Debatt

Hillsong har valt att inte samla pengar i ladorna

Tillväxt kommer inte genom en slump. Den föds genom vision, mod att investera, uthållighet och en genomtänkt styrmodell för ekonomin, skriver Jan Liljero.

I en nyhetsartikel den 8/8 lyfter Dagen fram att Hillsong Swedens skuldsättningsgrad sticker ut jämfört med andra stora frikyrkoförsamlingar. Som styrelseledamot och designer av Hillsongs finansiella styrmodell vill jag kommentera innehållet.

Att använda skuldsättningsgrad som nyckeltal är inte problemfritt. Tillsammans med soliditet ger den en indikation på verksamhetens förmåga att drivas och utvecklas av egen kraft, men den blir missvisande när den enbart ställs i relation till det egna kapitalet

För en privatperson ger Finansinspektionen tydliga riktlinjer för belåningsgrad, det vill säga hur mycket du får låna i förhållande till din inkomst. Vill du låna mer än hälften av bostadens marknadsvärde måste du amortera. Banken väger också in levnadskostnader och gör en bedömning av dina förutsättningar att klara kalkylen.

För en verksamhet gäller inte samma grundtanke om marknadsvärde i förhållande till inkomst. Skuldsättningsgraden beräknas enbart i förhållande till det bokförda värdet på fastigheter samt övriga poster som ingår i tillgångar. I fallet Hillsong Sweden är det bokförda värdet på våra fastigheter 32,7 miljoner kronor, medan marknadsvärdet enligt den senaste värderingen överstiger 150 miljoner.

Det är spännande om Dagens artikel kan inspirera till fler samtal om hur vi ska förvalta talenterna på bästa sätt. Att gräva ner dem verkar inte vara någon biblisk princip för välsignelse.

—  Jan Liljero

Hillsongs nettoomsättning (intäkter) 2021 var 41,7 miljoner. Drygt en halv miljon har betalats i räntor på den totala låneskulden 31,5 miljoner. Av verksamhetens totala rörelsekostnader (personal, operativa kostnader med mera, exklusive avskrivningar) står räntorna för 1,4 procent.

2020 renoverade vi 23 lägenheter för 13 miljoner i den fastighet vi äger i Göteborg. Renoveringen gav en positiv nettoeffekt genom höjda årshyror på 0,7 miljoner, det vill säga mer än vad den totala årsräntekostnaden för Hillsong Sweden är.

Hillsong befinner sig fortfarande efter 16 år i en tillväxtfas. De senaste helgerna har vi döpt fler än 100 personer och vi står i tro för många, många fler. Tillväxt kommer inte genom en slump. Den föds genom vision, mod att investera, uthållighet och en genomtänkt styrmodell för ekonomin.

I ett företagsperspektiv skulle nyckeltalet skuldsättningsgrad som redovisas i Dagens artikel inte få någon större uppmärksamhet. Fokus skulle i stället läggas på soliditet. De viktiga frågorna är: Hur förvaltas det egna kapitalet? Vilken är strategin framåt? Att samla pengarna i ladorna har aldrig skapat tillväxt.

Det är spännande om Dagens artikel kan inspirera till fler samtal om hur vi ska förvalta talenterna på bästa sätt. Att gräva ner dem verkar inte vara någon biblisk princip för välsignelse.

Fler artiklar för dig