Debatt

Sekulär dubbelmoral i regeringens skolpolitik

Regeringen vill försvåra för och på sikt förbjuda konfessionella skolor, något som skulle ligga på direkt kollisionskurs med internationella konventioner och lagar, skriver Lars Brandström.

Har regeringen dolda motiv i skol- och biståndsfrågor? Niklas Piensoho skrev i en gästkrönika i Dagen den 27/8 om hur rädslan och beröringsskräcken hos regeringen för religion medför att några av landets högt kvalificerade biståndsorganisationer, de med kristna förtecken, bakbinds, så länge de inte sprider den av regeringen påbjudna sekulära världsbilden. Det är således inte kvalitén på biståndsinsatserna som är måttstocken, utan om man är megafon för “rätt” världsbild, livsåskådning.

Vi ser samma tendenser inom skolan. Här vill regeringen försvåra för och på sikt förbjuda konfessionella skolor, många av dem bland landets bästa. Ett av argumenten man fört fram mot dessa skolor är att de skulle bidra till segregation.

När vi från Kristna Friskolerådets sida med all önskvärd tydlighet och direkt till ministernivå under ett offentligt samtal under Almedalsveckan 2019 gav underlag för att motsatsen gäller för de kristna skolorna (lejonparten av landets konfessionella skolor) ändrade sig ministern, Ardalan Shekarabi, och tvingades medge att dessa skolor inte segregerar. I stället framfördes då det egentliga motivet bakom önskan att förbjuda konfessionella skolor: Att inga offentliga medel enligt S får användas för religiös indoktrinering.

Regeringen är fullt medveten om att den absoluta majoriteten av de konfessionella skolorna är landets bästa vad gäller integrering.

—  Lars Brandström

Men de kristna skolorna har sedan länge begripit och accepterat att skollag och andra styrdokument inte tillåter konfessionella inslag i undervisningen, och följer detta strikt. Vi menar, trots begränsad insyn, att detta även gäller många av de muslimska skolorna. I de fall där oegentligheter sker och åtlydande av skollag är bristfällig har Skolinspektionen redan skarpa vapen att ta till, vilka den också med rätta använt.

Trots detta vill regeringen gå längre. Regeringen är fullt medveten om att den absoluta majoriteten av de konfessionella skolorna är landets bästa vad gäller integrering (baserat på Skolverkets statistik där de kristna skolorna jämförs med landets övriga skolor), samt att de kristna skolorna på gruppnivå ligger i topp vad gäller såväl skolresultat som i mätningar av värdegrundsarbete, trygghet och studiero.

Ändå vill man genomdriva etableringsstopp för dessa skolor och därmed försvaga den svenska skolan. Lägg därtill att ett sådant beslut, vilket regeringen är fullt medveten om, skulle ligga på direkt kollisionskurs med de internationella konventioner och lagar som är ämnade att skydda individen, och familjen, från statens överförmynderi och säkra valfrihet – Barnkonventionen, Europalagen och Europakonventionen - alla gällande lag i Sverige.

Detta visar med all önskvärd tydlighet att det inte är en skolfråga utan ett allvarligt angrepp på religionsfriheten. “Det är den svenska sekulära världsbilden som ska exporteras” skriver Niklas Piensoho angående svenskt bistånd. “Det blir den sekulära världsbilden som ensamt ska få råda”, säger jag om skolan.

Europadomstolen har i flertal domar slagit fast att sekulärhumanismen är en livsåskådning bland andra, alltså per definition en trosuppfattning.

—  Lars Brandström

Europadomstolen har i flertal domar slagit fast att sekulärhumanismen är en livsåskådning bland andra, alltså per definition en trosuppfattning, religion, där man ger uttryck för vad man tror om de existentiella och andliga värdena. Vi tror att Gud existerar, sekulärhumanisterna tror det inte. Vi har känt resonansen av en levande Gud, de har det inte. Om detta vi inte kan veta tror vi båda, men olika.

“Inga offentliga medel får användas för religiös indoktrinering” är vad ministern erkände ligger bakom ivern att stänga konfessionella skolor. Det är uppseendeväckande att regeringen vänder detta vapen mot andra, men ser sig själv ha rätt att indoktrinera i såväl skola som bistånd med en sekulär livsåskådning. Hur var det nu, det där med flisan och bjälken? (Matt 7:3)

Min uppmaning till alla folkvalda är att med iver skydda religionsfriheten, och att de verksamheter – det må vara bistånd, skola eller vård – med hög kvalitet får verka på sina meriter, så länge största respekt visas för den personliga integriteten. Ingen ska pådyvlas eller tvingas anamma en religion – kristen, muslimsk eller sekulär – men heller inte förhindras att av fri vilja beröras av eller finna den tro som för den enskilde kan ge hopp, frid och trygghet.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig