Debatt

Ordentliga reformer måste till i familjepolitiken

Politiken bör uppvärdera föräldraskapet, öka familjernas handlingsutrymme och valfrihet samt ge mer tid för barnen, skriver Liza-Maria Norlin och Bengt Germundsson (KD).

Familjens roll som grundsten i samhällsbygget är oumbärlig. Som den lilla men naturliga gemenskap den är, kan familjen ge den trygghet och kärlek som lägger grunden för ett gott liv. Dessutom är ett fungerande och kärleksfullt hem också det främsta värnet som håller ett barn undan kriminalitet.

För Kristdemokraterna är familjen och barns tid med sina föräldrar grundläggande för att vi ska kunna bygga ett stabilt och tryggt Sverige. När den kristdemokratiska rörelsen i helgen samlas för att besluta om partiets politik framåt, gör vi det med 88 förslag för hur Sveriges familjer ska ges bättre förutsättningar att klara livspusslet - och hur en mer effektiv hjälp ska erbjudas dem som är i behov av stöd.

Socialtjänsten bör också få använda fler tvingande insatser för att kunna etablera närmare samarbete med de föräldrar som inte ser eller klarar av att hantera sitt barns problematiska beteende.

—  Liza-Maria Norlin och Bengt Germundsson (KD)

Vilka förutsättningar som ges i början av livet har stor betydelse för hur det senare kommer att gå. Trygga familjer ger trygga barn och det är i familjen som goda värderingar formas och förs vidare mellan generationer.

Föräldrarnas betydelse för sina barns uppväxt kan inte nog värderas, men i de fall där det av någon anledning av inte fungerar ska politiken stärka föräldraskapet och lyfta ansvaret som följer med det. Därför föreslår vi bland annat en utbyggnad av och satsning på föräldraskapsprogram via skolan, till familjer där barnen riskerar att hamna i kriminalitet.

Vi vill också se nya arbetssätt för samverkan mellan skola och föräldrar, för att fånga upp och möta barn som återkommande bryter mot regler. Socialtjänsten bör också få använda fler tvingande insatser för att kunna etablera närmare samarbete med de föräldrar som inte ser eller klarar av att hantera sitt barns problematiska beteende.

Alla familjer är olika och måste därför själva ges utrymme att hitta balans i livspusslet. En del föräldrar vill inget hellre än att börja arbeta när föräldraledigheten lider mot sitt slut. Andra anser att det är för tidigt att lämna en ettåring till förskolan och känner oro över detta.

I ett samhälle som värnar föräldrarollen är det inte rimligt att de ekonomiska stödsystemen signalerar att den enda vägen är att båda föräldrarna måste vara tillbaka på arbetet redan efter ett år. Kristdemokraterna menar tvärtom att politiken bör uppvärdera föräldraskapet, öka familjernas handlingsutrymme och valfrihet samt ge mer tid för barnen.

Närvarande och trygga föräldrar ska inte behöva stressa sig igenom småbarnsåren mer än nödvändigt, utan ska i stället ges möjlighet att vara den stabila bas en trygg uppväxt förutsätter. Samtidigt behöver mer göras för att i tid sätta in de insatser som familjer i behov av stöd behöver.

När vi kristdemokrater i helgen tar beslut om framtidens familjepolitik lägger vi fram 88 konkreta förslag för mer frihet och bättre stöd till Sveriges föräldrar – en politik som prioriterar barnets bästa. Bland annat vill vi:

  • Bygga ut föräldraförsäkringen. Dagens 13 månaders föräldraledighet bör förlängas till 19. Föräldrarna bör ges full frihet att disponera föräldradagarna som de vill. Utan kvotering eller begränsningar av de så kallade dubbeldagarna, där båda föräldrarna kan vara hemma samtidigt med sina barn.
  • Möjliggöra språkförskolor. Barn som inte talar åldersadekvat svenska ska av barnhälsovården kunna remitteras till särskilda språkförskolor. En utredning bör också titta på om skolbarn som inte kan tillräckligt bra svenska ska erbjudas ett särskilt språkår.
  • Utöka familjerådgivningen. Med en gratischeck för nyblivna föräldrar och maxtaxa för det stöd som rådgivningen erbjuder, ska föräldrar kunna ges möjlighet att stärka sin relation till varandra. Detta är inte minst viktigt under småbarnsåren, som innebär en särskild prövning för många relationer.
  • Förstärka stödet till barn med NPF-diagnoser. Barn med neuropsykiatriska diagnoser eller andra sociala svårigheter måste få bättre stöd i tid. Vi föreslår därför ett stärkt samarbete mellan socialtjänsten och skolan.
  • Skärpa vårdgarantin i Barn- och ungdomspsykiatrin. För barn och unga i behov av stöd är rätt insatser i tid oerhört viktiga. För att fler barn och unga ska få det föreslår vi att vårdgarantin ska skärpas.

I tider där föräldrar känner allt större stress över att få ihop livspusslet och där konsekvensen av ickefungerande föräldraskap kan leda till att barnet i stället väljer en bror eller syster på gatan, måste ordentliga reformer till.

Vi kristdemokrater har alltid betonat familjens roll i samhällsbygget. Mer tid för barnen, större frihet för familjen och fler förebyggande insatser. Det är också ledstjärnan när vi nu lägger vi grunden för framtidens svenska familjepolitik.

Fler artiklar för dig