27 juli 2021

En tidning på kristen grundDebatt

"Uppdrag granskning extremvinklar om antisemitism"

Uppdrag gransknings reportage om antisemitism på Karolinska är inte förenligt med kravet på opartiskhet, skriver Annette Bruchfeld, Björn Fischler med flera.

SVT:s Uppdrag granskning (UG) sände den 6 november ett starkt vinklat program om en överläkare och före detta verksamhetschef vid Karolinska universitetssjukhuset som anmälts för antisemitiska trakasserier och diskriminering gentemot tre judiska kollegor.

Två av oss (Judith Bruchfeld och Björn Fischler) intervjuades för reportaget. Tyvärr var det uppenbart både under intervjun och i programmet att UG hade en tydlig och ensidig agenda. På väsentliga punkter förfalskar, förvanskar och förtiger programmet avgörande kontrollerbara fakta.

I programmet framstår det som att all information i media enbart kommer från en enda judisk läkare, nämligen samma läkare som gjort anmälan om antisemitism och trakasserier. Detta är inte sant utan det rör sig om tre judiska läkare. Vi vet också att UG:s reporter haft kontakt med de andra två judiska läkarna. Att dessa av rädsla för repressalier inte vill framträda med namn betyder inte, vilket UG tycks insinuera, att de inte bekräftat anmälarens bild.

Göran Rosenberg ges oproportionerligt stort utrymme, men är ingalunda någon expert eller forskare inom området antisemitism och har aldrig pratat med någon av de tre judiska läkarna. Han bagatelliserar de grova antisemitiska bilderna som delats av överläkaren i sociala medier. Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA), myndigheten Forum för levande historia och Senior Researcher Aaron Breitbart vid Simon Wiesenthal Center är alla eniga om att minst två av de fyra bilderna är antisemitiska.

Inti Peredo görs till en trovärdig källa i reportaget utan något som helst ifrågasättande kring det faktum att han bevisligen delat antisemitiska bilder på Facebook. Ingen av de i reportaget intervjuade neurokirurgerna känner igen bilden av kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier på kliniken. Återkommande medarbetarundersökningar under Inti Peredos tid som verksamhetschef visar dock en mycket avvikande bild.

I en enkät från 2015 upplevde så många som 25 procent av läkarna underställda Peredo att de var utsatta för kränkande särbehandling/mobbning, respektive trakasserier av chef/arbetskamrat. Motsvarande siffror för hela sjukhuset var 7,2 procent respektive 1,6 procent. Dessa och andra gravt anmärkningsvärda uppgifter visades för UG under vår intervju men förtegs helt i reportaget.

UG hävdar att enligt den advokatbyrå, som gjorde en extern utredning, har den anmälande läkaren under de senaste 18 åren anmält samtliga sina överordnade för trakasserier, varav flera gånger på grund av rasism. Fakta är dock att vederbörande anmält endast en chef för trakasserier och diskriminering, nämligen Inti Peredo. Dessutom har denne anmält en annan kollega för trakasserier av kvinnliga kollegor till Inti Peredo, som var ansvarig chef, men utan respons. Vederbörande blev senare fälld i tingsrätten för kvinnomisshandel.

UG förtiger dessutom att SKMA skriftligen riktat allvarlig principiell kritik mot advokatutredningen: "Sammantaget ges ett obehagligt intryck av vad vi närmast vill kalla ett karaktärsmord som, om det får stå kvar, väcker farhågor för den anmälande läkarens arbetssituation och vidare status på sjukhuset.”

Vår grupp bildades för att stödja vår utsatte judiske kollega eftersom varken sjukhuset eller Läkarförbundet agerade korrekt när denne blev utsatt för repressalier efter sin anmälan. Vi har fått ett stort positivt gensvar från alla personalgrupper. Antisemitism är inte vanligt förekommande på Karolinska universitetssjukhuset. Det är därför händelseförloppet, med bland annat repressalier gentemot en visselblåsare är så oroande för oss medarbetare, inte minst med Macchiariniaffären i färskt minne.

Vi ifrågasätter starkt det medieetiska i att sända ett reportage där fakta förvanskas, den ena sidan blir grovt förminskad och de viktigaste uttalandena bortklippta. Resultatet blir ett gravt tendentiöst program som stjäl uppmärksamhet från kärnfrågan, nämligen kontexten bakom diskriminering, särbehandling och repressalier på antisemitisk grund vid en dysfunktionell enhet på Karolinska. Det gäller även sjukhusets och den fackliga organisationens misslyckande när det gäller att hantera denna fråga i enlighet med gällande värdegrund och arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning.

Det kan avslutningsvis inte vara förenligt med public service-uppdraget om opartiskhet att UG sänder ett extremt vinklat reportage utan vederbörlig faktagranskning där man försvarar förövaren och konsekvent ifrågasätter offren.

Annette Bruchfeld, överläkare och docent
Björn Fischler, överläkare och docent
Carl-Gustaf Elinder, överläkare och professor
Judith Bruchfeld, överläkare och docent
Maria Altman, specialistläkare och medicine doktor
Ylva Vladic Stjernholm, överläkare och docent
För Aktionsgruppen mot antisemitism och rasism vid Karolinska universitetssjukhuset

Replik från Uppdrag granskning: Vi förvanskar inte problemen på Karolinska

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt