07 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ebba Busch Thor och Roland Utbult: Kristen tradition avgörande

Den västerländska humanismen och den kristna etiken har spelat en avgörande roll som kulturbärare och formare av vårt samhälle, skriver Ebba Busch Thor och Roland Utbult (KD).

Kristdemokrati är demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Med kristna värden avses de allmänt giltiga värden som inspirerats och förvaltats av den kristna traditionen. Kristdemokratin är värdeorienterad. Med detta menas en politik som har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum. Så börjar Kristdemokraternas principprogram.

Därför är det också Kristdemokraterna som enda parti i riksdagen som lyfte den kristna etiken och traditionen som ett viktigt inslag i det västerländska kulturarvet när regeringens kulturarvsproposition debatterades och fattades beslut om i riksdagen. Tillsammans med den västerländska humanismen har den kristna etiken och värdegrunden spelat en helt avgörande roll som kulturbärare och formare av vårt samhälle.

Ett exempel är uppbyggnaden av fattigvård och sjukvård från 1600-talet och framåt. För Sveriges moderna historia kan man ju tillägga att det demokratiska genombrottet skedde i samklang med svensk frikyrklighet som ivrade för yttrande- och religionsfrihet.

Från mitten av 1900-talet, när välfärdsstaten skapas, tar staten ett större ansvar för de sociala frågorna. Samtidigt innebär den starka välfärdsstaten att kyrkornas sociala relevans minskar. Men under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet kommer det nya sociala utmaningar där kyrkans roll får betydelse på nytt igen för att möta samhällets sociala utmaningar. Gällande museerna och skolan lyfte vi fram att Kulturarvspropositionen på ett mycket tydligare sätt borde poängtera läroplanens värdegrund.

Under rubriken skolans värdegrund och uppdrag står det i läroplanen: "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell."

Vi är överens om att skolan ska vara icke-konfessionell. Men när det gäller vårt kulturarv, våra rötter, är den västerländska humanismen och kristna traditionen av av-görande betydelse.

När de övriga partierna går i cirklar runt det här talar Kristdemokraterna klarspråk. Det talas om viktiga saker som kyrkobyggnader, kulturföremål, kartläggning av skyddsvärda byggnader och museernas särart men det immateriella får för lite utrymme. Och den kristna traditionen nämns inte som begrepp över huvud taget.

Kulturarv handlar inte enbart om dåtid. Det handlar lika mycket om nutid och att våga se framåt.

Kristdemokratin står på en solid grund när vi fattar beslut som har betydelse för vår gemensamma framtid. Och vi menar att den kristna traditionen och värdegrunden borde ha haft sin givna plats i den 240 sidor långa kulturarvspropositionen.

Ebba Busch Thor, partiledare (KD)

Roland Utbult, riksdagsledamot (KD)

Fler artiklar från Debatt