Debatt

Olika äktenskapssyner ryms i Svenska kyrkan

Att hantera Göteborgs stiftsmagasin som slagträ i en förenklad debatt är svårbegripligt. Det skriver Per Eckerdal (bilden) och Per Starke i en replik.

"Fobistämplar är problematiska" var temat i Tord Nordbloms debattartikel (Dagen 25/2). Tord Nordblom, som säger sig vilja ha ett sansat samtal om äktenskapssyn och sexualitet, angriper i artikeln ett nummer av Göteborgs stifts tidskrift Korsväg och särskilt biskopens ledare i detta nummer.

Ett sakfel i debattartikeln är att Tord Nordblom påstår att magasinet hade avsikten att bana väg för en ny äktenskapssyn. Det är ett halvår sedan magasinet kom ut, och det hade som tema hur vi tar emot människor med en annorlunda sexuell läggning än majoritetssamhällets i kyrkor och församlingar. Tidningen ger ett par utblickar från kyrkor i Costa Rica och vårt vänstift i Glasgow.

Huvuddelen av numret består av intervjuer med och berättelser av personer med annan sexuell läggning som hittat in i kyrkans gemenskap. Det vore ju egendomligt att ta upp dessa frågor utan att äktenskapsfrågan berörs, men att tolka avsikten som sker i debattartikeln är att ha på sig glasögon med brytningsfel.

Trots att det i ledaren inte talas om fobi, vilket Tord Nordblom noterar, menar han att biskopen medverkar till att ”förminska en välgrundad äktenskapssyn till en allmän rädsla för det okända”. Debattekniken ger ett intryck av att vilja vantolka.

Det finns skäl att särskilt kommentera Tord Nordbloms sätt att låta framskymta att ledaren skulle likställa de som inte accepterar samkönade vigslar med nazister, apartheidföreträdare eller motståndare mot fackföreningsrörelsen.

Men rätt skall vara rätt, Tord Nordblom! I ledaren ges några flagranta exempel ur historien hur kyrkor gått vilse trots att, och nu citerar vi ur texten, "man använt Bibeln och bibelord för att underbygga sin argumentation. Det är alltså tyvärr inte så enkelt att bara vi läser vår bibel kan vi se vilka slutsatser vi ska dra när det gäller trons etiska konsekvenser. Bibeln är ingen regelbok, den är ett tilltal från Gud genom människor till människor."

Om man läser ledarartikeln utan att vara arg och leta fel, är det uppenbart att poängen är att lyfta fram svårigheten i själva valsituationen. Det är nämligen en särskild problematik att både vi som är tacksamma för Svenska kyrkans inkluderande människo- och äktenskapssyn och ni som vill återgå till ett tidigare läge båda grundar oss på bibel och bekännelse.

Samtalet om dessa frågor förs i dag inom många kyrkor, och här hos oss kanske mest intensivt just nu inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.

Om vi inte visar varandra respekten att erkänna att också de andra utgår från en kärlek och trohet till Bibeln, fast med en annan tolkning, är det svårt att kunna föra ett samtal.

Det är sorgligt att Tord Nordblom förstärker bilden av att det i realiteten inte längre ryms olika äktenskapssyner inom Svenska kyrkan. Svenska kyrkans biskopsmöte, kyrkomöte och kyrkostyrelse har slagit fast att Svenska kyrkan har en äktenskapssyn som inkluderar samkönade par och att det samtidigt finns utrymme för den enskilda prästen att hålla fast vid den tidigare definitionen av äktenskapet. Biskopsmötet har så sent som förra året bekräftat detta, och som biskop i Göteborg har jag varit lika tydlig i detta ställningstagande som i övriga frågor när det gäller sexualitet, äktenskap och inkluderande. Genom att ge näring åt en annan bild och lyfta fram skrönan att man inte blir prästvigd på grund av sin äktenskapssyn förstärker Tord Nordblom en polarisering som är helt onödig och riskerar att bidra till en självuppfyllande profetia.

Att hantera Göteborgs stiftsmagasin som slagträ i en vinklad och förenklad debatt, som Tord Nordblom gör, är svårbegripligt. Det gör det inte heller lättare att föra förtroendefulla samtal. Låt oss mot slutet av denna text citera ytterligare ett stycke ur ledartexten. "Modet att vara kyrka i en ny tid förutsätter att vi hör och ser. Bara så kan en församling bli redo och modig nog att göra vägval och ta steg framåt. Och bara så kan det tidlösa eller himmelska evangeliet få tala in i vår jordiska verklighet."

Tord Nordblom, du är välkommen att vara med i samtalet om vad vi hör och ser och vilka slutsatser vi ska dra, men då måste det vara i ett samtalsklimat där vi inte vantolkar eller tillskriver den andre åsikter som inte stämmer överens med verkligheten.

Per Eckerdal, biskop i Göteborgs stift
Per Starke, ansvarig utgivare för Korsväg

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig