationellt perspektiv. Vi ser det därför som djupt bekymmersamt att religion blir något som S ser som hotande och som barn ska skyddas från. Är S på väg tillbaka till en ståndpunkt som vi trodde begravts med murens fall?

Läs bakgrund: S kom överens på kongressen: Vill totalförbjuda religion i skolan

S verkar också glömma att Europas historia ända in på 1900-talet har gjort det skrämmande klart att ett demokratiskt och pluralistiskt samhälle med nödvändighet måste organiseras med största respekt för medborgarnas åsikts- och religionsfrihet och detta gäller även utbildning. När samhället tar sig rätten att begränsa medborgarnas frihet på dessa områden har det fått förödande konsekvenser. Just i ljuset av denna historia betonas denna frihet i både i Europakonventionen och i FN:s deklarationer.

Att förbjuda alla konfessionella skolor för att några skolor inte fyller kraven är lika absurt som att stänga alla kommunala skolor för att vissa av dem har problem. Vi läser dagligen om kränkningar, hot och våld i svenska skolor. Vi uppmanar därför politikerna att besinna sig och att lägga sitt fokus på att hitta lösningar på dessa gemensamma utmaningar vi står inför.

För vår del så tror vi att de kristna skolorna kan vara en del av lösningen, med vår betoning av den kristna värdegrunden.

Kärnan i den kristna etiken är den gyllene regeln "Allt vad ni vill att människor ska göra mot er ska ni göra mot dem". Är det verkligen en etisk diskussion som tar sin utgångspunkt i de kristna värderingarna som format vårt land under tusen år som är problemet? Är det inte en större utmaning att den gyllene regeln tillämpas alltför lite?

De kristna skolorna står mitt i den europeiska vetenskapstraditionen där kyrkan ofta varit initiativtagare till forskning, utbildning och grundande av många universitet. Den kristna kyrkan har under århundraden drivits av sin äkta övertygelse om att vi är kallade att tjäna samhället och medmänniskan, och därför har byggt grunden för många samhällsfunktioner som vård, omsorg och utbildning.

I debatten glömmer man lätt bort att kristna skolor redan i dag lyder under samma lagar som alla andra svenska skolor och arbetar utifrån samma läroplaner och styrdokument, med bred och allsidig undervisning, behöriga lärare och stor kompetens i alla ämnen. Skolinspektionen inspekterar de kristna skolorna regelbundet. De kristna inslagen, till exempel i form av en enkel morgonbön, är frivilliga. Den svenska läroplanen har inte några motsättningar mot den kristna värdegrunden.

Eleverna på de kristna skolor vi företräder är aktivt med i det pluralistiska samhället och möter samhällsdebatt och kulturutbud som alla andra svenska elever. På de kristna skolorna går elever från alla trosinriktningar och från både religiösa och icke-religiösa familjer. Med stöd i sin värdegrund så bemöter skolorna elever med olika livsåskådning med respekt och integritet utifrån deras livsval.

I de skolor vi representerar har vi elever från alla socioekonomiska delar av samhället. De framgångsrika företagarnas barn går i samma klass som barnen till den ensamstående invandrarkvinnan. Kristna skolor bryter aktivt boendesegregationen och bryter klassklyftor. Vi vet att många kristna skolor presterar bra och över snitten i kunskapsmätningar, vi vet att kristna skolor är kända för att vara duktiga på att ta emot och hjälpa elever med utmaningar, vi vet att kristna skolor har små problem med mobbning och att den kristna värdegrunden ger reella verktyg för att möta alla former av kränkningar, vi vet att eleverna går vidare i sin utbildning och sitt yrkesliv som trygga och självständiga individer inom samhällets alla olika områden.

De kristna skolorna kommer att fortsätta arbeta utifrån sin övertygelse att kristen etik bygger en god samhällsgrund. Vi kommer att fortsätta arbeta för att ge varje elev en trygg och varm uppväxt baserat på stabila värderingar. Vi lägger all vår kraft och energi på att arbeta för att fortsätta att bli ännu bättre skolor. S-politiker – är det verkligen dessa skolor ni vill bekämpa?

Bo Nyberg, ordförande, Kristna friskolerådet

Magnus Westergård, skolchef, Livets ords kristna skolor

Sven Magnusson, vice ordförande, Kristna friskolerådet

Romain Douib, ordförande, Livets ords kristna skolor

Fler artiklar för dig