Debatt

Illavarslande att Sverige deltog i FN:s “katastrofmöte”

45 länder bojkottade FN:s “katastrofmöte” . Sverige, med ny borgerlig regering, valde däremot att delta och närvara vid Mahmoud Abbas antisemitiska jämförelser med Nazi-Tyskland och Israel, skriver Lars Adaktusson.

När västvärlden högtidlighåller Israels 75 år som självständig demokratisk nation, arrangerar Förenta Nationerna ett internationellt högnivåmöte om det som med arabisk terminologi kallas Nakba, katastrofen. Högnivåmötet som hölls nyligen i New York ska i grunden ses som ett sätt att skuldbelägga Israel och uppmärksamma att 700 000 araber flydde på grund av det angreppskrig som inleddes år 1948, efter utropandet av den judiska staten. Att i stort sett lika många judar samtidigt flydde från Mellanösterns arabiska diktaturer, uppmärksammades inte i FN-konferensen.

Däremot hölls ett anförande av den palestinske ledaren Mahmoud Abbas, som tydligt illustrerar varför det är angeläget att stoppa ekonomiskt stöd till organisationer som har samröre med Palestinska myndigheten. Av anförandet framgår att den palestinska ledningen grovt bryter mot de grundläggande krav på respekt för mänskliga rättigheter och demokrati som vägleder dagens biståndspolitik. Lika tydligt framgår att bistånd till de organisationer som samarbetar med Palestinska myndigheten, inte kommer att rymmas inom ramen för den nya inriktning av utvecklingsbiståndet som regeringen aviserat och de demokratikriterier som inom kort ska presenteras.

Den palestinske presidentens anförande innehöll en förvirrad och i grunden dyster kombination av konspirationsteorier, krigshets, historieförfalskning och vetenskapsförnekelse. Som framgår av FN:s officiella Webb TV, där det går att ta del av talet, High-level event to commemorate the 75th anniversary of the Nakba | UN Web TV, förekom även grovt antisemitiska och rasistiska jämförelser mellan Israel och Nazityskland. I en direkt bisarr passage krävde den palestinske presidenten internationella sanktioner mot Israel på grund av att FN:s resolution om en tvåstatslösning inte har genomförts. Att det var arabvärldens styrande som år 1947 sade nej till FN:s delningsplan och förhindrade att resolutionen genomfördes, passade uppenbarligen inte in i den hopdiktade historieskrivningen. Det gjorde heller inte det faktum att Israel accepterade delningsplanen och kunde bilda en demokratisk stat.

För att visa sitt stöd för demokrati och mänskliga rättigheter valde 45 länder, däribland USA, Storbritannien, Kanada, Ukraina, Australien, Tyskland och ytterligare tio EU-medlemmar, att bojkotta FN:s “katastrofmöte”. Sverige däremot valde att delta – och hamnade därmed i ett föga smickrande sällskap. Av den förteckning över länder som uttalat sitt stöd för FN-mötet i framgår att ledande människorättskränkande diktaturer dominerar. Det handlar om Iran, Qatar, Syrien, Venezuela, Kina, Ryssland med flera. Med just en rysk delegation ska Mahmoud Abbas för övrigt ha haft ett givande möte innan han äntrade talarstolen i New York.

Att arbeta för en ljusare framtid för palestinierna är både angeläget och rätt.

—  Lars Adaktusson

Att arbeta för en ljusare framtid för palestinierna, att bidra till drägliga levnadsförhållanden för de människor som i decennier förtryckts och förnedrats av ett genomkorrumperat ledarskap, är både angeläget och rätt. Ytterst ligger det även i Israels intresse att det palestinska folket kan leva i frihet och demokrati. Bistånd och utvecklingssamarbete måste dock ske utan samröre med aktörer som trotsar de kriterier för demokrati och mänskliga rättigheter som både implicit och explicit är ett av fundamenten i svensk utrikespolitik. Palestinska organisationer som motverkar de svenska demokratimålen förhindrar en positiv utveckling och undergräver tilltron till biståndet.

Regeringen bör därför ge Sida och andra myndigheter i uppdrag att närmare granska samband och samröre mellan mottagarna av svenskt bistånd och Palestinska myndigheten. Lika angeläget är det att utreda eventuella kopplingar till terrorstämplade Hamas i Gaza. Till detta kommer att regeringen internt bör reda ut vem som fattade beslutet att Sverige skulle vara representerat vid högnivåmötet och undervisas i Mahmoud Abbas hatfyllda retorik. Att Sverige, med en ny borgerlig regering, inte anslöt till gruppen av demokratiska stater som uteblev från evenemanget, är illavarslande. Den ansvarige borde tilldelas nya arbetsuppgifter

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig