Debatt

KR: En levande kyrka med rikt gudstjänstliv

Svenska kyrkan ska inte reduceras till en serviceinrättning för kyrkliga riter och ritualer. De möten med människor som sker vid till exempel konfirmation och vigsel är det angeläget att ta vara på, så att fler kan integreras i församlingens liv, skriver Susanne Engstad Clarke.

De beslut som tas i Svenska kyrkan ska kunna förankras i Bibeln. Att styra henne med icke-religiösa sekulära ideologier är komplicerat. All verksamhet i Svenska kyrkan borde kunna ledas till korset och Guds nåd genom Jesus Kristus.

Kristdemokrater i Svenska kyrkan, för en Levande kyrka (KR) vill arbeta för en levande kyrka, en livaktig och trovärdig verksamhet inom Svenska kyrkan på församlingsnivå, stiftsnivå och nationell nivå.

KR är en fristående nomineringsgrupp och eget kyrkligt förbund som inte styrs av någon partistyrelse eller extern kraft. Vi samlar kristna demokrater inom Svenska kyrkan som vill främja en levande kyrka med fokus på familjen, ekumeniken och människovärdet.

Bland förtroendevalda i vår nomineringsgrupp finns aktiva politiker, tidigare partipolitiskt aktiva blandat med personer som enbart sympatiserar med den världsvida kristdemokratiska grundsynen utan att ha eller haft egna partipolitiska uppdrag.

Våra värderingar har varit och är utgångspunkten för vår nomineringsgrupp när vi deltar som förtroendevalda i Svenska kyrkans olika beslutande organ. KR har utifrån detta synsätt format ett inriktningsprogram som redovisar våra ställningstaganden i olika frågor som rör kyrkans arbete, med markeringen att vi gör detta som en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp.

Kyrkans unika tillgång och bidrag i mötet med människor är och måste vara Kyrkans Herre.

—  Susanne Engstad Clarke, KR

De frågor vi driver är att verka för en levande kyrka med ett rikt diakonalt arbete och gudstjänstliv, samt undervisning och mission. Vi har FEM frågor som vi lyfter som speciellt viktiga. FEM står för familj, ekumenik, ekonomi, mission och människovärde.

KR anser att institutionssjälavården på sjukhus, fängelser och militära anläggningar är av stor betydelse som regional kyrklig verksamhet. Institutionssjälavården är ett viktigt gemensamt ansvar för Svenska kyrkan och bör finansieras solidariskt nationellt eller via stiften. Där det är möjligt bör församlingen kunna driva kristna förskolor och skolor, gärna i samverkan med andra samfund.

Svenska kyrkan är en av landets främsta kulturaktörer, framför allt inom sång- och musikområdet. Kören utgör en stor och bred mötesplats i församlingens mitt. En särställning har arbetet med körer för barn och unga. Därför anser KR att kyrkomusikens och körernas viktiga roll fortsatt måste lyftas fram.

KR anser att kyrkans unika tillgång och bidrag i mötet med människor är och måste vara Kyrkans Herre, den uppståndne Jesus Kristus. Enligt kyrkans bekännelse möter vi honom främst i bibelordet, förkunnelsen, bönen, nattvarden, dopet och i församlingens gemenskap.

Att människor vänder sig till kyrkan i samband med viktiga och livsavgörande händelser som, dop, konfirmation, vigsel och begravning är ett uttryck för den samhörighetskänsla och det förtroende som finns för Svenska kyrkan. Det är angeläget att Svenska kyrkan tar vara på de möten med människor som de kyrkliga handlingarna ger så att de blir en integrerad del av församlingens liv. Vi vill inte att kyrkan reduceras till en serviceinrättning för kyrkliga riter och ritualer.

Vi känner ett särskilt ansvar för att aktualisera viktiga socialetiska och ekumeniska frågor.

—  Susanne Engstad Clarke, KR

Svenska kyrkan har i dag en unik och viktig roll i samband med kriser och katastrofer. KR anser att det är en viktig uppgift för kyrkan att tillsammans med andra organisationer arbeta för en effektiv beredskaps- och jourverksamhet i kris- och katastrofsituationer. Samverkan med ansvariga myndigheter är viktiga för att kyrkans insatser ska kunna integreras i beredskapsplaner och vid konkreta insatser.

Många människor lider i dag av ensamhet och isolering, av sjukdom och psykisk ohälsa. KR anser att kyrkan har en viktig uppgift i att bidra till att förebygga ohälsa, inte minst genom att ta in människor i sin gemenskap som är särskilt utsatta och i behov av stöd.

KR anser också att församlingarna bör ha genomarbetade och väl förankrade program för att synliggöra och vidta åtgärder för att underlätta alla människors möjlighet till delaktighet och medverkan i församlingens skiftande verksamheter, oavsett språkliga, funktionsmässiga, psykologiska eller andra barriärer.

Svenska kyrkan har på nationell nivå en viktig roll att hjälpa varje församling att systematisera, synliggöra och sprida information och kunskap om utanförskap och funktionsnedsättning/funktionsvariation.

Namnet Kristdemokrater i Svenska kyrkan, för en Levande kyrka (KR) anknyter till vår nomineringsgrupps ideologiska ursprung i den kristdemokratiska rörelsen i världen, en rörelse som bygger på den kristna människosynen och etiken, kristna socialetiken och som har en stark ekumenisk karaktär. I Svenska kyrkans beslutsfattande organ signalerar detta att vi känner ett särskilt ansvar för att aktualisera viktiga socialetiska och ekumeniska frågor.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig