Debatt

Eva Nordung Byström: Förlåt till samiska folket från kyrkan räcker inte

Vi måste våga prata om de kränkningar som skett – utan bortförklaringar, skriver Eva Nordung Byström, biskop i Härnösands stift.

1 av 2

Svenska kyrkan har under senare år intensifierat arbetet med att fördjupa insikten om de övergrepp som kyrkans företrädare genom historien begått mot samer. Kyrkvärden Per Sundins debattartikel (Dagen 28 juni) visar hur angeläget detta arbete är och att myc-ket fortfarande återstår att göra innan kyrkans roll i förtrycket blir en naturlig del av vår historiebeskrivning.

Min egen insikt i det samiska folkets historia och kunskap om Svenska kyrkans och den svenska statens handlande mot vårt urfolk har till nyligen varit låg och fragmentarisk, med all säkerhet präglad av fördomar och färgad av den kultur jag själv växt upp i.

Det var först när jag för två och ett halvt år sedan blev biskop i Härnösands stift, och därmed ersättare i Samiska rådet i Svenska kyrkan, som jag på allvar satte mig in i frågorna. Då insåg jag hur mycket jag hade att lära och försöka förstå både om samiskt liv i vår samtid och om vad som hänt i historien.

Den omfattande vitbok som Svenska kyrkan gett ut i samarbete med Umeå universitet (Artos förlag 2016) visar på vetenskaplig grund mycket tydligt att kyrkan svek det samiska folket. Det samerna utsattes för är inte förenligt med kyrkans centrala budskap om alla människors lika värde. Vitboken är ett sätt att lyfta fram det som har hänt, för att fullt ut kunna förstå och ta ansvar.

Kanske är den utbredda okunskapen inget att förvånas över. Sverige som nation har inte erkänt sin historia, säkerställt samiska rättigheter eller försonats med samerna. Svenska kyrkan är inte en isolerad enhet utan ingår i ett nationellt sammanhang.

Vi som är verksamma i Svenska kyrkan i dag har genomgått svenskt skol- och utbildningsväsende som inte bibringar särskilt mycket kunskap om samiska förhållanden.

Men detta faktum är ingen ursäkt, det ger bara en tydligare bild av att vi inte bara ärvt en skuld utan att vi fortsätter att bära den och än värre, bär den vidare till kommande generationer. Jag hoppas och ber att den arvstråden ska kunna brytas. Vi måste våga prata om de kränkningar som skett – utan bortförklaringar.

Försoning betyder att foga samman eller laga något. Att säga förlåt är aldrig fel men det räcker inte för att uppnå det som kan kallas en försoningsprocess. Första steget är att sprida kunskap om vad som egentligen skett, kunskap som måste bygga på den förtrycktes erfarenhet. Svenska kyrkans vitbok är en del av det steget. Sedan måste orden om försoning bli till handling. Handling visar att orden är på riktigt. Vi som har ansvar i Svenska kyrkan har fortsatt ett jobb att göra.

Eva Nordung Byström,
biskop i Svenska kyrkan i Härnösands stift.

Fler artiklar för dig