08 december 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Retuscherad bild av Thomas av Aquino

Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Läser man Frida Parks ledare 2 juli "Kristna var först med feminism" är det lätt att få intryck av att Thomas av Aquino blivit ihågkommen som en medeltida föregångsman för jämställdhet mellan män och kvinnor. Förvisso räknas han till "en av kristendomens viktigaste tänkare" men i synen på kvinnan förblev han i mångt och mycket ett barn av sin tid. Bilden som Frida Park målar upp av Thomas av Aquino är starkt retuscherad. "Kvinnan kan inte vara medborgare i absolut bemärkelse utan behöver en förmyndare mellan sig och staten" är exempel på Thomas kvinnosyn. När det gäller påståendet att kvinnan var "partner" ansågs att hennes främsta livsuppgift var att hjälpa mannen med fortplantningen.

Det brukar sägas att Thomas av Aquino "kristnade" Aristoteles och det är ett välkänt faktum att det var Thomas som gjorde Aristoteles känd i västvärlden. I detta inkluderas dock också Aristoteles antika konceptionsteori som gick ut på att mannen är den mänskliga normen och kvinnan en "defekt" man. Detta synsätt har hållit i sig inom exempelvis den katolska kyrkan fram till våra dagar vad beträffar synen på bland annat kvinnliga ämbetsbärare. I det jordiska livet före döden var kvinnan i Thomas av Aquinos medeltida värld i allt underordnad mannen men Thomas var mycket noga med att framhålla att i livet efter döden var man och kvinna jämställda.

Irène Nordgren, reformkatolik

Läs mer Frida Park: Kristna var först med feminism

Svar direkt: 

Det är givetvis riktigt, som Irene Nordgren påpekar, att Thomas av Aquino var ett barn av sin tid – inklusive av medeltidens naturvetenskapliga uppfattningar kring män och kvinnor som stammade från Aristoteles. Men som professor Michael Nolan konstaterar i sin artikel ”The Defective Male: What Aquinas Really Said” modifierade han Aristoteles även på detta område.

Thomas markerade att kvinnligt kön inte ska betraktas som en defekt, utan att hon liksom mannen var Guds skapelse. Givetvis finns, om vi mäter honom utifrån vår tids måttstockar, en hel del att anmärka på. Men om vi jämför honom med det filosofiska arvet från antiken finner vi också mycket som sticker ut och framstår som progressivt.

Till exempel saker som Frida Park nämnde i sin ledare, som rör både kvinnans ställning som självständigt subjekt och hennes rättigheter. Det har dessutom alltid varit en självklarhet i den kristna traditionen att män och kvinnor är jämställda på det andliga planet, inför Gud. Att den katolska kyrkan inte tolkar det faktum att både män och kvinnor är kallade till ett heligt liv som att de båda är kallade att bli präster är väl känt, och en debatt som vi följer med intresse.

Dagens ledarredaktion

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt