Debatt

David Svärd: Knutby är helt unikt i Pingst

Peter Halldorfs bibelsyn är inte Pingsts. Även om bibeltexten är formad och förmedlad genom människor har Guds Ande verkat i och genom detta, skriver David Svärd.

Som väl är den oerhörda tragedin i Knutby något unikt i den svenska pingströrelsens historia och därmed kan knappast den bibelsyn som rått inom pingströrelsen göras ansvarig för våldet, mordförsöket och mordet i Knutby. I Dagen (18/6) går Peter Halldorf till attack mot en fundamentalistisk bibelläsning inom pingströrelsen och exemplifierar den med pastorn som sa sig tro att ”varje ord i Bibeln är inspirerat av Gud. Vi måste läsa som det står, för det finns inte ett enda fel i Bibeln.”

När Halldorf ska beskriva vad fundamentalistisk bibelläsning är och varna det svenska pingstfolket för den, är det anmärkningsvärt att han hämtar sin beskrivning från den påvliga bibelkommissionen inom romersk-katolska kyrkan. Halldorfs text ligger så nära kommissionens beskrivning av fundamentalistisk läsning i "Att tolka Bibeln i dag" (1995, s 50-53), att det knappast råder något tvivel om att beskrivningen till stor del är hämtad därifrån, med flera ordagranna formuleringar.

Läs mer Öppna samtal i skuggan av Knutby viktigt för Pingst

Vem är då fundamentalist? Om jag förstår Halldorf rätt betraktar han tron på 1) ordagrann inspiration, 2) felfrihet och 3) bokstavstrogen tolkning som något grundläggande för en fundamentalistisk bibelsyn. Men de tre komponenterna ingår nog i bibelsynen hos flertalet av oss pingstpredikanter. Det är en rad andra påståenden om dessa bibeltroende som Halldorf räknar upp som vi värjer oss emot.

Enligt Halldorf är grundproblemet med den bibeltolkning han kritiserar "dess oförmåga att inse inkarnationens realitet" – att inte "bejaka den nära relationen mellan gudomligt och mänskligt, uttryckt i Jesus Kristus". Men många pingstvänner resonerar nog utifrån inkarnationens faktum när de strävar efter en sådan syn på Skriften som Jesus ger uttryck för. Om Jesus inte bara var människa utan även Guds son, i ständig kontakt med Fadern, måste ju det han sa vara helt sant, till exempel det att Gud vakar över minsta bokstav och prick i lagen (och profeterna), samt att hans egna ord aldrig ska förgå.

Vi är många som är väl medvetna om att Bibelns skrifter nedtecknats av mänskliga författare på språk och litterära former knutna till särskilda historiska tidpunkter. Dessa författare må ha haft olika arbetssätt: gjort noggranna efterforskningar (Luk 1:3), skrivit på gudomlig diktamen (Upp 2-3). Oavsett hur de arbetat och karaktären av deras uppenbarelse, är vi många som tror att varje ord de skrev var inspirerat av Anden.

Läs mer Peter Halldorf: Fundamentalism finns på fler håll än i Knutby

Jesus var verkligen människa, med mänskliga begränsningar, men han var också gudomlig och sprängde mänskliga begränsningar, till exempel genom att vara absolut sann, helt utan synd och uppstå från de döda. På ytan märktes det kanske inte alltid – skriftlärda tyckte inte att han uppfyllde alla messiasprofetior och levde rättfärdigt. Men det berodde på deras begränsade kunskap, insikt och egenrättfärdiga motiv.

Bibeln är verkligen en mänsklig artefakt, en samling skrifter författade av människor i olika tider och samlade i kanon, men den är också gudomlig och spränger en mänsklig boks begränsningar, genom att vara rakt igenom sann och profetisk – Guds levande ord. Återigen kanske det inte alltid är uppenbart på ytan – en del tycker sig finna brister och felaktigheter, men jag menar att det beror på våra begränsade kunskaper, fel perspektiv eller brist på tro.

Halldorf varnar för en bibelläsning som "förväxlar bibeltexten, och de mänskliga begränsningar den är präglad av, med det gudomliga innehållet i budskapet". Han tycks här ge uttryck för en bibelsyn som vi som pingstvänner knappast kan acceptera. Nej, även om bibeltexten är formad och förmedlad genom människor har Guds Ande verkat i och genom detta. Det finns alltså inte något lager av mänsklighet, begränsningar och fel i bibeltexten som behöver skiljas från "det gudomliga innehållet". Här är det Halldorf själv som verkar vilja införa, vad han själv varnar för, "en klyvning mellan andligt och världsligt, naturligt och övernaturligt".

Nej, det går att hålla ihop även detta, att människor författat vad den helige Ande ingett dem så att slutprodukten blivit en allt igenom helig skrift, som samtidigt bär drag av det mänskliga och därför behöver översättas från antika språk och kulturer. Men vad jag förstår har pingstpredikanter nästan alltid varit intresserade av grundtexten och haft bibellexikon till hands. Bibeln är dock inte så knuten till historien att inte vem som helst kan ta del av dess budskap. Men det behövs god karaktär och lyhördhet för den helige Ande om man ska kunna leda rätt i enlighet med detta budskap.

Ett påtagligt problem i Knutby har varit att vissa ledares ord fått stå över Bibelns ord. Medlemmarna har tränats i överdriven lydnad för ledarna i stället för tro på och lydnad för bibeltexterna, vilka dessa ledare använt på ett förvridet sätt för att härska och synda. Ett avskräckande exempel, som vi alla kan lära av, på vad som kan hända då pastorer uppträder som herrar i stället för föredömen och tjänare, och samtidigt inte heller håller sig till den sunda läran.

David Svärd, pingstpredikant, doktorand i Nya testamentets exegetik

Läs mer Daniel Alm: Därför har Peter Halldorf fel om Knutby

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig