15 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Evangeliets djupa innebörd

Muslimer behöver få höra att korsfästelsen genomfördes av romarna. Då kan de förstå att Jesus dog på korset och uppstod ur graven. Det skriver Emmanuel Luther Ratiq.

I motsats till andra religioner grundar sig den kristna tron inte på uppfattningar, filosofiska teorier eller trosbekännelser som består av människors eller påstådda himmelska ord. Tvärtom, den är baserad på historiska fakta. Och de är knutna till den person som har namnet Jesus i Bibeln och Isa bin Maryam (Isa, jungfru Marias son) i Koranen.

”Och änglarna sade: Maria! Gud tillkännager för dig det glada budskapet om ett ord från Honom varigenom du skall föda den vars namn skall vara Kristus Jesus, Marias son.” (Sura 3 vers 45)

Våra muslimska bröder, som hedrar Jesus som en profet som respekteras ”i denna värld och i det kommande livet” enligt den citerade Suraversen, anser i allmänhet att han inte dog på korset utan att Gud tog upp honom till himlen så att han slapp dö under förnedrande former på Golgata. Det finns dock en gren inom islam, ahmadiyya, som hävdar att Jesus dog och begravdes i Kashmir.

Men Jesu död på korset är ett historiskt faktum som inte inträffade oväntat utan som hade förutsagts hundratals år tidigare i Gamla testamentet, exempelvis av David i den 22:a psaltarpsalmen och profeterna Jesaja (Jes 53), Daniel (Dan 9) och Sakarja (Sak 12).

Jesus själv såg det som något som var oundvikligt och berättade gång på gång när han undervisade sina lärjungar om vad som skulle hända. Ögonvittnen, exempelvis den officer som citeras av Markus (Mark 15:37) bekräftade att Jesus verkligen dog och rapporterade detta till Pilatus (Mark 15:44).

Och en lärjunge beskriver hur en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans så att det kom ut blod och vatten (Joh 19:37). Josef från Arimataia placerade Jesu kropp i graven. Kort sagt, det finns inte ett uns av tvivel om vad som verkligen inträffade vid korsfästelsen.

Trots alla dessa oemotsägliga historiska fakta ser muslimerna inget annat än vanära i korset, på ett sätt som påminner om hur Petrus reagerade när Jesus talade om sin förestående död (Matt 16:22).

Ändå finns det verser i Koranen som talar om Jesu död: ”Guds fred var med mig den dag jag föddes och skall vara med mig den dag jag dör och den dag då jag skall uppväckas från de döda.” (Sura 19, vers 33)

”Och Gud sade: ’Jesus! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Min härlighet.’” (Sura 3, vers 55)

Men den vers som dominerar muslimernas synsätt är den där det heter: "'Vi har dödat Kristus Jesus, Marias son, som påstod sig vara Guds sändebud!' Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem tedde sig så." (Sura 4 vers 157)

Muslimerna tolkar traditionellt detta som att en person som liknande Jesus korsfästes i hans ställe. Men det har alltid funnits muslimska teologer som motsatt sig tanken att Koranen skulle vara okunnig om korsfästelsen som ett historiskt faktum.

De har därför medgett att Jesus blev korsfäst, dog på korset, förblev död en kortare tid och därefter återuppväcktes av Gud/Allah, något som överensstämmer med den kristna tron. Bland dessa muslimska lärda finns Syed Ahmed, grundare av Aligarh-universitetet i Indien och Maulvi Chiragh Din Jamvi, författare till boken Minartul Masih på urdu. Imam Ahab och Muhammad Ibn Ishaq hade också uppfattningen att Jesus var död under några timmar.

För mig är den riktiga tolkningen av den vers i Koranen som tycks förneka korsfästelsen som historiskt faktum att det inte är korsfästelsen som sådan som avvisas utan påståendet att det var judarna som dödade Jesus.

I själva verket hade judarna ingen sådan auktoritet och korsfästelsen genomfördes av romarna. Det är en förklaring som muslimer behöver få höra så att de kan förstå att Jesus dog på korset och uppstod ur graven för att befria världen från synd.

Låt detta faktum ljuda högre och högre under Stilla veckan och påsken att den kristna tron inte handlar om aldrig så korrekt formulerade trosbekännelser eller bildandet av organisationer utan om evangeliets djupa innebörd, ”att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna”. (Kor 15:3-4)

Glad påsk!

Emmanuel Luther Ratiq, journalist och författare till Jesus Contact & Conflict between Christians and Muslims

Fler artiklar från Debatt