17 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Tystnadskultur gör att pastorer inte orkar

Ett gott ledarskap som uppmuntrar till ett tillåtande samtalsklimat.

Den 15 maj i år läste vi en artikel i denna tidning som handlade om en kommande plan för pastorer när det gäller utbildningsbehov i bland annat konflikthantering. En av anledningarna till behovet är att pastorerna ska stanna kvar i sin tjänst i stället för att gå till annan yrkesutövning.

Pingst fria församlingar har genom en arbetsgrupp kommit fram till att utbildning anses nödvändig inom området konflikthantering. Sammankallande för denna grupp är pastor Thomas Henning som har 40 års erfarenhet.

I stor utsträckning gäller utbildningsbehovet pastorer även om kunskapen varierar och ofta har med lämplighet och fallenhet att göra. Ett gott ledarskap som uppmuntrar till ett samtalsklimat där frågor är naturliga och tillåtna ger en bra effekt när det gäller att förebygga eventuella problem.

Något som också borde vara en självklarhet är att ha en rak och uppriktig kommunikation inom en församlings styrelse där var och en får yttra sig och respekteras utifrån den erfarenhet och kunskap den enskilde har. Om styrelsen inte tillåts att ha ett sunt samtalsklimat finns det en uppenbar risk att det blir grupperingar som även påverkar vissa medlemmar och ganska snart församlingslivet och därmed en församlings inriktning och andliga välmående.

Det är alltså sannolikt inte bara utbildning som krävs utan med all säkerhet är det lika viktigt att ha en förmåga att våga och känna in och förhindra en pågående destruktiv förändringsprocess.

Varför säger just vi detta? Jo därför att vi varit med i denna verklighet där en församling bara för några år sedan var levande och där det fanns en andlig trygghet, men som plötsligt förvandlades till något helt annat. Där bara vissa synpunkter i viss riktning fick framföras.

Thomas Henning, som nu fått detta viktiga uppdrag att ha ett ansvar inom bland annat ämnet konflikthantering, har möjlighet att ta tillfället i akt att vara med och påverka. Att ta med egna erfarenheter och försöka se de konsekvenser som uppstår då en konflikt får fortgå. Att se de människor som på olika sätt blir förlorare och som mår dåligt av dessa händelser.

Betydelsen av att förebygga konflikter och därmed rädda en församlings viktigaste uppdrag måste få ett utrymme i den kommande utbildningsplanen och i detta bör ingå att tänka på sin medmänniska som på olika sätt kan drabbas.

Den tystnadskultur som finns inom frikyrkan i samband med en konfliktsituation bör uppmärksammas och förebyggas. Denna destruktiva kultur förstärker och försvårar en upprättelse- och förlåtandeprocess som borde vara helt naturlig och viktig för den som känner empati för sin medmänniska. Pingst bör ta till sig detta utifrån erfarenheter som tyvärr redan finns och förtydliga sin roll och därmed öka möjligheter för att medverka till att berörd församling verkligen får hjälp.

Britt Ottosson, pensionerad förskollärare

Bengt-Owe Ottosson, pensionerad polis

Läs mer Emma Audas: De flesta har insett att vi inte kan byta församling så fort den stör oss

Fler artiklar från Debatt