Debatt

Vilken ”explicit sekularism” är det vi ska slå vakt om?

Replik. Vi vet att kristendomen var ryggraden i vår fantastiska civilisation och grundförutsättningen för demokratins och jämställdhetens framväxt. Låt inte ogrundad populistisk ateism få rasera en livsstil som inga tidigare generationer fått uppleva förmånen av, skriver Karl Janunger.

Ordföranden för Humanisterna, David Rönnegard, skrev i Dagen 15/9 en debattartikel om vikten av att skydda vår svenska demokrati. Det är en fråga som i dessa dagar är speciellt angelägen. Han driver tesen att Sverige därför borde bli explicit sekulärt genom att det befästes i grundlagen att staten inte ska ta parti för någon religion eller livsåskådning.

Författaren tar upp en både stor och komplex fråga, men det innebär också att den lätt blir både ensidigt, missvisande och historielöst behandlad. För det första: Begreppet “sekulärt” är mångtydigt. Det kan betyda att ett land har en konstitution som saknar religiösa inslag, som till exempel USA som länge betraktades som världens mest sekulära land samtidigt som det haft en av världens mest religiösa befolkningar. Men betydelsen av ordet sekulär har glidit mot att betyda en befolkning som inte är intresserad av eller engagerar sig i religiösa frågor. Sekularism har därmed kommit att bli synonymt med ateism. Liksom “humanism” blivit en förklädnad för ateism.

Rönnegard skriver vidare att vi ska “förlita oss på vad vi vet här och nu”, vilket är både sant och viktigt. Och det vi vet om vår civilisations historia är både mycket och viktigt. Vi vet att vår civilisation – och senare också demokratin – har börjat och utvecklats, inte i buddistiska, muslimska eller sekulära länder utan i de kristna västeuropeiska länderna, med början för drygt tusen år sedan. De länder som har en väl fungerade demokrati och jämställdhet är oftast kristna länder, inte muslimska eller sekulära (som till exempel de tidigare kommunistiska/ateistiska länderna).

Rönnegard är inte den förste att framställa sekularisering som det skimrande framtida målet. Men ingen har kunnat visa på efterföljansvärda exempel. Om man sammanställer uppgifter från World Value Survey’s (WVS) kulturkarta, och Transparency Internationel’s korruptionsstudier framgår det tydligt att den absolut lägsta graden av korruption återfinns i de 14 länder som har en lång tradition av protestantisk kristendom. De högsta värdena uppvisar muslimska och sekulära/ateistiska samt postsovjetiska/ortodoxa länder.

Inte något land med lång sekulär historia har demokrati och jämställdhet som går att jämföra med västländernas.

—  Karl Janunger

Ett annat talande exempel på vad sekularisering kan betyda kan man finna i EU:s statistiska redovisning. 2015 rapporterades bland annat trosuppfattningar bland medlemsländerna. Beträffande Tyskland gavs även uppgifter separat från de två tidigare statsbildningarna. Efter andra världskriget delades landet i två hälfter, en östlig som kom att styras av en kommunistisk/ateistisk regim och en västlig som hade en dominerande politisk kraft i CDU (Tysklands kristdemokratiska parti).

I den östra halvan utgjorde kristna 37 procent mot 81 procent i den västra (2015). Andelen ateister/agnostiker var i den östra 61 procent och i den västra 14 procent. Den östra staten fick tilltagande problem med flykt, korruption, förföljelser etcetera och kollapsade 1989. Regimen i DDR har uppenbarligen haft ett väldigt inflytande över befolkningens livsåskådning. Den västra blev en ekonomisk stormakt med växande befolkning. Självklart har flera faktorer haft betydelse för utvecklingen i det delade Tyskland, men de väldiga skillnader i livsåskådning som EU-studien visar kan inte ignoreras.

Av WVS framgår också att det land som nu sekulariseras snabbast är USA, ett land som alltmer börjat brottas med politisk turbulens, drogmissbruk, psykisk ohälsa och våld mer än någonsin tidigare. Slutsats: Vi vet att vårt universum tillkom för cirka 13,8 miljarder år sedan. Men att detta enligt ateistisk tro skulle har skett genom slump, okänd naturlag eller på något annat okänt sätt är inte på något sätt mer vetenskapligt än tron på att en skapare ligger bakom. Snarare tvärtom. Ingen vetenskap kan i dag förklara hur Big Bang kommit till stånd spontant utan orsak. Livets uppkomst är ett annat exempel där sekularism/ateism står inför ett mysterium.

Vår civilisation och demokrati har alltså vuxit fram i kristna länder, inte sekulära. Vi vet att de minst korrumperade länderna har kristen historia. Vidare att inte något land med lång sekulär historia har demokrati och jämställdhet som går att jämföra med västländernas. Så vilken “explicit sekularism” är det vi ska slå vakt om? Finns efterföljansvärda exempel bör dessa rimligen kunna namnges. Om inget finns, låt oss slå vakt om den kristendom som vi vet var “ryggraden” i vår fantastiska civilisation och grundförutsättningen för demokratins och jämställdhetens framväxt. Låt inte ogrundad populistisk ateism få rasera en livsstil som inga tidigare generationer fått uppleva förmånen av.

Slutligen ett citat från en intervju med professor Dick Harrison där han menar att vi kan tacka kristendomen för många av de fri- och rättigheter som vi ser i dagens västländer. “Ska du förstå varför Västerlandets tankestrukturer ser ut som de gör, varför våra lagar ser ut som de gör, vår byggnadskultur och vår litteratur, så kommer du inte runt det här. Du har ett stort kristet bagage i din ryggsäck som du ofta inte är medveten om.”

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig