Debatt

SST: Egyptson blandar ihop sina siffror

I dagsläget baserar myndigheten sin statistik på de uppgifter som årligen inrapporteras från samtliga trossamfund.

I Dagen den 4 januari skriver Sameh Egyptson att muslimska trossamfund tagit emot mer bidrag än vad man varit berättigat till. Detta är en allvarig anklagelse. Vad myndigheten kan se bygger den slutsatsen på sammanblandningar och missförstånd. Myndigheten kan konstatera att det historiskt förvisso har funnits utmaningar i att säkerställa kvalitén i det statistiska underlag som flera av de nyetablerade trossamfunden i Sverige rapporterat in. Myndigheten beslutade därför att under ett antal år utgå ifrån ett av myndigheten uppskattat antal för dessa trossamfund. Samtidigt begärde myndigheten att trossamfunden kvalitetssäkrade inrapporteringen.

Läs mer | Sameh Egyptson: Muslimska organisationer bör betala tillbaka överbidrag

Denna process har gett goda resultat, och i dagsläget baserar myndigheten sin statistik på de uppgifter som årligen inrapporteras från samtliga trossamfund. Myndigheten genomför också årligen stickkontroller för att granska och säkerställa att registerföringen möter myndighetens krav.

Den statistik trossamfunden rapporterar till myndigheten består av två icke överlappande kategorier: dels medlemmar, dels registrerade regelbundet återkommande deltagare. Beroende på sammanhang kan siffrorna ibland sammansmälta, vilket uppenbarligen är vad som skett i den text Egyptson hänvisar till, där FIFS redovisade 15 308 medlemmar samt 7 956 deltagare. I den löpande texten har siffrorna däremot slagits ihop. Som exempel kan nämnas att Frälsningsarmén redovisar 4 687 medlemmar, och därutöver 5 300 regelbundna deltagare.

Ett exempel som nämns i Egyptsons text är Islamiska församlingen i Göteborg, som vid något tillfälle – oklart när – åberopat 5 594 medlemmar, men som 1998 lade ner sin verksamhet till följd av dålig ekonomi. Här bör noteras att medlemsantalet i en förening i sak inte säger något om föreningens ekonomiska tillstånd. Ett annat exempel som nämns är Islamiska Förbundet i Stockholm, där antalet medlemmar 2008 ställs i kontrast till inkomna medlemsavgifter ett par år senare. Emellertid finns det inga krav på medlemsavgifter, varför någon slutsats om medlemsantal utifrån den uppgiften är svårdragen. Dessutom stämmer inte uppgiften på 23 120 medlemmar som uppges. Det antal som inrapporterats till SST för år 2008 är 7 858 medlemmar.

Det finns en möjlighet för trossamfund att via Skatteverket få uppbördshjälp, det vill säga samla in medlemsavgifter via skatten. Det står dock medlemmarna i trossamfunden fritt att ge sitt medgivande för uppbördshjälpen. Därför säger Skatteverkets siffror inget om hur många medlemmar och deltagare ett trossamfund faktiskt har. Exempelvis rapporterar Skatteverket år 2018 för Pingströrelsen 7 778 medgivanden, medan samma organisation 2017 till myndigheten rapporterat 83 787 medlemmar och därutöver 23 032 regelbundna deltagare.

Åke Göransson, direktör, Myndigheten för stöd till trossamfund

Svar direkt | Sameh Egyptson: Utred bidrag till religiösa samfund

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig