Debatt

Öppet brev: Förbättra rättssäkerheten för konvertiter, Migrationsverket!

Den brist på rättssäkerhet som hittills varit rådande i Migrationsverkets hantering av konvertiter måste få ett slut, skriver nätverket #rättilltro.

Till statsminister Stefan Löfven, med kopia till justitieminister Morgan Johansson samt Mikael Ribbenvik och Fredrik Beijer, generaldirektör respektive chef för rättsavdelningen på Migrationsverket.

I mars förra året presenterade fem frikyrkliga samfund konvertit­utredningen, en forskningsrapport som bygger på underlag gällande 619 döpta afghanska konvertiters asylprocess. Konvertitutredningen har exempelvis kunnat visa:

• att 68 procent av konvertiterna får avslag och bedöms inte som genuina i sin kristna tro, trots att samtliga är döpta och medlemmar i församlingar. Det innebär att afghanska konvertiter riskerar att bli dödade vid ett återvändande eftersom konversion innebär apostasi.

• att Sverigedemokraternas nämndemän röstar för avslag i 93 procent av fallen medan Vänster­partiets nämndemän röstar för avslag i 15 procent av fallen, vilket innebär att det i praktiken är ett lotteri för den som prövas i Migrationsdomstolen.

• att Göteborg har en högre andel avslag, 80 procent, än snittet på 68 procent. I Malmö låg avslagen på 50 procent, vilket innebär att orten för handläggande av ärendet styr mer än personlig hotbild.

• att Migrationsverket visar systematiska brister i bedömningen av konvertitfall i relation till Europadomstolen, UNHCR och FN:s tortyrkommitté och dess rekommendationer på tillämpning av internationella konventioner.

Konvertitutredningens slutsats är att Migrationsverket har en svag förståelse av religion och konversion och att deras utredningar inte grundar sig på aktuell vetenskaplig forskning. Migrationsverkets beslut uppvisar orimliga skillnader mellan jämförbara enheter vilket i värsta fall leder till godtyckliga beslut. Migrationsverkets arbetssätt vilar inte på väl underbyggda metoder vilket leder till inkonsekventa motiveringar till besluten. Migrationsverkets beslut följer inte i tillräcklig utsträckning internationell rätt och konventioner om mänskliga rättigheter vilket leder till att rättssäkerheten sätts ur spel.

Konvertitutredningen fick stort utrymme i medier och presenterades för Socialutskottet i riksdagen den 26 februari 2019. Detta ledde fram till att regeringen i ett regleringsbrev daterat den 14 mars 2019 gav Migrationsverket i uppdrag att redovisa ”hur myndigheten säkerställer rättslig kvalitet och likformig tillämpning i asylärenden där religiös uppfattning åberopas”. Migrationsverket ska redovisa detta senast när de lämnar över årsredovisningen till regeringen den 22 februari i år.

Utifrån de brister som framkommit i konvertitutredningen menar vi att Migrationsverket måste säkerställa att rätt kompetens finns hos alla som fattar beslut i asylärenden där konversion är aktuell. Inga avslagsbeslut borde fattas utan att en specialistutbildad beslutsfattare granskat beslutet. Vi anser vidare att Migrationsverkets rättsavdelning bör tillsätta en expertgrupp inom fältet för religion och konversion som en resurs i alla ärenden där konversion är aktuell. Den skriftliga bevisning som konvertiten åberopat måste också uppvärderas i asylprövningen. Hänsyn bör också tas till konvertitens ålder och bakgrund. Men också tillhörighet och engagemang i den lokala församlingen bör väga lika tungt som förmågan att intellektuellt resonera kring sin tro och att återge faktakunskap.

Vi i nätverket #rättilltro är alla djupt engagerade i flykting- och integrationsarbete, och för oss är det obegripligt att vi som nation, med kristna rötter och med ett internationellt rykte av att stå upp för mänskliga rättigheter, fortsätter att skicka tillbaka kristna afghaner till det land i världen som av organisationen Open Doors rankats som näst farligast i världen för kristna. Medan vi väntat på Migrationsverkets svar har flera av de som deltog i konvertit­utredningen skickats tillbaka till Afghanistan, bland annat Abbas som är medlem i Linköpings Missionsförsamling. Trots att Afghanistan länge vägrade att ta emot honom på grund av hans kristna tro, fick man till slut ändå slut stånd utvisningen. På #rättilltros Facebooksida finns flera vittnesbörd att läsa från konvertiter som nu utvisats till Afghanistan.

Vi förstår att det inte ligger i Migrationsverkets intresse att utvisa människor som riskerar förföljelse eller död vid ankomst till hemlandet. Vi ser därför fram emot att ta del av Migrationsverkets rapport och förväntar oss att åtgärder kommer att vidtas för att säkerställa rättssäkra asylprövningar av konvertitärenden i framtiden.

Nätverket #rättilltro

Kim Brynte, Evangeliska frikyrkan

Christian Mölk, Pingst FFS

Linda Alexandersson, Equmeniakyrkan

Roland Oscarsson, Svenska alliansmissionen

Carolina Nilsson, Frälsningsarmén

Robert Johansson, Trosrörelsen

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig