Böcker

Recension: Pedagogiskt och läsvärt om bibelsyn

Anna Sophia Bonde har läst Anders Gerdmars “Det står skrivet”.

Det står skrivet av Anders Gerdmar

Titel: Det står skrivet – om bibeltro kontra bibelkritik

Författare: Anders Gerdmar

Förlag: STH academic (429 sidor)

Genre: Teologi

Är Bibeln Guds Ord eller innehåller Bibeln Guds ord? Om den frågan och bibelsynens betydelse för det andliga tillståndet i svensk kristenhet handlar Anders Gerdmars bok Det står skrivet. Bibeltro kontra bibelkritik. Gerdmars ärende är dels att visa att det går att bedriva god exegetik utifrån traditionell bibeltro och dels att kritisera den “bibelkritik” som präglat västvärldens akademiska teologi alltsedan 1700-talet. Gerdmar sätter ord på vad jag själv ofta kände som teologstudent men sällan hade kunskap nog att formulera: hur poröst det historisk-kritiska bygget är jämfört med hur stabilt det då verkade.

Några personliga glimtar ges, läsaren anar att det måste varit smärtsamt för Gerdmar att mötas med misstro och skepsis av liberalteologiska kolleger, som om det vore omöjligt för karismatiskt sinnade att bedriva vederhäftig teologi! Ja, Gerdmars perspektiv är normkritiskt; även om han själv kallar den svenska modellen för en medelväg, jämfört till exempel med tysk universitetsteologi, så har det även i Sverige funnits en tydlig norm som förutsatt ett stort glapp, både i tid och ideologi, mellan “Jesu tid” och de nytestamentliga skrifternas tillkomst, ett glapp, vidare, mellan det judiska och det kristna och mellan biblisk och modernistisk världsbild.

Svenska teologistudenter har i åratal matats med ord som “myt”, “saga”, “legend”. Följden har blivit en “schweizerost”, en teologi med en massa hål i, som har undergrävt prästernas tilltro till bibelordet och gjort församlingen vilsen och bedrövad. Det är ett fint drag hos Gerdmar att han betonar att exegetiken ytterst ska tjäna församlingen. Hans bok är pedagogiskt upplagd och läsvärd också för lekmän. Jag saknar dock att Gerdmar inte berör den antiintellektualism som präglat delar av frikyrkligheten och som bidragit till den historisk-kritiska uppfattningens dominans.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig