Debatt

Att värna om ett modernt och aktivt skogsbruk är att värna om miljön

Replik. Som kristdemokrater är vi övertygade om att framtiden inte handlar om att avstå från teknologi eller tillväxt, utan snarare om att ansvarsfullt förvalta de resurser som ett effektivt skogsbruk ger oss, skriver William G. Persson och Emil Dovrén.

I artikeln Har skogen inget värde om den sågas ner, KD? förespråkar Anneli Einarsson ett alternativ till det nuvarande svenska skogsbruket. Vi ser det som nödvändigt att reagera på några av de påståenden som framförs i hennes artikel och att presentera vårt perspektiv på ämnet. Einarsson kritiserar regeringens politik och dess strävan efter ”oförminskad tillväxt” och menar att regeringens mål är oförenliga. Enligt Einarsson kommer man aldrig komma till bukt med problemen om man utgår från våra ”nuvarande samhällsstrukturer” och att ”idén att så kallad grön teknik ska lösa alla problem är en del av vårt kollektiva förnekande av verkligheten”.

Exakt hur Einarsson vill att samhället ska se ut framgår inte i artikeln, men den bild hon skissar för närmast tankarna tillbaka till Rousseaus ”ädla vildar” och någon sorts idealiserat naturtillstånd. Vi anser, i motsats till Einarsson, att en hållbar skogspolitik inte bör utgå från tillväxtfientlig primitivism eller en misstro mot ny teknik. Einarssons inställning är inte bara sämre för miljön på det stora hela, utan riskerar dessutom att hålla människor i utvecklingsländer kvar i fattigdom.

Vi instämmer med Einarsson om att vår planet står inför en stor utmaning. Vår högsta prioritet för att minska vårt klimatavtryck är att reducera mängden koldioxid i luften och därmed mildra växthuseffekten. Här spelar skogen en nyckelroll. Faktum är att det skogsbruk som Einarsson kritiserar i sin artikel har bidragit till att volymen skog i Sverige mer än fördubblats under de senaste 100 åren, vilket också skogsbrukaren Kristian Olsson påpekar i ett nyligen publicerat svar på Einarssons artikel.

De som ser innovation och ökad tillväxt som hot måste också förlika sig med att de 790 miljoner människor som i dag lever i fattigdom kommer att behöva stanna kvar där.

—  William G. Persson och Emil Dovrén

Den svenska skogen och skogsbruket minskar den globala klimatbelastningen med uppskattningsvis 94 miljoner ton koldioxid varje år, vilket är mer än dubbelt så mycket som Sveriges totala utsläpp. Detta sker till stor del tack vare att ny skog planteras, eftersom unga träd binder mer koldioxid än gamla träd. Därtill kan ett nyplanterat hygge ha så mycket som fyra gånger fler träd än skogen den ersätter. Med detta sagt är det naturligtvis också viktigt att värna om den biologiska mångfalden, men dessa mål är på intet sätt oförenliga, givet att hela skogsarealen inte kan utgöras av urskogar.

Vi får inte heller glömma att trä och träprodukter spelar en avgörande roll i den gröna omställningen. Vi ser redan i dag hur efterfrågan på träprodukter ökar inom byggsektorn, som ett klimatsmart och förnybart alternativ till energikrävande material såsom cement, metaller och plast. Genom att byta cement och stål mot trä bygger vi in kol i husen och slipper samtidigt energi- och resurskrävande brytning av malm och kalksten. Bioenergi framställd på restprodukter från skogen gör det möjligt att fasa ut fossila bränslen såsom olja, fossilgas och kol. Att värna om ett modernt och aktivt skogsbruk är således att värna om miljön.

Skogsindustrins roll i samhället kan inte heller underskattas. För oss kristdemokrater är landsbygden inte en kuliss som man ser från motorvägen på vägen mot skidbacken, utan en resurs som starkt bidrar till välfärdssamhället. Skogsindustrin sysselsätter direkt 120 000 personer och varje jobb inom skogsnäringen skapar ytterligare två jobb.

Skatteintäkterna som industrin genererar finansierar välfärden och är centrala för regional utveckling och för en levande landsbygd. Vi får inte heller glömma den roll den svenska exporten har ur ett globalt perspektiv. Det svenska skogsbruket bidrar till att hålla priserna nere på exempelvis toalettpapper, som fler i dag har råd att köpa än tidigare.

Vi delar inte heller Einarssons oro för att ökad tillväxt och innovation bara skulle leda till negativa konsekvenser. Tvärtom tror vi att ökad tillväxt är nödvändig för att minska fattigdom och erbjuda människor bättre livskvalitet. Att främja innovation och teknologisk utveckling är vägen framåt för att lösa samhällets utmaningar och för att skapa en hållbar framtid.

De som ser innovation och ökad tillväxt som hot måste också förlika sig med att de 790 miljoner människor som i dag lever i fattigdom kommer att behöva stanna kvar där. Vilka är vi att förvägra dessa människor samma möjligheter som vi i dag tar för givet?

Som kristdemokrater är vi övertygade om att framtiden inte handlar om att avstå från teknologi eller tillväxt, utan snarare om att ansvarsfullt förvalta de resurser som ett effektivt skogsbruk ger oss. Genom att balansera utveckling med miljöhänsyn kan vi främja både vår planets hälsa och vår egen.

Slutligen vill vi även lyfta fram alla privata skogsägare, som Kristian Olsson, vars långsiktiga perspektiv och engagemang påminner oss om den kritiska roll som privata aktörer spelar för en hållbar framtid. I en tid då skogsbrukets roll blir allt viktigare för planetens framtid är det genom deras aktiva och ansvarsfulla insatser som vi tillsammans kan forma en bättre och mer hållbar värld för kommande generationer.

Fler artiklar för dig