Debatt

Förebygg kriminalitet genom att stödja barn till frihetsberövade

Barn till frihetsberövade löper större risk att hamna i egen kriminalitet, ett faktum som ofta glöms bort i debatten, skriver fyra företrädare för Räddningsmissionen och Erikshjälpen.

Nio av tio svenskar anser att förebyggande åtgärder är viktiga för att bekämpa kriminaliteten. Förbättrad integration, mer resurser till skolan och framför allt mer engagerade och ansvarstagande föräldrar efterfrågas. Debatten om kriminalitet präglas av röster som förespråkar hårdare straff och fler poliser. Men behovet av förebyggande insatser och stöd till de barn som drabbas kvarstår. En aspekt som ofta glöms bort i debatten är nämligen det faktum att barn till frihetsberövade löper större risk att hamna i egen kriminalitet. Dessa barn faller alltför ofta mellan stolarna. I dag saknas stöd till barn och familjer i stora delar av landet.

Vi som möter barnen regelbundet, vet vad det kan innebära att få stöd och information. Vi vet värdet av att arbeta förbyggande tillsammans med skola, familjer och civilsamhälle. Att som barn få veta att pappa är i fängelse, i stället för att tro att han till exempel är på sjukhus, är oerhört avlastande och kan med rätt stöd innebära en vändpunkt inte bara för barnet, utan för hela familjen.

I Sverige finns omkring 30 000 barn med en frihetsberövad förälder och uppskattningsvis 160 000 barn med en förälder som har dömts för brott. Vi vet från forskning att dessa barn löper större risk än andra att drabbas av psykisk ohälsa, utanförskap och hamna i kriminalitet. Det får också konsekvenser på skolresultat och inträde på arbetsmarknaden – komponenter som i dag lyfts fram som avgörande för att minska riskerna för kriminalitet och socialt utanförskap.

Majoriteten av de familjer i landet som skulle behöva uppmärksammas prioriteras bort.

—  Debattörerna

Erikshjälpen och Räddningsmissionen, som samverkar kring Räddningsmissionens verksamhet Solrosen, kan inte nog understryka både vikten av det förebyggande arbetet och att möta barn på deras villkor, i den miljö som de lever och växer upp i. Sedan tjugo år tillbaka möter Solrosen barn och föräldrar där det finns en frihetsberövad familjemedlem. Arbetet är både förebyggande och långsiktigt. Det handlar om att följa barn och familjer över tid. Att arbeta uthålligt genom rättscykelns alla faser, från frihetsberövande till åren efter frigivande. En utmaning, men också en avgörande faktor, är därutöver att nå föräldern både på insidan och utsidan.

Gång på gång får vi bekräftat hur uppskattat och saknat stödet är av både barn och vuxna. Tyvärr räcker vårt arbete inte till och majoriteten av de familjer i landet som skulle behöva uppmärksammas prioriteras bort. Vem som egentligen bär ansvaret är inte tydligt. Tidigare har vi blivit hänvisade till socialminister Lena Hallengren, som svarat att ansvaret åligger kommunerna. Därför efterfrågar vi nu mod från ansvariga politiker och svenska kommuner att våga arbeta långsiktigt med målgruppen. Vi vill också uppmana Märta Stenevi, ny ansvarig minister för barns rättigheter, att ta ansvar.

Samtidigt visar det sig att 94 procent av landets kommuner saknar förebyggande och uppsökande verksamhet för barn med frihetsberövade föräldrar, enligt Socialstyrelsens kartläggning “Barn med frihetsberövade föräldrar”, som gjordes på uppdrag av regeringen 2018. Slutsatsen var att arbetet behöver stärkas och att det saknas såväl öronmärkta medel som kunskap i landets kommuner. Detta är en ekvation som inte går ihop och vilket vi återkommande påpekat, bland annat tillsammans med organisationen BUFFF – Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse.

Nu utökar Solrosen verksamheten och drar i gång ett helt nytt arbete som både är förebyggande och långsiktigt och som i bästa fall kan vara ett viktigt stöd för kommunerna för att ta sitt ansvar. En prioritering i arbetet kommer vara de områden i Sverige som har störst behov, med uppstart i Västra Götaland. Projektet “Det ingen får veta …” är ett samarbete mellan Räddningsmissionens Solrosen, Gyllene Draken och Erikshjälpen med stöd av Allmänna arvsfonden. Med utgångspunkt i en mellanstadieföreställning, som är baserad på erfarenheter av att ha en förälder i fängelse, handlar projektet om att sätta fokus på barn till frihetsberövade, deras behov och situation. Genom att spela teaterföreställningen på skolor runt om i landet kommer vi att öppna för samtal om hur det är att leva i närheten av kriminalitet och hur det är att som barn växa upp med vuxna som brister eller inte finns närvarande.

Vår långa erfarenhet av att arbeta med barn och familjer med en frihetsberövad familjemedlem säger att detta är en målgrupp som alldeles för ofta faller mellan stolarna. Här kan samhället göra betydligt mer och det förbyggande arbetet är en av de viktigaste nycklarna.

Och till kommunerna som ansvarar för gruppen barn till frihetsberövade vill vi säga: Kroka arm med oss för att bidra till ett långsiktigt arbete där färre barn riskerar att hamna i egen kriminalitet och fler får en tryggare uppväxt. Ta den här möjligheten att öka er kapacitet att möta målgruppen och stärk ert förebyggande arbete. Barn till frihetsberövade behöver tydligare prioriteras av Sveriges kommuner.

Fler artiklar för dig