12 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

14 kristdemokrater: KD:s försörjningskrav splittrar familjer

Försörjningskrav för familjeåterföreningen innebär familjesplittring som konsekvens, skriver 14 debattörer, bland andra Lennart Bondeson och Camilla Rinaldo Miller.

1 av 5

Barn har alltid rätt till sina föräldrar för att få sina behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran tillgodosedda. Det framgår tydligt av föräldrabalken och de folkrättsliga dokument som Sverige åtagit sig att följa. Det är tydligt i FN:s konvention om barns rättigheter som blir svensk lag 2020, konventionen om flyktingars rättsliga ställning, FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna artikel 16 punkt 3 samt Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen) artikel 8.

Barnkonventionen säger tydligt att ett barn inte får skiljas från sina föräldrar (artikel 9) och därför ska familjeåterförening hanteras positivt och humant. Dessutom gäller den övergripande artikeln att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet.

Därför är det tydligt att föräldrar till barn under 18 år ska undantas från krav på arbete och bostad vid familjeåterförening. Ett barn ska ha ovillkorlig rätt att återförenas med sina föräldrar, vilket hittills har varit Kristdemokraternas tydliga linje.

Mot bakgrund av detta är det synnerligen allvarligt att Kristdemokraternas partistyrelse inför rikstinget 8-10 november helt byter linje och föreslår att kraven vid familjeåterförening väsentligt skärps med försörjningskrav. Detta kommer att hindra och försvåra familjeåterförening, vilket är allvarligt. Att barn alltid behöver sina föräldrar och inte ska hållas isär har varit en självklar kristdemokratisk hållning som var grunden till hur riksdagsgruppen röstade i riksdagens juni 2019. Men nu väljer partistyrelsen en motsatt hållning vilket står i konflikt med alla internationella konventioner, inte minst Barnkonventionen som blir lag 2020!

Konsekvenserna är allvarlig för barns trygghet och växande och leder till familjesplittring och hämmar integrationen. Flyende barn som kommer ensamma till Sverige med skyddsskäl kan inte återförenas med sina föräldrar, de kan ju inte försörja dem. En flyende förälder kan återförenas med minderårigt barn, men inte med en maka/make utan att uppfylla försörjningskravet. Barnombudsmannen säger följande: ”Krav på försörjning för barnfamiljer får långtgående konsekvenser för skyddsbehövande barns möjlighet att återförenas med sina familjer vilket i fundamentalt avseende inskränker barns rättigheter.

I det nya förslaget från parti­styrelsen ska barn undantas från försörjningskravet men inte föräldrar, vilket innebär att föräldrars rätt till sina barn är starkare än barns rätt till sina föräldrar, vilket är synnerligen märkligt. Det går emot Barnkonventionen och Kristdemokraternas principprogram!

Försörjningskravet innebär att återföreningen förlängs med familjesplittring som konsekvens. Barns rätt att inte hållas åtskilda från sina föräldrar är fundamental och att med lagstiftning hålla barn åtskilda från sina föräldrar är synnerligen allvarligt.

I juni 2019 röstade Kristdemokraterna i riksdagen för rätten till familjeåterförening utan något krav på försörjning. Direkt kom stark kritik från (M) och (SD) som besvarades tydligt från partiledningen med principprogrammets skrivning: ”Migrationspolitiken får inte leda till att familjemedlemmar skiljs från varandra – barnperspektivet ska alltid finnas med i migrationsärenden”. Tydligare kan det inte uttryckas, och nu vill partistyrelsen frångå en så fundamental och grundläggande princip som familjeåterförening.

Hela kristdemokratin bygger på de små gemenskapernas grund där ”familjen är den viktigaste byggstenen i samhället som behövs för att människor ska växa”. Givetvis finns det skäl för en stramare migrations- och integrationspolitik med betoning på svenska språket och försörjning. Men att frångå rätten till familjeåterförening i konflikt med både principprogram och internationella konventioner är allvarligt och direkt fel väg.

Därför kommer vi på Kristdemokraternas riksting att rösta emot partistyrelsens förslag om försörjningskrav som kommer att splittra familjer och få negativa konsekvenser för barns trygghet och växande.

Lennart Bondeson, kommunalråd Örebro kommun

Camilla Rinaldo Miller, partidistriktsordförande Jönköpings län

Magnus Jacobsson, partidistriktsordförande Västra Götaland norra

Gunilla Lindell, vice partidistriktsordförande Västra Götaland västra

Kent Sjöberg, vice ordförande Hudiksvalls kommun

Irene Oskarsson, gruppledare Aneby kommun

Benny Strandberg, regionråd Halland

Jonas Sandwall, kommunalråd Uddevalla kommun

David Winerdal, kommunalråd Södertälje kommun

Cecilia Hjort Attefall, gruppledare Jönköpings kommun

Knut Isaksson, ombud Dorotea

Maria Nilsson, vice partidistriktsordförande Västra Götaland norra

Behcet Barsom, regionråd Örebro

David Gelinder, politisk sekreterare Örebro kommun

Fler artiklar från Debatt