20 juni 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Samhällskontraktet riskerar gå sönder i Sverige

För att vända utvecklingen behövs kraftfulla åtgärder mot kriminaliteten, samtidigt som civilsamhället, och därmed samhällsgemenskapen, måste stärkas, skriver David Winerdal och Filip Haugland (KD).

Otryggheten ökar i Sverige. Det gäller både den faktiska och den upplevda otryggheten. Oaktat vilken otrygghet vi talar om så är utvecklingen synnerligen oroväckande – en utveckling som vi politiker är skyldiga att ta på största allvar. Ett viktigt led i arbetet för ökad trygghet är en stärkt samhällsgemenskap, något som förutsätter ett starkare civilsamhälle. Det uppnår vi inte på en dag utan genom enträget, långsiktigt arbete. Det arbetet måste börja här och nu.

Siffror från Brottsförebyggande rådets (BRÅ) nationella trygghetsundersökning (NTU) visar att den faktiska otryggheten (eller “utsatthet för brott”) ökat stadigt sedan omkring 2014. Såväl hot som misshandel, personrån och sexualbrott fortsätter att öka. Alltmedan bostadsinbrotten och bilstölderna ligger kvar på ungefär samma nivåer över tid, och cykelstölderna ökar något.

Den ökade faktiska otryggheten korrelerar hyfsat väl med den upplevda. Sedan omkring år 2013 har oron över brottsligheten i samhället ökat i princip oavbrutet, både bland män och kvinnor. Gemene man känner sig alltmer otrygg utomhus under sena kvällar. Mest orolig var man år 2020 för bedrägerier på internet, följt av stöld av bil- och bostadsinbrott, brott som i faktisk mening alltså inte ökat under senare år.

Som kristdemokrater står vi först i kön att skriva under på att ett starkt samhälle förutsätter ett starkt civilsamhälle.

—  David Winerdal och Filip Haugland

Summa summarum ökar alltså både den faktiska och den upplevda otryggheten i vårt samhälle. Det är en högst allvarlig utveckling som vittnar om ett land där kontraktet mellan medborgarna och staten, alltså själva samhällskontraktet, riskerar att rivas upp. Det är en utveckling som snarast måste få ett slut.

Utöver kraftfulla åtgärder för att öka antalet poliser, skärpa straffen för grova vålds- och sexualbrott samt livstidsutvisa brottslingar som saknar svenskt medborgarskap, måste vi parallellt stärka vår samhällsgemenskap. Bara så kan vi rädda samhällskontraktet.

Som kristdemokrater står vi först i kön att skriva under på att ett starkt samhälle förutsätter ett starkt civilsamhälle. För oss kristdemokrater utgör civilsamhället en av samhällets absoluta grundbultar. Det samhälle som är så mycket mer än det offentliga – så mycket mer än staten och våra regioner och kommuner. Det samhälle som bärs upp av familjen och våra ideella organisationer, byalag, ekonomiska föreningar, politiska partier, samfund och stiftelser.

Genom sin blotta existens förkroppsligar dessa aktörer själva demokratin. Genom sina insatser bygger, upprätthåller och stärker de samhällsgemenskapen och med den: samhällskontraktet.

Det är politikens uppgift att möjliggöra trygga familjer – inte styra dem.

—  David Winerdal och Filip Haugland

Samhällsgemenskapen börjar i familjen: samhällets viktigaste gemenskap. Barn som växer upp i trygga familjer ges goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Det är politikens uppgift att möjliggöra trygga familjer – inte styra dem. Det gör politiken bland annat genom att möjliggöra så att föräldrarna får mer tid för sina barn och genom att stärka barnfamiljernas ekonomi. Genom att skapa trygga familjer skapar vi ett tryggt samhälle.

Alla barn har dock inte förmånen att få växa upp i en trygg familj. För dem och deras trygghet spelar civilsamhällets övriga gemenskaper en nyckelroll. Det kan röra sig om allt från deltagande i en fotbollsförening, till engagemang i en ideell organisation. Sådant engagemang ska politiken uppmuntra – inte försvåra. Det gör politiken bäst genom att minska den statliga styrningen och säkerställa avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer. Ju starkare dessa blir, desto starkare blir vår samhällsgemenskap. Desto tryggare blir vårt samhälle.

Ett samhälle är aldrig starkare än sin svagaste länk. Är civilsamhället svagt, blir samhället svagt. Med det blir staten svag. Staten, som ska äga våldsmonopolet och garantera allas vår trygghet. En trygghet som minskar stadigt. Den utvecklingen måste hejdas – i dag.

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar