Debatt

FiSK: Öka kunskapen om kristen tro hos barn och unga

Svenska kyrkan har ett stort ansvar att sprida kunskap om kristen tro och kristna värderingar, varför vi bland annat vill stärka konfirmandarbetet, skriver Leif Nordenstorm och Olov Lindquist, FiSK.

Fria liberaler i Svenska kyrkan, FiSK, verkar utifrån våra liberala och frisinnade värderingar för att Svenska kyrkan ska fullgöra sitt uppdrag att sprida evangelium om Jesus Kristus. Vi vill säkerställa att anställda, ideellt engagerade och förtroendevalda i kyrkan möter alla människor med en öppen och välkomnande attityd.

FiSK tror att alla människor är skapade till Guds avbild och därför okränkbara. FiSK vill därför att kyrkan ska vara en tydlig röst i arbetet med att skapa ett samhälle fritt från diskriminering och där de mänskliga rättigheterna värnas. FiSK arbetar för att öppenhet och tolerans ska genomsyra samtliga nivåer i Svenska kyrkan liksom i kyrkans internationella arbete. FiSK kämpar mot rasism, diskriminering och homofobi.

Vi måste få större valfrihet inom Svenska kyrkan. Av någon outgrundlig anledning motsätter sig framför allt socialdemokrater och centerpartister att du ska få välja vilken församling du vill tillhöra. För oss i FiSK är detta en självklarhet. Ditt val av församling ska inte begränsas till den geografiska boendeorten. FiSK anser att det är viktigt, att du ska kunna vara aktiv och verka i den församling där du känner dig hemma. Kanske är det till exempel av stor betydelse att du känner dig mer hemma i den församling där du arbetar snarare än i den församling där du bor.

FiSK vill verka för att Svenska kyrkan förblir en decentraliserad kyrka, där den enskilda människan tydligt har möjlighet att påverka.

—  Leif Nordenstorm och Olov Lindquist, FiSK

Religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet, som ständigt måste värnas. FiSK vill därför att Svenska kyrkan tydligt markerar mot varje form av kränkning av denna frihet. FiSK vill särskilt lyfta fram vikten av ekumeniska relationer och religionsdialog. FiSK värnar vidare starkt Svenska kyrkans stora engagemang för internationellt bistånd och hjälparbete. FiSK arbetar också för att Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) ska få ett sådant stöd så att verksamheten garanteras.

FiSK vill också att Svenska kyrkan fortsatt ska vara en decentraliserad kyrka. Svenska kyrkan består av församlingar och stift och ytterst av enskilda människor. Det är i församlingarna och stiften verksamheten ska drivas. Utvecklingen går dessvärre just nu åt det andra hållet. Sedan sekelskiftet har många enskilda församlingar och pastorat slagits ihop och de enskilda församlingarna har fått allt mindre att säga till om.

Här har återigen främst socialdemokrater och centerpartister funnit varandra och öppnat för att allt mer resurser och verksamhet ska läggas över på nationell nivå. Dessutom vill man ha en utredning om att stift ska kunna slås ihop. FiSK vill tvärtom verka för att Svenska kyrkan förblir en decentraliserad kyrka, där den enskilda människan tydligt har möjlighet att påverka och där verksamheten framför allt drivs i församlingarna och stiften. FiSK motsätter sig med kraft sammanslagning av stift.

FiSK vill även att de ideella insatserna ska förstärkas. Dessa insatser från volontärer är nödvändiga om Svenska kyrkan fortsättningsvis ska kunna klara av sitt uppdrag. För att volontärernas ideella engagemang ska hålla hög kvalitet vill FiSK satsa på att kyrkan ger dem möjlighet till utbildning och handledning för sina uppgifter. Ett exempel på en viktig ideell verksamhet är musik- och körverksamheten. Denna bör uppmärksammas mer.

FiSK prioriterar konfirmandarbetet och anser att det är viktigt att ge de unga positiva erfarenheter och upplevelser av tro och kyrka.

—  Leif Nordenstorm och Olov Lindquist, FiSK

FiSK värnar om Svenska kyrkan i utlandet. Utlandskyrkans historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Rötterna finns redan i 1600-talets fartygspräster. Sedan dess har verksamheten utvecklats och ändrat karaktär i många avseenden. Svenska kyrkan i utlandet finns fortfarande som en trygg plats och hamn för de svenskar i de församlingar och på de verksamhetsplatser jorden runt, där Svenska kyrkan finns. FiSK vill att Svenska kyrkan särskilt ska stödja utlandsförsamlingarnas idéutbyten kring framgångsrika exempel på hur verksamheterna kan fortleva och utvecklas.

Avslutningsvis anser FiSK att det är viktigt att öka kunskapen om kristen tro hos barn och unga. FiSK lägger stor vikt vid det pedagogiska arbetet med barn och unga. Svenska kyrkan har ett stort ansvar att sprida kunskap om kristen tro och kristna värderingar. Det är därför viktigt att de får positiva kontakter med kyrkan.

Särskilda strategier behövs för att nå barn och unga i särskilt utsatta områden. FiSK prioriterar konfirmandarbetet och anser att det är viktigt att ge de unga positiva erfarenheter och upplevelser av tro och kyrka samt att grunden läggs för ett fortsatt engagemang i församlingen efter konfirmationstiden.

Inför kyrkovalet i september 2021 ger Dagen möjlighet för alla rikstäckande nomineringsgrupper som är representerade i kyrkomötet att presentera sitt program.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig