Debatt

Stefan Swärd: Korset innebär seger

Den ideologiska och teologiska kamp som jag lyfter fram i min bok är mot en teologi som helt vill omtolka korsets innebörd och enligt min mening upphäva korsets kraft. Det skriver­ Stefan Swärd.

Martin Lembke tar upp i en debattartikel i Dagen om den underbara frälsning som Kristus har vunnit åt oss genom sin död och uppståndelse. Eftersom han citerar ur min bok "Inte utan korset" som kom ut för ett par år sedan, vill jag kommentera hans text.

Den enda källan vi kan ha till kunskap om betydelsen av Jesu död och uppståndelse är Bibeln. Vi kan naturligtvis också studera kyrkohistorien men då med syftet hur kristna kyrkan under historiens gång har tolkat bibeltexterna.

I min bok "Inte utan korset" försöker jag lyfta fram Bibelns helhetsperspektiv kring vad som hände på korset och hur det är avgörande för vår frälsning. Bibeltexterna ger en mångfacetterad bild. Försöken att rationellt utmejsla en försoningslära handlar om att försöka hitta den avgörande faktorn varför behövde Jesus dö på ett kors för att kunna frälsa oss. Man hamnar då lätt i förenklingar där man nedtonar vissa bibeltexter på bekostnad av andra.

Jag tycker snarare att utmaningen är att se likheterna mellan de som Lembke kallar de tre försoningslärorna, den klassiska kamp-seger-modellen, Anselms juridiska gottgörelse-perspektiv och reformatorernas ställföreträdande strafflidande, i försöken att fånga upp det centrala i betydelsen av Jesu korsdöd. Att hävda att läran om ställföreträdande strafflidandet inte blir ett evangelium, det är att spetsa till diskussionen alldeles för mycket.

Det viktiga är att både Anselm och reformatorerna betonar syndens allvar och människans oförmåga att göra något åt sin synd. Ett annat viktigt perspektiv man har gemensamt är att synden skadar människans relation till Gud.

Bibeln slår fast att "syndens lön är döden", "och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder." Heb. 9:27-28 "Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud". 2 Kor. 5:21. Jes. 53:5 säger: "Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid."

Det man kan vara överens om är att det var Gud som handlade genom försoningen, att människans synd var det grundläggande problemet, och att Kristus har lagt grunden för vår frälsning genom att bära vår synd och bli gjord till synd i vårt ställe.

Bibeln har också med perspektivet om människans skuld inför Gud, att skulden blir betald genom korset. Anselm betonar att Kristus genom sin död rättade till det som människans synd hade skadat, och att det var relationen till Gud som hade blivit skadad. Guds heder och ära hade blivit kränkt, och Kristus som sann människa kunde genom att ge sitt liv, botgöra/gottgöra för detta.

Jag håller med Lembke om att om man bara presenterar Jesus korsdöd som att han bar syndens straff på sig för att vi skulle kunna bli förlåtna och frikända, är det en förenklad bild som inte ger rättvisa åt alla bibeltexter. Men jag tycker han avvisar det perspektivet för lättvindigt.

Att Kristus dör i vårt ställe för att vi ska få del av det eviga livet är en rimlig sammanfattning av ett antal bibeltexter i ämnet. Visst, vi drabbas fortfarande av den fysiska döden, men dödens makt har blivit bruten genom Kristus. Paulus till exempel talade inte om att han skulle dö, han talade om att flytta hem för att vara hos Herren, att lämna sin förgängliga kropp. Hur man uppfattar fysiska döden har helt förändrats genom Kristi död på korset.

Men Bibeln framställer också händelsen på korset som en seger. Gud griper in och genom Kristus vinner seger över fördärvsmakterna.

Jag håller med Lembke om att det kan finnas läror om korset som är falska och heretiska. Men poängen kan då inte vara att konstruera motsättningar mellan Anselm och reformatorerna.

Den ideologiska och teologiska kamp som jag lyfter fram i min bok är mot en teologi som helt vill omtolka korsets innebörd och enligt min mening upphäva korsets kraft. Korset blir då bara martyrskap och Jesu delaktighet i vårt lidande, inte en frälsande seger där Jesus befriar oss från syndens makt och skuld.

Stefan Swärd,
pastor

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig