21 januari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

SKR bygger på den kristna enhetstanken

1 av 2

Mats Olofsson skriver i en replik utifrån vår debattartikel 2 juni att: "Det synes vara en organisatorisk enhet underordnad påven i Rom som är drivkraften bakom Sveriges kristna råds ekumeniska strävanden".

Hans påstående stämmer inte. Det ekumeniska samarbetet i Sverige är unikt med ett brett och respektfullt samarbete mellan 27 medlemskyrkor och två observatörer genom Sveriges kristna råd, SKR. Kyrkorna är fördelade på fyra kyrkofamiljer; den lutherska kyrkofamiljen, den frikyrkliga kyrkofamiljen, den katolska kyrkofamiljen och den ortodoxa/österländska kyrkofamiljen. Inom dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land. Alla medlemskyrkor har en lika viktig röst i rådet. SKR är en mötesplats som länkar samman medlemskyrkornas arbete inom olika verksamhetsområden.

Läs mer: Världen behöver ekumenik

Sveriges kristna råd är en gemenskap av kristna kyrkor, samfund och församlingar i Sverige som med Bibeln som grund utifrån olika traditioner bekänner den treenige Guden, Fadern, Sonen och den heliga Anden. I den heliga Andens kraft och enhet vill SKR fullfölja den gemensamma kallelsen att i ord och handling vittna om Guds rike och Jesus Kristus som frälsare och herre (ur §1 i stadgar för Sveriges kristna råd).

I verksamhetsinriktningen för åren 2016-2020 står bland annat: "SKRs primära syfte är att vara en mötesplats för Sveriges kyrkor och ett uttryck för kristen enhet som främjar ett gemensam kristet vittnesbörd i ord och handling. Allt vad SKR är och gör bygger på den kristna enhetstanken, och är en förutsättning för att vara samlande och samordnande ekumeniskt organ på nationell nivå".

För att understryka denna inriktning har kyrkorna gemensamt beslutat om ett gemensamt uttryck som "Kyrkorna tillsammans i tro och handling” som uttryck för SKRs inriktning.

Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd

Fler artiklar från Debatt