Debatt

Borgerligt alternativ: Vi vill se Svenska kyrkan växa i antal och relevans

KYRKOVALET. Vi vill att församlingarna sätts i centrum, att politisering och byråkratisering av kyrkan motverkas och att mer kraft läggs på att öka medlemsantalet, skriver Annette Lundquist Larsson.

Svenska kyrkan har en unik och viktig roll i det svenska samhället. Kyrkan är ett stöd i såväl vardag som livets lyckliga och svåra stunder, och har en viktig uppgift som förvaltare och förmedlare av det svenska kulturarvet. Vidare är kyrkan en enande och överbryggande kraft i ett föränderligt samhälle och, framför allt, bärare av det kristna budskapet.

Men under de senaste decennierna har Svenska kyrkan mer och mer förlorat denna viktiga roll och riktning som samfundet borde ha. Fokus har flyttats från församlingarnas verksamhet till den nationella nivåns byråkratisering och administrativa elfenbenstorn.

Den kristna gemenskapen har reducerats till en allt smalare och opportunistisk åsiktsgemenskap, ibland bara till en remissinstans bland andra i samhället. Svenska kyrkan som en folk- och folklig kyrka håller därmed på att gå förlorad, vilket dessvärre redan har fått till konsekvens att tiotusentals medlemmar varje år väljer att lämna kyrkan.

Borgerligt alternativ vill att Svenska kyrkan ska bli en offensiv folkkyrka.

—  Annette Lundquist Larsson

Men denna tragiska och allvarliga utveckling kan, och måste, vändas. För att Svenska kyrkan ska vara en stolt och öppen folkkyrka med evangeliet som grund, som både förvaltar det dyrbara svenska kulturarvet och hittar nya möjligheter att engagera och skapa relevans, har Borgerligt alternativ följande prioriteringar i höstens kyrkoval:

  • Sätt församlingarna i centrum!

Församlingarna är navet i Svenska kyrkan. De är kärnan i hur Svenska kyrkan uppfattas och det är där som meningsfulla relationer skapas och förvaltas.

Borgerligt alternativ vill ge församlingarna de bästa förutsättningar att utveckla sin verksamhet, eftersom vi vet att församlingarna själva bäst vet vad som efterfrågas på de platser där just de verkar. Ska detta bli möjligt krävs ekonomiska resurser och organisatoriska förändringar. Bland annat behöver den inomkyrkliga utjämningsavgiften förändras och den nationella nivån effektiviseras. Borgerligt alternativ vill att den nationella nivån ska ha som huvudsaklig uppgift att verka som stödorgan till församlingarna och stiften. För att motverka utträden behöver ett införande av “golv och tak” i kyrkoavgiften utredas.

För att stärka församlingarnas självbestämmande ska församlingssammanläggningar bygga på frivillighet. Vi vill också att församlingstillhörigheten ska bli friare, någonting som kan gynna församlingar i glesbygdsområden. Denna fråga ägs inte av Svenska kyrkan utan avgörs av Sveriges riksdag, men kyrkan borde sända en tydlig signal och viljeyttring i denna riktning.

  • Motverka partipolitiseringen!

Borgerligt alternativ bildades som en reaktion mot den ökande partipolitiseringen av Svenska kyrkan 2012 när Moderaterna valde att lämna kyrkopolitiken. Vi är helt fristående och Moderaterna har inget organisatoriskt ansvar över eller inflytande i Borgerligt alternativs verksamhet på någon nivå. Däremot är vi tydliga med vår allmänborgerliga värdegrund. Vi önskar att fler nomineringsgrupper skulle våga följa vårt exempel.

Vi anser att partipolitiseringen inom Svenska kyrkan är ett bekymmer. Kyrkan som organisation uttalar sig emellanåt i starkt partipolitiska frågor där det är uppenbart att det finns olika åsikter bland de nästan sex miljoner medlemmarna. Det leder till att antalet utträden ökar. Vi menar att denna utveckling delvis är en följd av att flera av nomineringsgrupperna är delar av riksdagspartier. Men det får inte vara en ursäkt för att förminska ett kristet samfund till en parti- och åsiktsgemenskap.

Vi hävdar alltså att partipolitiseringen är en av anledningarna till att många medlemmar väljer att lämna Svenska kyrkan. De känner helt enkelt inte längre igen sig i sin kyrka.

  • Öka medlemsantalet!

Sedan år 2000 har hundratusentals medlemmar valt att lämna Svenska kyrkan. En del av dessa medlemsförluster har varit oundvikliga på grund av samhällsförändringarna, men andra, skulle vi vilja påstå, har varit självförvållade från kyrkans sida.

Svenska kyrkan ska därför än mer sträva efter att vara en öppen och bred folkkyrka, där man får vara medlem om man så önskar bara av tradition, för kyrkans kulturhistoriska värden, för gemenskapens skull och för det viktiga sociala arbetet som kyrkan genomför både i Sverige och internationellt. Borgerligt alternativ vill därför att Svenska kyrkan ska bli en offensiv folkkyrka, som ägnar sig mer åt medlemsvård och kommunikation, samt tar fram en plan för hur medlemsantalet ska kunna öka.

Under den kommande mandatperioden kommer Borgerligt alternativ att vara garanten för en folkkyrka som med stolthet förmedlar det kristna budskapet, och med glädje ser hur Svenska kyrkans församlingar i Sverige och utomlands frodas och utvecklas.

Den som delar vår vision är välkommen att rösta på Borgerligt alternativ i Kyrkovalet den 19 september!

Inför kyrkovalet i september 2021 ger Dagen möjlighet för alla rikstäckande nomineringsgrupper som är representerade i kyrkomötet att presentera sitt program.

Fler artiklar för dig