Debatt

Vem ska rätta felaktiga domar om inte en migrationsdomstol?

ASYL. Prejudikat är av ringa värde om en domstol kan döma annorlunda utan att domen rättas, skriver Bengt Malm i en replik.

Asylrättsjuristen Gabriel Donner har i en debattartikel ifrågasatt värdet av Migrationsöverdomstolen. Han menar att prövningstillstånd meddelas så sällan att rättssäkerheten måste anses bli lidande.

Peder Liljeqvist, kammarrättslagman vid Kammarrätten i Stockholm och chef för Migrationsöverdomstolens prejudikatavdelning, har i en replik skrivit att ”Migrationsöverdomstolen som sista instans inte har ett demokratiskt mandat att ge prövningstillstånd på grund av att Migrationsverket och en migrationsdomstol kan ha gjort en tveksam eller felaktig bevisvärdering i ett enskilt fall.”

Liljeqvist skriver att domstolens primära uppgift inte är att nagelfara och rätta eventuellt felaktiga domar från lägre instanser.

Själv är jag inte jurist men som fritidspolitiker har jag kommit att se att detta är alldeles sant. En invånare i min kommun har fått avslag på en ansökan om familjeåterförening. Bland annat påstods hans lägenhet vara mer än överbefolkad. Vi visste naturligtvis att det inte var sant och en snabb kontroll av folkbokföringens databas bekräftade det. Underlaget för det felaktiga påståendet har aldrig presenterats för någon utanför Migrationsverket. Det är fortfarande sekretessbelagt trots att det (om det finns) bara kan innehålla offentliga uppgifter.

Jag förmodar, rätta mig om jag har fel, att det finns prejudikat mot att döma på grundval av ett dokument som är så hemligt att varken den klagande eller domstolen får se det. Det behövs helt enkelt inte något nytt prejudikat för att slå fast att ett sådant förfarande är felaktigt.

Migrationsöverdomstolen har alltså gjort helt rätt när den inte meddelat prövningstillstånd. Den ska helt enkelt inte rätta en felaktig dom även om felet är aldrig så uppenbart.

Men vem ska då rätta felaktiga domar, till exempel om en domstol inte dömer efter de prejudikat som finns? Och om det sker – vilket värde har då prejudikaten? Man måste dra slutsatsen att prejudikat är av ringa värde om en domstol kan döma annorlunda utan att domen rättas.

Fler artiklar för dig