06 augusti 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Djupare relationer är nyckeln för liv i församlingen

Slutreplik. Församlingar med en positiv och inbjudande atmosfär, kärleksfull gemenskap och människor som vågar inleda fördjupade samtal har möjlighet att attrahera nutidsmänniskan, skriver Åsa Kristensson.

Precis som Lars Gunther skriver i sin replik (3/7) på min tidigare artikel (17/6) är bristen på tillväxt ett problem i många församlingar, vilket även den nyligen presenterade frikyrkoundersökningen visar på. Jag tror att för både minskande församlingar och de församlingssammanhang där fokus har flyttats från relationer och gemenskap till resultat är det viktigt att återvända till bibeltexterna och studera församlingens identitet och kallelse för att kunna forma en församlingskultur som är trogen evangeliet.

Jag håller med om att man behöver jobba för tillväxt i alla församlingar utifrån det uppdrag som Jesus själv har gett oss, att gå ut och berätta de goda nyheterna om honom för varje människa. Kanske är det så att många församlingar hindras av försiktighet som kan bottna i en rädsla för att sticka ut. En anledning till det är att vi kristna, precis som de flesta andra människor i vårt samhälle vill bli accepterade av vår omgivning och har ganska svårt att stå upp för den obekväma delen av evangeliet där Jesus utmanar den som vill följa honom att det kommer kosta något.

En viktig fråga är hur man mäter tillväxt i en församling. De flesta församlingar gör det genom att räkna deltagare i en församlings huvudsamling, eller räkna antal medlemmar i ett register som inte alltid uppdateras, utan kan innehålla ett antal medlemmar som inte synts på flera år. Det kan dock vara ett missvisande sätt att räkna tillväxt i ett gudsrikesperspektiv eftersom det kristna livet växer inifrån och ut.

När jag för några år sedan studerade församlingskultur i växande och minskande församlingar med hjälp av ett antal NFU-undersökningar som samlats in och skapats i Sverige jämförde jag hur en grupp av församlingar som växte mer än tio procent svarade på NFU-frågorna, jämfört med hur en grupp av församlingar som minskade mer än tio procent svarade på samma frågor. En sak som framträdde i materialet var att i både de minskande och de växande församlingarna var det inte så många medlemmar som samtalade med andra kristna om hur deras andliga liv utvecklades. Flera andra frågor på samma tema hade inte heller så högt instämmande i någon av grupperna. Det menar jag kan ge oss en nyckel till vad som brister i många församlingssammanhang och som kan göra att människor lämnar församlingen och söker sig någon annanstans.

Alla församlingar behöver fundera över hur man jobbar med andlig fördjupning och tillväxt

—  Åsa Kristensson

Nya testamentet är ganska tydligt i sin undervisning, att församling handlar om relationer och en kärleksfull gemenskap med Gud och med varandra. Jag tror att församlingar i mycket högre grad behöver börja jobba med att tänka tillväxt på flera plan än bara numerärt om man verkligen vill att församlingen ska vara växande och medlemmar ska mogna andligt och stanna kvar i gemenskapen. Den omgivning vi befinner oss i visar på flera sätt att vad människor behöver är gemenskap, närhet och upprättade relationer. Mycket psykisk ohälsa skulle kunna botas om församlingar i högre grad började jobba med varma och sunda relationer och forum där man får utrymme att dela sina funderingar när det gäller både existentiella frågor och utmaningar i livet. Många församlingar har under lång tid byggt gemenskap kring verksamheter istället för relationer, det gör att det tar tid att börja jobba på ett annat sätt. Jag tror dock att det är nödvändigt om man vill vara en växande församling i ett gudsrikesperspektiv.

Smågrupper med fokus på relationer, personlig tillväxt, gemensam tillväxt, omsorg och lärjungaskap är viktiga i varje församling för att bygga nära och fördjupade relationer som bidrar till en kärleksfullare gemenskap och församlingskultur. Även när det gäller smågrupperna kan vårt sätt att tänka ställa till det, eftersom vi så lätt ser smågruppen som ytterligare en verksamhet i stället för en möjlighet att dela livet, bygga nära relationer, fördjupas i lärjungaskap och växa i tro.

Jag tror att alla församlingar behöver fundera över hur man jobbar med andlig fördjupning och tillväxt. Hur hjälper man medlemmar att växa, utvecklas och mogna i sin tro? Hur gör man för att hjälpa människor att blomma upp i de gåvor Gud har gett? Hur blir församlingsmiljön mer kärleksfull och barmhärtig? Vad kan man göra för att hjälpa medlemmarna att utveckla fördjupade relationer där det blir naturligt att dela tron och de utmaningar livet för med sig?

Jag tror att församlingar med en positiv och inbjudande atmosfär, kärleksfull gemenskap och människor som vågar inleda de fördjupade samtalen som erbjuder forum för andlig fördjupning, har möjlighet att attrahera den moderna nutidsmänniskan. Sådana församlingar har möjlighet att växa i varma djupa relationer, andlig mognad, personlig efterföljelse och numerärt. Om man dessutom lyckas kombinera det med att människor får växa och utvecklas i sina gåvor kan mognaden fördjupas ytterligare, och mycket spännande och livgivande saker kan börja hända i församlingen.

(NFU = Naturlig församlingsutveckling, en församlingsutvecklingsprocess som utgår från vad som blir synligt i en enkätundersökning som ett antal av församlingens mest aktiva medlemmar besvarar)

Åsa Kristensson, master i ledarskap och församlingsutveckling och författare till boken Församlingskultur – Navet i församlingens gemensamma liv

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt