Debatt

Ge ukrainska flyktingar rätt till SFI och bidrag som går att leva på!

Att våra folkvalda politiker var rådvilla i starten av kriget var naturligt. Men nu är det dags att Sverige tar sitt ansvar för de flyktingar som söker det skydd de har rätt till, skriver Linda Alexandersson.

Den 22 februari kommer riksdagen att debattera och fatta beslut i frågan om ukrainska flyktingar som kommit till Sverige genom massflyktsdirektivet ska få rätt till etableringskurser och etableringsbidrag.

Det är glädjande att riksdagen planerar att fatta beslut vid denna tidpunkt då ett bejakande av motionen ger regeringen möjlighet att få med kostnaden för detta i vårändringsbudgeten. Senare i vår kommer även frågan om ukrainska flyktingar ska få rätt till Svenska för invandrare, SFI, att behandlas.

Det är snart ett år sedan kriget bröt ut i Ukraina och massflyktsdirektivet utlöstes för första gången i Europas historia. Ukrainska flyktingar fick möjlighet till uppehållstillstånd och arbetstillstånd i hela Europa. Intentionen var mycket god, men medförde frågor som våra politiker blev tvungna att hantera.

Vilken ersättningsnivå skulle dessa flyktingar få? Var det nödvändigt för flyktingarna att lära sig svenska? Förhoppningen var ju att kriget snart skulle vara över. Dessutom spreds en bild av att de ukrainska flyktingarna var välutbildade och engelskspråkiga och snabbt skulle kunna ta sig in på arbetsmarknaden även utan svenska språket.

Samtidigt har sittande regering sänkt anslagen för Svenska från dag ett från förra årets 110 miljoner till årets 30 miljoner.

—  Linda Alexandersson

Så har det inte blivit. Det stämmer visserligen att gruppen har en högre utbildningsnivå än många andra flyktinggrupper, men det har visat sig att de som behärskar engelskan på en nivå som fungerar på arbetsmarknaden är försvinnande få. Även för ukrainarna är därmed det svenska språket nyckeln till den svenska arbetsmarknaden, och utan den nyckeln är det få ukrainare som kommer in på arbetsmarknaden.

Andra språkinsatser har skapats för gruppen. Svenska från dag ett har anordnats av studieförbund och folkhögskolor. Europeiska Socialfonden har finansierat en satsning för att hjälpa ukrainska flyktingar in på arbetsmarknaden. Dessa satsningar har varit goda i en övergångsperiod, men nu när vi inser att kriget inte kommer att ta slut i en handvändning är det ändå SFI målgruppen behöver få tillgång till.

SFI är den enda rikstäckande språkinsatsen, som ger likvärdiga möjligheter för alla ukrainska flyktingar. SFI är dessutom mer omfattande än de tillfälliga insatserna och har en helt annan kvalitetssäkring med nationella prov och betyg.

Utbildningsminister Mats Persson har bland annat i Sveriges radio hävdat att regeringen satsar på Svenska från dag ett för ukrainarna i stället för SFI. Samtidigt har sittande regering sänkt anslagen för Svenska från dag ett från förra årets 110 miljoner till årets 30 miljoner.

För oss på Hyllie Park Folkhögskola, en stor och etablerad folkhögskola, innebär det att vi i år får ersättning för att ta emot två flyktingar för studier motsvarande SFI under ett år inom ramen för den utbildningsformen, och detta i en storstad som Malmö där det just nu bor cirka 500 ukrainska flyktingar. Nu finns chansen att reparera skadan genom att omprioritera och satsa på SFI och etableringskurs.

När det gäller ekonomiskt bidrag har Sverige valt att låta de ukrainska flyktingarna leva på den ersättningsnivå som ges till asylsökande. Dagersättningen för en vuxen ensamstående person som inte bor på Migrationsverkets boende är 71 kronor per dag eller cirka 2200 kronor/månad.

Med den stigande inflationen räknar man nu med att bara matkostnaden för en ensamstående vuxen i Sverige som äter alla måltider hemma ligger på 3400 kronor/månad och då ska den asylsökandes pengar även räcka till kläder, skor, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror, fritidsaktiviteter, sjukvård och medicin.

Förutom att vi på detta sätt försätter människor i extrem fattigdom och beroendeställning till civilsamhällets goda vilja, bör detta betraktas som diskriminering. De ukrainska flyktingarna är nämligen inte asylsökande utan har uppehållstillstånd och borde ha rätt till det etableringsbidrag som alla andra grupper i Sverige som beviljats uppehållstillstånd har rätt till.

Att våra folkvalda politiker var rådvilla i starten av kriget var naturligt. Nu är det dock dags att göra sin omvärldsanalys och inse att vi kommer att få leva med kriget under en längre tid framöver. Det är därför dags att Sverige tar sitt ansvar och ger de ukrainska flyktingarna tillgång till SFI, etableringskurser och etableringsbidrag.

Tills kriget är över behöver vi stötta både med insatser på plats i krigets Ukraina och ta ansvar för de flyktingar som söker det skydd de har rätt.

Fler artiklar för dig