Debatt

Svälj inte SKR:s ekumeniska agenda

Maktens teologi ligger bakom Sveriges kristna råds ekumeniska strävanden, skriver Mats Olofsson.

1 av 2

Världen behöver ekumenik säger kyrkoledarna i Sveriges kristna råd (SKR) i Dagen (2 juni 2017). Det låter ju bra att SKR säger sig vilja arbeta för kristen enhet. Jesu bön i Johannes 17 om att "de alla skall vara ett" lyfts upp som argument. Men vad är det för enhet som SKR:s ledning och teologer egentligen är ute efter?

Det är att ha alltför höga tankar om sig själv och sin organisation, att den med kyrkopolitik ska kunna besvara Jesu bön om enhet. Enheten finns ju redan i Jesus Kristus. Alla är vi ett i Kristus Jesus säger Paulus i galaterbrevet. Och Jesu bön om att "de alla skall vara ett" (som avser judar och kristna) kommer Herren Jesus själv fullständigt att besvara när han återkommer som han lovat och sätter sina fötter på olivberget i Jerusalem. Vilken dag det ska bli!

Det synes vara en organisatorisk enhet underordnad påven i Rom som är drivkraften bakom SKR:s ekumeniska strävanden. I så fall kommer det att krävas mycket makt och kontroll över fåren i de olika kyrkorna och samfunden som i dag ingår i SKR.

Det skulle innebära en slags återgång till gamla tiders konventikelplakat där man förbjöd människor att samlas till bönemöten utanför den statliga kyrkan. Men trots motståndet från konventikelplakatets tillskyndare bröt väckelsen fram och fria församlingar växte fram över hela Sverige. Frikyrkoväckelsen banade så vägen för Sveriges demokrati och välfärdsutveckling som gjorde Sverige till ett av de mest stabila och fridsamma länderna i världen. Här var "inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus" (Gal.3:28).

Dessvärre verkar Sveriges frikyrkor och deras ledare i dag ha svalt SKR:s agenda med hull och hår och övergett sitt andliga arv som förfäderna betalat ett högt pris för. Kritiken och invändningarna lyser med sin frånvaro.

Den maktförskjutning som skett i svensk kristenhet där SKR:s agenda mer och mer gör sig gällande innebär en stor risk för en falsk ekumenik. Bakom till synes fromma enhetssträvanden handlar det om ett uppbyggande av en maktkyrka och en påtvingad organisatorisk enhet - inte om det som är kyrkans huvudärende: det glada budskapet om omvändelse, frälsning och syndernas förlåtelse i Herren Jesus Kristus. I stället blir SKR en överbyggnad där mer och mer makt och kontroll samlas som kristna i Sverige mer eller mindre tvingas underordna sig. Precis som konventikelplakatet krävde på sin tid. En maktens teologi.

Dokumentet Charta Oecumenica är en klar indikation på det. Det är ett dokument för organiserat ekumeniskt samarbete mellan kyrkor i Europa som lades fram i Strasbourg i april 2001. Denna ekumeniska process har pågått sedan slutet av 1980-talet ungefär samtidigt med den Europeiska unionens övriga enhetssträvanden.

SKR har antagit detta dokument och Charta Oecumenica sägs vara formad ”för att främja en ekumenisk kultur av dialog och samarbete på alla nivåer av kyrkolivet, och för att ange bindande normer för detta”. SKR rekommenderar sina medlemskyrkor att ”omsätta den var och en i sitt eget sammanhang”. Dokumentet innebär i praktiken allvarliga begränsningar vad gäller dopsyn och möjlighet till evangelisation.

Samarbete och gemenskapsekumenik är såklart en helt annan sak men den agenda som SKR har leder inte mot en äkta ekumenik utan mot en falsk sådan där toppstyrd kyrkopolitik och organisatorisk enhet blir det allt överskuggande syftet. Enskilda och församlingar/samfund borde därför bjuda motstånd mot denna moderna form av konventikelplakat som så sakteliga håller på att återinföras.

Världen behöver inte SKR:s ekumeniska agenda. Världen behöver frälsningen i Jesus Kristus. Det bästa kristenheten i Sverige kan göra försann enhet är att proklamera och förkunna Jesus Kristus, människans ende Frälsare och Herre till dess han återkommer i makt och härlighet.

Mats Olofsson

Replik: Allt SKR gör bygger på den kristna enhetstanken

Fler artiklar för dig