Debatt

Hanna Leonardsson: Hur många fler konvertiter ska behöva dö?

Bristen på förståelse för konvertiter och en felaktig religionssyn gör att Migrationsverkets tolkningsföreträde skördar liv, skriver Hanna Leonardsson.

I veckan kom beskedet att 20-årige Mahmoud hade valt att avsluta sitt liv efter ett fjärde avslag på sin asylansökan. Mahmoud hade konverterat till kristendomen och var medlem i Pingstkyrkan i Jönköping men Migrationsverket ansåg inte hans tro genuin och därför hade han inga giltiga asylskäl.

Ulrik Josefsson, ordförande i Jönköping Pingst uttalade sig i samband med beskedet och sa: ”Vi har ju sett den här killen i vår verksamhet, delta i våra aktiviteter. Var inte hans tro genuin, då är inte min tro genuin.”

I min tjänst som pastor i Husby­kyrkan möter jag varje vecka konvertiter som fått avslag på sin asylansökan då deras tro inte ansetts vara genuin.

Läs vidare: Mahmoud orkade inte leva efter asylavslag

Under våren valde jag därför att analysera Migrationsverkets religionssyn i min C-uppsats vid Akademi för ledarskap och teologi (ALT), genom att granska ett antal beslut från Migrationsverket. Resultatet som framkom avslöjade en bristande förståelse från Migrationsverkets sida gällande religionens betydelse för konvertiterna. Migrationsverket saknade även förståelse för religionens plats i de länder konvertiterna kom från, vilket skapade problem. Vidare gick resultatet i linje med det Migrationsverket tidigare fått kritik för, att de haft en alltför individualistisk syn på vad religion är och att de fokuserat för mycket på kunskapsfrågor.

Mitt resultat visar att konvertiter med muslimsk bakgrund har ett fokus på ortopraxi, rätt handling. Den som går till moskén och den som deltar i bönen är muslim. Dessa handlingar ses bära själva tron, inte minst i den muslimska världen.

Men i sina intervjuer fokuserar Migrationsverket i stället på ortodoxi, rätt lära, vilket skapar religiös språkförbistring i intervjuerna. Handläggarna frågar efter kunskap, konvertiterna svarar med handling. Handläggarna bygger den genuina tron på konvertitens kunskap om vad religionen innefattar, men för konvertiten grundas den genuina tron i tillhörigheten till det kristna sammanhanget. Handläggare och konvertit kan således sägas tala olika religiösa språk och ha olika syn på vad en genuin tro bör innefatta.

Det är ytterst problematiskt att handläggarens religionssyn får tolkningsföreträde, vilket leder till att konvertiters svar anses allmänt hållna, generaliserande och vaga. Resultatet av detta blir att många konvertiter inte anses genuina i sin tro. En tragisk konsekvens är fallet Mahmoud.

Läs även: Ulrik Josefsson riktar kritik mot myndigheter

Ett tecken på den individualistiska synen på religion från Migrationsverkets sida är frågan om tillhörigheten till ett större sammanhang. Identifikationen med ett större sammanhang och tillhörigheten till en grupp är viktig för konvertiterna, religionen kan inte praktiseras ensam, den är inte individuell. Hos Migrationsverket ligger däremot fokus uteslutande på den personliga processen och hur konversionen påverkat konvertiten.

I de kartlagda intervjuerna ställs inga frågor om konvertiternas förhållande till sin församlingsgemenskap. Konvertiterna berättar gärna om vilka samlingar de deltar i, vad de hjälper till med, vilka personer de har kontakt med och vad församlingen och tillhörigheten till denna betyder. Men detta är inget som Migrationsverket tycks lägga någon vikt vid.

Migrationsverket har fått kritik för att de inte lyssnat in pastorers vittnesmål om konvertiter. Men uppenbarligen får Migrationsverkets individualistiskt präglade religionssyn konsekvensen att utomståendes vittnesmål saknar värde. Även om Migrationsverket inte självt menar det tycks så vara fallet i praktiken.

Migrationsverkets bedömning av konvertiter bygger på en religionssyn präglad av vårt sekulära samhälle och strider mot den religionssyn som finns i våra församlingar i dag. Detta medför en rättsosäkerhet för många människor i en ytterst utsatt situation.

Vi är många som iakttagit detta problem och frågan är hur länge detta ska få pågå. Frågorna hopar sig och ställs på sin spets när vi möter tragiska exempel som Mahmouds. Ska Migrationsverkets åsikter angående vad en genuin tro innefattar ha tolkningsföreträde på detta sätt? Har Migrationsverket tillräcklig kunskap för att avgöra vad rätt kunskap om kristen tro är? Och hur länge ska Migrationsverket kunna bortse från vittnesmål från de personer som lever nära konvertiterna? När får vi se en förändring?

Hanna Leonardsson, pastor Husbykyrkan Stockholm

Läs mer: Professor: Konvertiter tacksamt mål för extremister

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig