Debatt

Berget är inte knuten till något samfund

Verksamheten såsom den bedrivs för närvarande kommer att bedrivas på i stort sett samma sätt efter att denna konvertering skett.

Mot bakgrund vad som sägs i sociala medier och på andra ställen kan det kanske vara på sin plats att nämna vissa fakta kring Stiftelsen Berget.

Berget är en särskild stiftelse som styrs av svensk lag, stiftelse­lagen. Enligt stiftelsens stadgar ska stiftelsen bedriva ”kyrklig retreatverksamhet och att även i övrigt verka för andlig förnyelse och fördjupning” (§ 1 i stadgarna). Inget sägs i stadgarna om att stiftelsen ska vara knuten till något särskilt trossamfund, varken Svenska kyrkan eller Katolska kyrkan.

Det sägs vidare i stadgarna att styrelsen är stiftelsens högsta beslutande organ. Styrelsen väljs vid stiftelsens vänners årsmöte för en tid av fyra år. Föreståndaren utses av styrelsen och är inför styrelsen ansvarig för stiftelsens verksamhet (§ 4 i stadgarna).

Av dessa regler i stadgarna framgår att styrelsen för Stiftelsen Berget är det organ som har beslutanderätten över den verksamhet som bedrivs på Berget samt att varken Svenska kyrkan eller Katolska kyrkan eller annat trossamfund har något direkt inflytande över verksamheten respektive styrelsens sammansättning. Vidare framgår att det är styrelsen som utser och som – om så skulle påfordras – entledigar föreståndaren.

Av dessa bestämmelser i stiftelsens stadgar, som enligt stiftelselagen i princip inte kan ändras, följer att Berget inte kan anses tillhöra eller vara en del av Svenska kyrkan respektive Katolska kyrkan. Stiftelsen Berget lever sitt eget liv, ägt av ingen annan än sig själv. Förutom att bedriva den i stadgarna angiva verksamheten äger stiftelsen samtliga byggnader och annan egendom på Berget. Enligt stadgarna kan stiftelsen inte genom gåva överlämna sagda egendom till annan, till exempel till Svenska kyrkan eller alternativt till Katolska kyrkan.

Ur strikt juridisk utgångspunkt medför därför den omständigheten att den nuvarande föreståndaren konverterar till den Katolska kyrkan inte att Berget därigenom blir en Katolsk stiftsgård lika lite som den för närvarande kan anses utgöra en stiftsgård tillhörig Svenska kyrkan. Berget är konfessionslöst.

Känslomässigt kan möjligen någon betraktare anse att Berget blir katolskt i och med att föreståndaren och merparten av medlemmarna i den ekumeniska kommuniteten "Den heliga treenigheten" konverterar till Katolska kyrkan nästa år.

Till det bör dock konstateras att verksamheten såsom den bedrivs för närvarande kommer att bedrivas på i stort sett samma sätt efter det att denna konvertering skett. Redan i dag firas såväl svensk­kyrklig mässa som katolsk mässa på Berget. Den svenskkyrkliga mässan sker i S:t Davidsgårdens kapell och den katolska mässan i S:t Dominicuskapellet. I framtiden kommer båda mässorna att dagligen firas i S:t Davidsgårdens kapell; den svenskkyrkliga kl 08:30 och den Katolska på eftermiddagen i anslutning till tidegärdens vesper.

Kommuniteten "Den heliga treenigheten" har utsett den katolska biskopen Anders Aborelius till sin beskyddande biskop.

I och med att Stiftelsen Berget är konfessionslös har stiftelsen inte utsett någon beskyddande biskop för sig. Tillsynsansvaret över stiftelsens verksamhet hör i stället enligt lag under Länsstyrelsen i Falun.

Jan-Eric Jonsgården, ordförande för Stiftelsen Berget

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig