10 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Vetenskap är viktigt för oss kristna

Som kristna tror vi att den här världen är viktig, skriver Sara Wrige och Fredrik Ivarsson.

Vi tycker att det är viktigt med vetenskap. I tider då informationen flödar och motstridiga uppgifter kan vara svåra att sortera bland, blir perspektiv som fakta, vetenskaplighet, kunskap och källkritik oerhört viktiga.

Mänskligheten står inför många och stora problem: klimatförändringar, rättvisefrågor som hur mat och jordbruksmark ska räcka till alla, frågor om fred och krig och hur det politiska samhället ska organiseras.

För att lösa dessa stora problem­ är vetenskap väsentligt, och att den kunskap om sakernas­ tillstånd som man baserar beslut och bedömningar på är så bra och korrekt som möjligt.

Vi behöver sträva efter en gemensam kunskap och att tillsammans ta till oss fakta. När då fakta förvanskas eller manipuleras, oavsett om det sker med politiska syften eller i religionens namn, så är det hinder på vägen mot ett gemensamt, gott samhälle.

Den naturvetenskapliga metoden har visat sig särskilt framgångsrik när det gäller att finna kunskap om sådana saker som universum, atomer, klimatförändringar, arternas uppkomst, människans biologiska historia och mycket, mycket mer.

Humaniora lär oss om och beskriver människans inre värld, tankar och föreställningar. Statsvetenskaper, historiska vetenskaper och så vidare beskriver samhällets utveckling och funktioner. Listan kan göras allt längre och mer och mer detaljerad. Vetenskapen är mångfacetterad.

Som kristna tror vi att den här världen är viktig. Den är inte bara en transportsträcka till någon annan tillvaro, utan vi tror att Gud har skapat världen för dess egen skull.

På Bibelns första sida upprepas "och Gud såg att det var gott" när det berättas om Gud som skapare. I den kristna traditionen har man alltid pratat om att skapelsen berättar om Gud som skapare, och att man genom att studera naturen kan lära sig också om vem Gud är. Ibland har detta kallats för den andra boken.

Historiskt har detta varit en motivation för att studera och beforska naturen och lära sig mer om dess beståndsdelar.

I dag är det inte ovanligt att många förväntar sig att den gudstroende skulle vara negativt inställd till naturvetenskap. Visst förekommer det. Vi beklagar djupt att vissa kristna grupper vänder sig emot kunskap om till exempel evolutionen eller universums ålder, eller förnekar den mänskliga påverkan på klimatet som är forskningsbaserad etablerad kunskap.

Vi vill dock understryka att många kristna bejakar vetenskap och gläds över dess landvinningar. Först och främst för den ökade kunskapen i sig, och de möjligheter som det för med sig. Och också för att det ger oss anledning att ytterligare reflektera över vem Gud är som skapare. Om vi tror på Gud som skapare kan ju ingen kunskap om skapelsen vara emot skaparen. Däremot kan ny kunskap om skapelsen lära oss mer om vem skaparen är.

Mot denna bakgrund vill vi som samhällsmedborgare och som kristna stå upp för vetenskaplighet, för naturvetenskap, humaniora, statsvetenskap och andra vetenskaper. Med tacksamhet och ödmjukhet vill vi ta del av den kunskap som forskarvärlden genererar. Och vi vill vara en del av det samhälle som diskuterar hur vi bäst kan använda den kunskap som produceras.

Detta är bakgrunden till att vi går med i March for Science den 22 april, en global gräsrotsrörelse för vetenskap, kunskap och fakta.

Sara Wrige

tekn dr, stiftsadjunkt, Göteborgs stift

Fredrik Ivarsson

teol lic, kyrkoherde i Varberg

Fler artiklar från Debatt