Debatt

Skrämmande bild av vår svenska rättvisa

ASYL. Migrationsöverdomstolen intresserar sig inte för att rätta alla fel som lägre instanser kan ha gjort i rätts- eller bevishänseende, men vad har vi för nytta av en sådan domstol? skriver Gabriel Donner.

Makten gör som makten vill. Att Migrationsöverdomstolen i sin replik genom kammarrättslagmannen Peder Liljeqvist vill påstå sig agera som regeringen vill kan nog stämma med läget i dag, men, det var inte vad regeringen sa när prövningstillståndet infördes, något jag visade genom att peka på förarbetena i min första artikel. På den tiden var regeringen mån om att land skall med lag byggas, som en vis konung i Sverige en gång sa.

Liljeqvist bekräftar att det i dag är ett medvetet politiskt ställningstagande som ligger bakom att så få överklagade mål får prövningstillstånd och just där ligger problemets kärna. En domstol ska styras av lag och inte politik. En politiserad domstol är en domstol i förfall.

En politiserad domstol är en domstol i förfall.

—  Gabriel Donner

Jag håller också med Liljeqvist om att Migrationsöverdomstolen inte intresserar sig för att rätta alla fel som lägre instanser kan ha gjort i rätts- eller bevishänseende, men vad har vi för nytta av en sådan domstol? En sådan domstol värnar inte om rättssäkerheten. Det är onekligen en skrämmande bild av vår svenska rättvisa Liljeqvist målar upp. Det finns som Bengt Malm säger, skäl att ställa sig frågan vem som ska rätta felaktiga domar eller ens om intresse finns att skydda den enskilda mot felaktiga domar.

Liljeqvist säger inte emot det faktum att domstolen inte beviljar prövningstillstånd i mer än 0,1 procent av alla fall. Om Liljeqvist menar att detta inte en chimär befarar jag att vårt allmänna språkbruk inte ger honom rätt.

Liljeqvist berör inte de frågor jag lyfte angående Sveriges åtaganden inom EU och inte heller problemet med att den ordning han beskriver anses olaglig i gemenskapsrätten. De argument jag tar upp menar Liljeqvist är osakliga. Kanske är det naturligt att slå ifrån sig i ett läge som detta.

Man behöver dock bara se vad Europadomstolen anför i sin “Guide on Article 6″ för att se hur långt från den smala vägen den svenska rätten hunnit komma.

Fler artiklar för dig