Debatt

Berth Löndahl och Jan Erik Amilén: En frimodig och tydlig kyrka

Frimodig kyrka vill betona det mest självklara för Svenska kyrkan: en kyrka som är tydlig om Jesus Kristus som Herre, som vår frälsare, skriver Berth Löndahl och Jan Erik Amilén.

Vem vill inte ha en tydlig kyrka? Skillnaden mellan olika grupperingar i kyrkomötet handlar knappast om att några vill ha en tydlig kyrka och andra en otydlig. Utan den handlar om vad kyrkan ska vara tydlig om.

Så frågan är om vi vill att Svenska kyrkan främst ska vara tydlig i politiska samhällsfrågor präglade av de olika partiernas ideologi? Eller ska kyrkan vara tydlig med kyrkans tro? Vill vi ha en kyrka som präglas av tidens agenda medan hon tonar ned Jesus Kristus som Herre?

Frimodig kyrka vill med eftertryck betona det mest självklara för Svenska kyrkan: en kyrka som är tydlig om Jesus Kristus som Herre, som vår frälsare och försonare, som Guds Son. En kyrka som vill vara trogen Skriftens ord och stå i samklang med kyrkans stora och djupa trostradition och som arbetar för ett levande gudstjänst- och församlingsliv.

Det får förstås konsekvenser för Frimodig kyrkas ambitioner, inte minst i kyrkomötet men även på stifts- och församlingsnivå. Vi kommer att arbeta för att Svenska kyrkan ska befrias ur de politiska partiernas dominans så att den kristna tron och inte politiska ideologier präglar de beslut som fattas. Vi strävar efter att de lokala församlingarna ska ha stor självständighet till skillnad från de enorma pastorat som finns på många håll i dag. Vi strävar efter att de lokala församlingarna ska ha stor självständighet till skillnad från de enorma pastorat som finns på många håll i dag. Kyrkan måste bokstavligen vara mitt i byn.

Vi stöder en förnyad evangelisation som ivrigt och utan att skämmas för evangelium vill göra Jesus Kristus känd. Vi önskar en kyrka som inte längre är på reträtt utan betonar korsets avgörande betydelse och den kristna trons innehåll. Vi vill se en kyrka som stöder våra förföljda kristna trossyskon i världen likaväl som att hon tar ett diakonalt ansvar för de mest utsatta i vårt eget land.

Vi längtar helt enkelt efter en tydlig och frimodig kyrka. En levande kyrka.

Flera av riksdagspartierna, med Socialdemokraterna i främsta ledet, har ambitionen att vara kvar som nomineringsgrupper i Svenska kyrkan. Stefan Löfven sa i Kyrkans Tidning (25/26 2017), att "kyrkan kommer att vara en intressant arena för social-demokratin inom oöverskådlig tid, jag kan inte se slutet på det engagemanget".

Ändå kommer det slutet – när socialdemokratin är död men kyrkan fortsätter att leva. För kyrkan kommer att leva vidare trots alla de kvävningsförsök som vi sett under många år, då man eftersträvat en till samhällsnormen anpassad kyrka. Men kyrkan, som är byggd på apostlarnas grund, kan vara trygg i sin identitet sedan tvåtusen år och djärv, tydlig och frimodig i vittnesbördet om Jesus Kristus.

Frimodig kyrka avvisar att alla präster ska tvingas viga samkönade par, ett krav som rests under senare tid. Ett sådant krav nonchalerar ekumeniken och den världsvida kyrkan, det förbiser väckelserörelserna och föraktar såväl samvetet som Guds levande ord.

Kyrkans betydelse för att bygga ett samhälle av respekt för människovärdet, av solidaritet och medmänsklighet, av frihet och ansvarstagande, av bildning och utveckling är och har varit påtagligt. Kyrkan lever mitt i världen men hennes kallelse är större än så: att vittna om Guds rike och hjälpa människor till frälsning.

Det sker inte minst genom att känna igen och tolka människans existentiella frågor. Sökare, trosvissa och likgiltiga behöver ana att vad vi vittnar om och sysslar med är relevant för deras liv. Det är skillnad mellan ytans och djupets frågor. De stora livsfrågorna om liv och död, ansvar och skuld, offer och försoning, kallelse och helgelse, mening och livsväg, Gud och frälsning tillhör själva den mänskliga existensen. Alla har någon gång brottas med de frågorna men de riskerar att trängas undan av det mer ytliga. Men kristen tro känner svaren och som kyrka måste vi vara tydliga om detta.

För att vara kyrka i det lokala behöver vi bygga församlingar, platser för sökare såväl som för trostrygga. Vi behöver bygga med förnuft och med trons iver, med kärlek till Gud och våra medmänniskor. Vad församlingen behöver i dag är inte fler organisationer eller effektivare metoder, utan människor som den helige Ande kan använda. Ty Anden verkar inte genom metoder utan genom människor. Hur goda våra metoder än är, så är det viktigare med hjärtan som är fulla av liv och tro.

På detta sätt vill vi frimodigt arbeta för att sätta Jesus Kristus, den världsvida likaväl som Svenska kyrkans Herre, i centrum. Då blir kyrkan tydlig!

Berth Löndahl, ledamot i kyrkomötet. Jan Erik Amilén, ordförande Frimodig kyrka.

Inför kyrkovalet 2017 ger Dagen möjlighet för alla rikstäckande nomineringsgrupper som är representerade i kyrkomötet att presentera sitt program.

Fler artiklar för dig