Debatt

Vi används som försökskaniner

Varken 3G, 4G, wifi eller 5G har risk­bedömts av den svenska staten.

Först vill jag rikta ett stort tack till Dagen som i motsats till majoriteten av svenska medier publicerar en debattartikel (17/7) gällande farorna med 5G. Jag delar David Terméns uppmaning att vi ska vara goda förvaltare av skapelsen och dess mångfald och vill därför komplettera hans artikel.

Varken 3G, 4G, wifi eller 5G har riskbedömts av den svenska staten. I två regeringsbeslut från 2018 står att det inte finns några allmänna handlingar av detta slag förvarade på Regeringskansliet.

I det ena beslutet står också att man har informerat om att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har publicerat en rapport där myndigheten redogör för kunskapsläget på området. Tidigare mejlkonversation med ämnessakkunnig på digitaliseringsenheten inom regeringskansliet visar på bristande kompetens på flera områden:

För det första vet man inte att det är SSM:s vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält, EMF, som ger ut rapporten.

För det andra är man inte ens medveten om att en ny rapport kom i maj 2018.

För det tredje vet man inte att det inte ligger i rådets uppdrag att göra riskbedömningar inför nya generationers mobiltelefoni. För det fjärde ljuger man om att det vetenskapliga rådets kunskapsrapporter kan gälla som riskbedömningar retroaktivt.

SSM:s vetenskapliga råd fullföljer inte sitt uppdrag med att lämna en kunskapsrapport varje år trots att de arvoderas med flera hundratusen kronor. Som exempel lämnades ingen rapport 2017.

Trots att SSM:s vetenskapliga råd säger att "inga nya hälsorisker gällande EMF har identifierats" fylls nyhetsmedia av rubriker från diskvalificerade forskningsrapporters resultat som att europeiska mäns spermier är både färre och sämre, att den psykiska ohälsan bland barn och unga vuxna ökar, att allt fler får cancer i huvud- och halsområdet och att antalet demenssjuka i världen stiger i alarmerande takt.

Rådet har negligerat amerikanska statliga National Toxicology Programs studie 2016 som visade på ett så stort samband mellan EMF och cancer att en delrapport gavs ut i förväg.

SSM kan inte förklara varför Martin L Palls forskning aldrig redovisats i kunskapsrapporterna. Han visar hur radiofrekvent elektromagnetisk strålning öppnar cellmembranen så att kalciumjoner flödar in och skapar oxidativ stress i cellen. Ett tillstånd som sedan ligger till grund för flera allvarliga sjukdomar.

Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida att det finns människor som lider svårt av EMF. Trots det följer de inte svensk lagstiftning och prövar tekniken gentemot försiktighetsprincipen i Miljöbalken.

Den svenska staten använder varenda svensk som försökskanin i ett gigantiskt experiment helt i strid med Nürnbergkonventionens alla principer.

Dessutom har antalet pollinerande insekter som bin och humlor minskat dramatiskt världen över. Det är allvarligt eftersom vi behöver dem för vår livsmedelsförsörjning. Förutom att de påverkas av själva strålningen visar forskning att också insekter navigerar efter jordens magnetfält. All EMF måste då vara ett mycket försvårande faktum för deras möjligheter att klara sig. Snart kanske också frågan måsteställas om själva strålningen bidrar till uppvärmningen av vår planet ställas.

I Sverige är det enligt digitaliseringsstrategin viktigast att vi ska vara bäst i världen på digitaliseringens möjligheter. Detta högmod gör att 5G inte riskbedöms, lagstiftning inte följs och kompetens inte efterfrågas. I stället menar man att man skapar välstånd, investerar i människor och miljö och skapar trygghet i nuet och hopp för framtiden.

Hur får man ihop det?

Anne-Marie Robertson, Fagerås

Fler artiklar för dig