21 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Indraget bistånd försvagar inte odemokratiska regimer

Slutreplik. Bra att KD gjort klart att bistånd inte ska gå till att hyra fängelseplatser utomlands. Däremot är det oroande när KD vill dra ner biståndet till länder som bryter mot mänskliga rättigheter, skriver representanter för Act Svenska kyrkan, Diakonia, PMU och SMR.

Många med oss tolkade partiledare Ebba Busch fängelseutspel som att Kristdemokraterna ville ta 1,8 miljarder från biståndet för att förbättra villkoren i fängelser i Somalia och Afghanistan. Målet skulle vara att placera fångar från den svenska kriminalvården i dessa fängelser.

Det är bra att Kristdemokraterna i Dagen 2020/09/18 nu klargör för väljare, partikollegor och organisationer att de står fast vid enprocentsmålet och att förslaget att hyra fängelseplatser utomlands inte längre involverar biståndsmedel.

Vi har tyvärr sett många exempel under åren där olika politiska aktörer och regeringar vill använda bistånd för att lösa olika svenska behov. Biståndet ska varken drivas av kortsiktiga politiska utspel eller nationellt egenintresse.

När Ebba Busch besvarade Diakonias partiledarenkät 2018 bejakade hon de internationellt erkända principerna att ett hållbart och effektivt bistånd ska vara styrt av mottagarnas behov och prioriteringar. Detta bistånd ska vara lokalt förankrat och demokratiskt. Det ska även vara förutsägbart, transparent och resultatinriktat samt utgå från mänskliga rättigheter.

Bra bistånd bygger på långsiktighet. Inriktningen varierar mellan länderna och bestäms genom långsiktiga strategier och planer. Dessa bygger i sin tur på dialog med de institutioner och förändringsaktörer som finns i länderna – folkvalda, kyrkor, kvinnoorganisationer och de delar av civilsamhället som arbetar nära de människor som lever i utsatthet och förtryck.

Alla våra organisationer har partner i länder där regeringar eller militanta grupper hotar, trakasserar och till och med mördar dem som står upp för demokrati, mänskliga rättigheter, jämlikhet eller där kristna minoriteter attackeras och hotas.

—  Act Svenska kyrkan, Diakonia, PMU och SMR

Biståndet är Sveriges viktigaste instrument i detta arbete. Därför är det oroande när KD vill dra ner biståndet till länder med auktoritära regimer som bryter mot mänskliga rättigheter. Det är ofta i dessa kontexter där det svenska biståndet till civilsamhällesorganisationer, kyrkor och människorättsförsvarare kan göra störst skillnad. Här passar Sveriges satsning på demokrati och jämställdhet väl in.

Alla våra organisationer har partner i länder där regeringar eller militanta grupper hotar, trakasserar och till och med mördar dem som står upp för demokrati, mänskliga rättigheter, jämlikhet eller där kristna minoriteter attackeras och hotas. Bara under de senaste åren har några av världens mest uppmärksammade rapporter som avslöjat övergrepp från regeringar eller militanta grupper producerats med stöd av svenskt bistånd.

Världen har blivit en farligare plats för både demokrati- och människorättsförsvarare, oberoende journalister, kvinnor som kräver lika rättigheter, civilsamhällesorganisationer, läkare och kyrkor som avslöjar förtryck, övergrepp eller korruption. Att dra in bistånd till just dessa som verkar i de svåraste situationerna kommer inte försvaga odemokratiska regimer utan snarare välkomnas från deras företrädare.

Som kyrkligt baserade biståndsorganisationer kommer vi att fortsätta granska såväl Kristdemokraterna som övriga partier i riksdagen så att de står fast vid principerna om ett generöst och effektivt internationellt bistånd.

Världen behöver mer bistånd som utgår från lokala behov och prioriteringar, inte mindre. Inte minst i länder med demokratiska brister.

Fler artiklar från Debatt