Debatt

För få seniorer är representerade i riksdagen

När samtalet avtar mellan generationerna är risken stor att förståelsen mellan olika åldrar minskar och fördomarna växer, skriver Lars O. Molin, Birgitta Södertun och Sonia Lunnergård, KD Senior.

Många seniora väljare följer med stort intresse hur i valrörelsen de politiska partierna i program och marknadsföring behandlar deras frågor. Vi utgör en stor del av väljarkåren, 28 procent av de röstberättigade. Det är dock ingen homogen grupp utan omfattar ett åldersspann från 65 år och uppåt.

Sverige utmärker sig som ett land med stor åldersfixering. Det är ett växande problem. Ofta knyts också stereotypiska drag och karaktärer till olika åldrar. När medierna inte vill publicera namn på någon så anger man personens ålder. Benämningar som till exempel 32-åringen och 81-åringen används då. Under Covid 19-pandemin fick vi en ny kategori: 70-plussare.

Ålder är enligt diskrimineringslagen en av sju diskrimineringsgrunder. Ändock kan vi dagligen uppleva att vi har en utvecklad åldersdiskriminering i vårt land. Medierna har en stor skuld till det. Men det ska också framhållas att vi alla på olika sätt gör oss skyldiga till åldersdiskriminering.

När samtalet avtar mellan generationerna är risken stor att förståelsen mellan olika åldrar minskar och fördomarna växer.

—  Debattörerna

Grovt indelat kan det konstateras att de flesta som blir utsatta för diskriminering på grund av ålder är antingen yngre eller äldre. Situationen är dock ofta avgörande för om yngre och äldre är positiva eller negativa begrepp. Diskrimineringsombudsmannen (DO) skriver också i rapporten “Upplevelser av diskriminering” att upplevelser av åldersdiskriminering skiljer sig åt mellan äldre och yngre personer.

Att äldre och yngre kan mötas över generationsgränserna är viktigt. Tyvärr ser vi en tendens i vårt samhälle att de naturliga mötesplatserna blir allt färre. Ett av få undantag är de kristna församlingarna. När samtalet avtar mellan generationerna är risken stor att förståelsen mellan olika åldrar minskar och fördomarna växer. Klyftorna växer då i samhället.

Alla människors lika och okränkbara värde är viktigt och grundläggande i den kristdemokratiska ideologin. Som kristdemokratiskt seniorförbund har vi ansvar för att vi visar respekt för varandra. Varje åldersgrupp har något viktigt att tillföra i vårt samhälle.

När vi nu går till val är det viktigt att personer som vi väljer till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige representerar olika åldrar. Tyvärr har seniorerna varit underrepresenterade efter de senaste riksdagsvalen. För KD Senior är strävan efter ett samhälle utan ålderism viktigt.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig