Debatt

Skicka bönen till rätt adressat annars hamnar den fel

Hur vi bör adressera Gud själv har Jesus lärt oss. Ingenstans har vi uppmanats till bön via avlidna.

Noterar tacksamt att professor Anders Piltz (13 juni) svarat på min insändare om Mariakulten. Att jag hade större förväntan på Franciskus angående en nedtoning av Marias roll i katolsk tro, beror på att jag för en tid sedan läst en omfattande bok i dialogform mellan den franske journalisten Dominique Wolton och påven, Politique et société. Den gav intryck av en påve med många goda intentioner. Det gjorde mig nyfiken på en nyutkommen bok, "Evangelium enligt Maria". Måste tillstå att innehållet i den är en besvikelse eftersom det snarare var en uppgradering i stället för en nedtoning av kulten ifråga.

Läs mer: Ingen nedtoning av Mariakulten i sikte

Mitt intresse för denna fråga går tillbaka till år 1970 då jag befann mig i en liten oansenlig pingstlokal i Frankrike. På väggen längst fram i lokalen fanns följande text: "Det finns endast en Medlare mellan Gud och människor, Jesus Kristus". Som kristen från det protestantiska Sverige tycktes det mig nästan onödigt att framhäva en så uppenbar sanning som denna. Med tiden skulle jag dock få stor respekt för betoningen av att Jesus är den unike medlaren mellan Gud och människa ibland en katolskdominerad befolkning.

Med åren har det blivit en hel del besök i franska katolska kyrkor och katedraler. Där framgår tydligt hur framskjuten plats Mariakulten och helgondyrkan har i katolikens fromhetsliv. Med egna ögon har jag i kyrkobyggnaderna sett plaketterna, (så kallade exvoto), med ingraverad text om tacksamhet inför Marias eller annat helgons påstådda ingripanden i olika situationer. Katolska katekesen understryker att Maria är mer än en vanlig människa: "Den obefläckade Jungfrun hade bevarats fri från varje arvsyndens fläck, och till slut, när hon fullbordat sitt jordeliv, blev hon med kropp och själ upptagen i den himmelska härligheten, … Guds Moder; du återvände till livets källa, du som i ditt sköte tog emot den levande Guden, och som med dina böner skall befria våra själar från döden" (artnr 966). Gudomliga attribut tillskrivs Maria, och hon görs till ett mellanväsen mellan Gud och människa

Uppskattningsvis finns i vår värld cirka 1,2 miljarder människor som tillhör den världsvida katolska kyrkan. Vad skulle hända om alla dessa började be på det sätt som kyrkans Herre anvisat? Påve Franciskus däremot lär sina efterföljare något helt annat. I boken "Evangelium enligt Maria" skriver han: "Vi anropar den mycket heliga Maria, som under sin mantel välkomnar alla människor vilka är trötta och kraftlösa, för att hon – genom sin upplysta tro vilket hennes liv vittnar om – ska bistå dem som har behov av hjälp, ömhet och hopp."

När vi skickar iväg ett brev per post brukar vi vara noga med att rätt adress angivits på kuvertet. I annat fall finns stor risk att brevet aldrig kommer fram till den vi önskar nå. Hur vi bör adressera Gud själv har Jesus lärt oss. Ingenstans har vi uppmanats till bön via avlidna. Herren Jesus har lärt oss att vi ska be till Fadern i hans namn. Anders Piltz anser att Bibelns skrifter inte räcker som vägvisare och hänvisar oss till 2 000 år av traditionsskapande i katolsk regi.

Resultatet av detta utmejslande av den kristna tron är häpnadsväckande och skulle förmodligen inte kännas igen av vare sig Jesus, apostlarna eller Maria. I stället för att anropa den saligen avsomnade Maria och andra katolska helgon bör hans folk anropa Jesus Kristi namn. Enligt Hebreerbrevet 4:16 kan vi "…frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund vi behöver hjälp".

Erling Medefjord, teol kand Solna

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig