Debatt

Öppen kyrka: Varje människa ska ha rätt att definiera sitt liv och sin tro

Alla människors okränkbara värde är en hörnsten i vårt program och påverkar hur vi vill leda Svenska kyrkan framåt. Diakoni, miljö, rättvisefrågor och arbete mot våld i nära relationer är frågor vi vill sätta i fokus, skriver Margareta Karlsson, ÖKA.

Grunden för vår nomineringsgrupp, Öppen kyrka – en kyrka för alla, är den kristna tron och Bibeln som skildrar människors berättelser om möten med Gud och med livet. Vårt uppdrag handlar om att tolka dessa berättelser och låta dem bli en del av våra liv. Bibelns berättelser är också en viktig del av vårt kulturarv.

I berättelserna om Jesus lägger vi märke till att han möter och tar del av barns, kvinnors, främlingars och utsattas livssituationer. Med det följer också att skapa gudstjänster som ger liv där vi tar vara på enskilda individers olika förmågor att vara med och skapa.

Alla människors okränkbara värde och värdighet oaktat kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, etnicitet, språk, religion, ålder, funktionsförmåga och andra omständigheter som påverkar livet utgör en viktig hörnsten i vårt program och är något vi vill ska prägla hela denna kommande mandatperiod.

Med människors lika värde som grund strävar vi efter att alla präster en dag viger samkönade såväl som olikkönade par. Ritualer är viktiga för oss människor och markerar livets viktiga händelser och då ska det inte finnas några hinder. Vi tycker också att det är viktigt att kyrkan försöker tillgodose önskemål om bokningsbara tider för dop, bröllop och begravning.

I anslutning till detta är barnen lika viktiga som vuxna eftersom de är vår framtid och vårt hopp. De måste få tid och resurser och vi måste ta dem på allvar i alla sammanhang.

Kyrkan ska agera självständigt och ta ansvar. Vi ska agera och göra skillnad, men inte ta över ett ansvar som de allmänpolitiska partierna äger.

—  Margareta Karlsson, ÖKA

Vi får inte lämpa över de svåra frågorna som vi inte lyckas lösa på den kommande generationen. Skapelsen är ett av Guds verk, och vi har ett ansvar att värna och vårda miljön på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

De kommande fyra åren vill vi sätta denna fråga på agendan och verka för att skapa en mer hållbar livsstil för framtiden. Hur kan kyrkan som helhet bidra till detta? Här kan vi inte agera ensamma utan behöver arbeta tillsammans med det övriga samhället. Därför hävdar vi med emfas att kyrkan är en del av vår gemensamma värld och vårt gemensamma samhälle. Vi ska agera självständigt och ta ansvar. Vi ska agera och göra skillnad, men inte ta över ett ansvar som de allmänpolitiska partierna äger. Kyrkan ska dock märkas i samhället.

En av de svåra frågorna framgent är hur Svenska kyrkan ska behålla medlemmar och får en ökad tillströmning av nya medlemmar för att få ekonomin att gå ihop. De kommande fyra åren blir därför en utmaning där kommunikation blir viktig för att berätta vad Svenska kyrkan gör och åstadkommer, och där vi kan påvisa folkkyrkans betydelse som kulturbärare och som en aktör mitt i samhället. Diakonins och kyrkans sociala arbete är en av de faktorer som fortsättningsvis kommer vara viktiga.

Öppen kyrka – en kyrka för alla har drivit frågan om Svenska kyrkans roll gällande att kunna agera vid upptäckten av våld i nära relationer. Med vår motion som antogs vid kyrkomötet 2020 kommer vi under de kommande fyra åren följa genomförandet av en gemensam strategi i den frågan för hela kyrkan.

Frågan om våld i nära relationer har inte minst en bäring på barnen som är utsatta i de förhållanden där våld utövas – mer än 200 000 barn drabbas och Svenska kyrkan möter dem. Kunskapen om detta måste öka på alla våra mötesplatser inom kyrkan. Svenska kyrkans sociala och diakonala arbete är viktigt och gör skillnad. Våra medmänniskor måste också få vetskap om det här för att fortsätta stötta oss som medlemmar – därför behöver vi kommunicera mera!

Rättvisa borta och hemma – det grundar sig i vår människosyn: Att alla människor över hela jorden har samma okränkbara värde och värdighet med samma rätt att få del av våra gemensamma resurser.

Vi vill verka för en kyrka som ger människor hopp, mening och tro.

—  Margareta Karlsson, ÖKA

I Öppen kyrka skiljer vi ut oss på det sättet att vi står fria från riksdagspartierna – vi betraktar oss som obundna. Obundna men med rätt att agera och uttrycka oss.

Vi är tydliga med att folkkyrkan är viktig och att alla medlemmar, oaktat om de är flitiga gudstjänstbesökare eller inte, har rätt att i fria val rösta på de ledamöter de vill ska leda kyrkan. Vi vill inte ha en intern ordning där vi indirekt väljer ledamöterna till olika nivåer.

Vi är också tydliga med, och har alltid varit, att prästyrket är öppet för både män och kvinnor. Vi är tydliga med att vi vill att präster i framtiden ska viga samkönade.

Öppen kyrka – en kyrka för alla ser att alla människor har samma värde. Rättvisa och ansvar för skapelsen går hand i hand. Varje människa har rätt att definiera sitt liv, sin identitet och sin tro. Vi vill verka för en kyrka som ger människor hopp, mening och tro att Jesus vandrar med och där ansvaret för vår jord är en självklarhet.

Inför kyrkovalet i september 2021 ger Dagen möjlighet för alla rikstäckande nomineringsgrupper som är representerade i kyrkomötet att presentera sitt program.

Fler artiklar för dig