Debatt

Kan abort fram till födseln bli verklighet i Sverige?

I Tidöpartiernas argumentation för grundlagsskydd av abort nämns enbart kvinnan. Det ofödda barnet är helt osynliggjort, skriver representanter för Människovärde.

Tidöpartierna har för avsikt att grundlagsskydda “rätten till abort”. I en debattartikel i Expressen den 9 mars 2023 meddelade de att detta handlar om jämställdhet och kvinnors rättigheter. “I Europa har flera länder antagit restriktiva abortlagar och dessa inskränkningar har fått fruktansvärda konsekvenser, bland annat har kvinnor dött i olagliga aborter”, skriver de utan att ge något exempel på vilka dessa länder är.

Förutom Polen känner vi inte till några andra europeiska länder som skulle ha gjort inskränkningar i sina abortlagar under de senaste åren. Den nederländska abortläkaren Rebecca Gomperts, som doktorerat på Karolinska institutet, säger också i en intervju på SVT Nyheter 2020 att tillgången till fri abort i Europa istället ökat och att Polen är enda undantaget. Dock har Polen haft restriktiv abortlag sedan 1993 så inte heller det är något nytt, trots tillägget 2020 där även diskriminerande aborter på grund av funktionsnedsättning hos det ofödda barnet förbjöds.

I vilka europeiska länder har kvinnor dött av olagliga aborter och varifrån kommer dessa uppgifter? Många europeiska länder, inklusive Polen och Malta där abort är så gott som förbjudet, finns bland de länder med lägst mödradödlighet i hela världen enligt WHO:s statistik (2000–2020). Under denna tid ökade däremot mödradödligheten i USA, trots den dåvarande garanterade tillgången till fri abort. När man i det redan abortliberala Storbritannien lättade på restriktionerna 2020 och började tillåta aborter även på distans, dog kort därefter minst tre kvinnor av laglig abort. Vill man bekämpa mödradödlighet är det god standard på vården, tillgång till mediciner, antibiotika och kompetent vårdpersonal som är avgörande faktorer, oavsett hur abortlagen ser ut.

Oavsett är det ett minst sagt märkligt förslag i en demokrati att den starkare parten skulle ges grundlagsskyddad rätt att avgöra om den försvarslösa parten ska få fortsätta leva eller inte.

—  Debattörerna

Varken liberala abortlagar eller grundlagsskydd av abort innebär heller någon garanti för jämställdhet eller kvinnors rättigheter. Många kvinnor plågas i det tysta av aborter som gjorts för flera år sedan. Enligt en studie som publicerats 2023 uppgav dessutom 61 procent att de pressats av omgivningen eller av andra sociala och ekonomiska omständigheter att göra abort.

Abort kan även innebära en riskfaktor för mental ohälsa och självmordsbeteende. En tvådelad finländsk studie som publicerats 1996 och 2014, där man länkat olika register mot varandra, visade att självmordsfrekvensen var högst bland kvinnor som gjort abort under det senaste året jämfört med kvinnor som under samma tid fött barn, haft missfall, eller bland kvinnor i fertil ålder som inte varit gravida. Studier från Danmark, USA och Australien har enligt prolife-sajten Life News gett liknande resultat.

Forskning av den numera avlidne professorn David Fergusson från Nya Zeeland – som var tydlig med att han var för fri abort – har visat att abort är en riskfaktor för depression, ångest, missbruksproblematik och självmordsbeteende, även efter att man beaktat socioekonomiska faktorer, tidigare mental ohälsa, eventuella övergrepp, utbildningsnivå, etnicitet osv. Enligt en svensk undersökning som publicerats 2020 är föräldraskap förknippat med lägre självmordsfrekvens för både kvinnor och män i åldern 25–44 år.

Vi uppmanar Tidöpartierna att avstå från en grundlagsändring som dessutom avhumaniserar det ofödda barnet och avviker från de konventioner som Sverige valt att göra till lag.

—  Debattörerna

Europadomstolen säger i rättsfallet A, B och C mot Irland (punkt 213–214) att kvinnans rätt till privatliv enligt artikel 8 i Europakonventionen måste vägas mot andra konkurrerande rättigheter och friheter, inklusive det ofödda barnets.

Men i Tidöpartiernas argumentation för grundlagsskydd av abort nämns enbart kvinnan. Det ofödda barnet är helt osynliggjort. Betyder detta att abort fram till födseln kan komma att bli verklighet efter en eventuell grundlagsändring?

Oavsett är det ett minst sagt märkligt förslag i en demokrati att den starkare parten skulle ges grundlagsskyddad rätt att avgöra om den försvarslösa parten ska få fortsätta leva eller inte.

Europakonventionen är sedan 1995 svensk lag och i den är rätten till liv (artikel 2) den mest grundläggande rättigheten. Barnkonventionen blev lag 2020 och denna säger i inledningen att barnet på grund av sin omognad har rätt till särskilt skydd och omvårdnad, inklusive lämpligt rättsligt skydd, både före och efter födseln. Europarådets resolution 1607 (2008) om säker och laglig abort uppmanar medlemsstaterna att göra allt för att eliminera behovet av abort, samt se till att kvinnor inte utsätts för en abortförespråkande agenda.

Abort är inte vilket ingrepp som helst. Som exemplen ovan visat har abort både känslomässigt och fysiskt skadat alltför många kvinnor. Vi uppmanar Tidöpartierna att avstå från en grundlagsändring som dessutom avhumaniserar det ofödda barnet och avviker från de konventioner som Sverige valt att göra till lag.

Representanter för organisationen Människovärde:

Johanna Byman, leg. sjuksköterska

Anne-Berit Ekström, docent och överläkare

Brita Storlund, mag. i mänskliga rättigheter och utvecklingspsykologi

Cecilia Björfjell-Klingberg, beteendevetare med fil.kand i pedagogik

Linda Steen, leg. barnmorska

Olof Rugarn, med. dr och f.d. överläkare obstetrik/gynekologi

Tomas Seidal, med. dr och överläkare

Fler artiklar för dig