Debatt

Hanna Leonardsson: Bedöm risken för förföljelse

Det är bråttom för Migrationsverket att se över sina bedömningar av konvertiter. Oavsett om konvertiten anses genuin eller inte kommer hotbilden att finnas om denne öppet lämnat islam, skriver Hanna Leonardsson i sin slutreplik.

1 av 2

I sin insändare den 26 oktober skriver Carl Bexelius om hur Migrationsverket förhåller sig till de asylärenden där den sökande åberopat konversion som asylskäl. Att Migrationsverket hela tiden jobbar på att utvecklas och bli bättre får ses som positivt men frågan är hur lång tid denna förändring kan få ta när det är människors liv det handlar om?

Bexelius hävdar att Migrationsverket skall fokusera på konvertitens personliga berättelse och att frågor relevanta för det specifika ärendet skall ställas, i vissa lägen kan därför kunskapsfrågor bli aktuella exempelvis om konvertiten uppgett att denne studerat teologi eller verkat som pastor. Samtidigt visar de beslut jag kartlagt i min uppsats att samtliga konvertiter fått kunskapsfrågor och ingen av dem har uppgett att de studerat teologi eller verkat som pastor. En av konvertiterna förväntas kunna beskriva varför han valt den protestantiska kyrkan framför andra, en annan får frågan om vilken hans favoritbön som bes i kyrkan är. Ytterligare en får avslag för att det är märkligt att han rör sig mellan kyrkor och att han inte kan redogöra för Equmeniakyrkans syn på kristendomen. Konvertiten har uppgett att han uppfattar att Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan pratar om tron på samma sätt vilket Migrationsverket anser felaktigt.

Vidare skriver Bexelius att utöver konvertitens egen berättelse ingår vittnesmål, intyg och annan stödbevisning i bedömningen av konversionsärenden. Samtidigt vittnar många pastorer om att deras vittnesmål inte haft någon inverkan, något som Linda Alexandersson ger uttryck för i sin krönika, "Ingen slipper här fram!", i Dagen den 30 oktober. I ett av de kartlagda besluten går det att läsa: "Till stöd för dina uppgifter om konversion till kristendomen har du lämnat in bevis om inträde i Svenska kyrkan, dopintyg, brev från doppräst i Svenska kyrkan, diplom avseende dina kristna aktiviteter och ditt dop … Migrationsverket anser dock att den skriftliga bevisningen inte ger stöd för att din konvertering är kopplad till en kristen genuin övertygelse …" Det kan konstateras att utan stödbevisning från en pastor eller präst som intygar konvertitens tro finns det ingen anledning att tro att konvertiten är genuin. Men inte heller med ett intyg från en pastor eller präst påverkas bedömningen av konvertitens ärende avsevärt.

I de kartlagda besluten är två av de vanligaste motiveringarna för avslag att konvertiten inte är genuin och att det saknas en individuell hotbild. Problemet med bedömningen av genuinitet och individuell hotbild är att den individuella hotbilden är avhängig att konvertiten ses som genuin. Om konversionen inte bedöms genuin finns inte heller någon anledning att tro att konvertiten kommer att fortsätta praktisera sin kristna tro om denne skickas tillbaka till hemlandet. Argumentet kring genuinitet och individuell hotbild kommer därför ytterst sätt alltid att handla om genuiniteten i tron.

Frågan är om inte bedömningsgrunden för asylärenden där konversion åberopas som asylskäl behöver förändras. Det kan konstateras att den genuina tron ligger bortom vad som kan fastslås i en rättssal då den inte kan verifieras som sann eller falsk. Bedömningen kommer därför att kretsa kring handläggarens uppfattning om hur en genuint kristen person agerar och vad en genuin kristen tro innefattar. Bedömningen kommer alltid att vara subjektiv. Alexandersson skriver i sin krönika att det som bör bedömas i stället är om det finns en risk för förföljelse eller bestraffning om konvertiten skickas tillbaka till sitt hemland. För konvertiten är det inte konversionen till kristendomen som gör att de lever under en hotbild, det är apostasin, avfallet från islam. Oavsett om konvertiten anses genuin eller inte kommer hotbilden att finnas om denne öppet lämnat islam. Den individuella hotbilden bör därför ges större fokus vid bedömningen.

Att Sveriges kristna råd kommer med input till Migrationsverket är självklart bra, men det får uppenbarligen inte genomslag i besluten som fattas. Jag kvarstår vid min kritik att Migrationsverket behöver agera för att komma tillrätta med detta problem – det är hög tid nu! Ändra bedömningsgrunderna och gör asylprocessen för konvertiter rättssäker!

Hanna Leonardsson, pastor Husbykyrkan, Stockholm

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig