25 september 2020

En tidning på kristen grundDebatt

Främlingsfientlighet via SEA

Svenska evangeliska alliansen torgför främlingsfientliga åsikter. Det anser artikelförfattarna.

Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter.
Svenska evangeliska alliansen (SEA) är en kristen organisation med ambitionen att samla Sveriges evangelikala kristna. I alliansens nätverk ingår bland andra pingströrelsen, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén och Trosrörelsen. Samfundsledare, pastorer, opinionsbildare, författare och en riksdagsledamot för Kristdemokraterna ingår i styrelsen. Organisationen har alltså en bred förankring i svensk frikyrklighet. Samtidigt visar det sig att den torgför djupt främlingsfientliga åsikter.

Från olika håll i dagens Europa odlas myter om mångkulturalismens misslyckande. Främlingsfientliga krafter utmålar etniska och religiösa minoriteter som problem och hot. Romer och judar står i skottgluggen i delar av Östeuropa medan muslimer och invandrare från Mellanöstern/Afrika utmålas som det stora hotet av främlingsfientliga krafter i väst. En inte helt ovanlig uppfattning är att muslimerna håller på att ta över Europa. De politiker och andra som förespråkar en generös flyktingpolitik och ett mångkulturellt samhälle, de ”politiskt korrekta” eller ”kulturmarxisterna”, beskrivs som förrädare, antingen naivt blinda för verkligheten eller medvetet konspirerande med ”muslimerna”.

Det finns många engagerade kristna och församlingar som tar avstånd från den här typen av uppfattningar, står upp för mänskliga rättigheter och på ett positivt sätt arbetar med flykting- och integrationsfrågor. Men vi tvingas också konstatera att det finns fördomar och främlingsfientlighet i kristna sammanhang, något som kan avläsas i sociala medier och kristen press. Och inom SEA.

För en kort tid sedan publicerade Mats Tunehag, styrelsemedlem i Evangeliska alliansen, en bloggtext där islam stämplas som en "arabisk beduin-religion som fastnat i 600-talets sedvänjor" och samtidigt påstås, lika okunnigt som kränkande, att lögn och bedrägeri är en dygd för muslimer i kampen för att utbreda islam. Tunehag anknyter till en uppdelning av världen där den efterblivna, oföränderliga och hotfulla muslimvärlden ställs i kontrast till det dynamiska, toleranta och goda västerlandet. Den muslim som invandrar till väst är ambassadör för det "islamska" hotet.

Tunehags text uttrycker inte bara en privat åsikt utan är också publicerad på SEA:s hemsida som ett av organisationens officiella nyhetsbrev. Den speglar, vid sidan av andra texter på hemsidan med likartat innehåll, en analys av omvärlden som är vanlig i den antimuslimska miljön.

I en text målar SEA upp en bild av hur muslimer i dagens Europa tar över bostadsområden, trakasserar kristna, tilllämpar sharialagar, förtrycker kvinnor och hotar politiker. Integrationen av muslimerna har misslyckats, något som kopplas till den ”smygislamisering” som pågår. Denna invasion pågår ”medan Europa sover”, och med politikernas goda minne. ”Medan politiker tassar tyst omkring i det politiskt korrekta rummet så islamiseras Europa”, heter det. Även svenska medier ägnar sig åt ”medlöperi” genom att dölja sanningen; SEA pekar i detta sammanhang särskilt ut Aftonbladet, DN och Rapport.

I en annan text utvecklar SEA tankarna på en konspiration, en ohelig allians för vilken ”kristna i Västvärlden är måltavlor - även i Sverige.” Bilden av en ”trojka” målas upp, som ”agerar gemensamt” för att ”knuffa andra nerför”. I trojkan ingår ”fundamentalistiska sekularister, homosexuella lobbygrupper och islamister”. Vi kristna är illa ute och kommer, om vi inte ser upp, bli utsatta för förtal, diskriminering och förföljelse, varnar texten. Strategin liknas vid nazisternas förföljelse av judar; den gick från diskriminering till trakasserier och slutligen ” som på räls till Auschwitz ”. ”I dag - liksom då - finns en märklig allians mellan nazister och muslimer”, fortsätter SEA, och låter därmed påskina att muslimernas slutliga mål, liksom nazisternas, är förintelse av fienden.
Man skulle kunna avfärda dessa fullkomligt befängda föreställningar som parodiska om inte beskyllningarna vore så oerhört grova och kränkande och den här typen av konspirationsteorier visat sig så farliga.

Mot denna bakgrund finns det anledning att fråga hur Svenska evangeliska alliansen, dess styrelse och samfunden i nätverket - EFK, pingströrelsen och så vidare - ställer sig till den bitvis grova islamofobi som uttrycks på hemsidan. När allt kommer omkring har SEA ett ansvar för vad som publiceras på hemsidan. Det faktum att dessa texter är tillgängliga i hemsidans nyhetsarkiv indikerar en acceptans för främlingsfientliga idéer.

Som evangelikala kristna känner vi ansvaret att lyfta denna fråga. I våra ögon är alarmistiska och konspiratoriska budskap som målar fiendebilder och uppmuntrar till misstänksamhet så långt ifrån evangeliska man kan komma. Församlingens kallelse handlar om något helt annat, att gestalta Guds rike genom att välja tolerans, respekt, medmänsklighet och öppenhet.

Per Hammarström, historiker vid Mittuniversitetet, pingströrelsen

Anders P Lundberg, sociolog Linnéuniversitetet, Svenska kyrkan

Kristian Steiner, fredsforskare Malmö högskola, Vineyardrörelsen

Dagen i morgon: Stefan Gustavsson svarar på kritiken

Fler artiklar