Debatt

Kyrkans närvaro i skolan viktig och välkommen

Organiserad kyrklig närvaro i skolan behöver ske med stor lyhördhet utifrån en insikt att kyrkan är där på skolans villkor. För den som förstår detta står skolans dörr öppen, skriver fem debattörer.

Just nu förs ett lågmält samtal kring möjligheten för kyrka och skola att mötas. Vi är övertygade om att detta möte både är möjligt och önskvärt.

Kyrkan finns redan i skolan. Det är en viktig utgångspunkt. Genom troende elever, lärare och övrig personal. Det är den grundläggande närvaron, och betydelsen av den får aldrig förringas. Det vi skriver om här är dock kyrkans organiserade närvaro som tar sig uttryck i bland annat skolbesök och lektionsmedverkan. Detta arbete pågår på väldigt många håll i landet. Det rör sig om skolengagemang från barn- och ungdomsledare, församlingspedagoger, diakoner, präster, pastorer och andra.

Någon är anställd som exempelvis skolpastor. Oftare är det någon som i sin tjänst kombinerar skolnärvaro med andra arbetsuppgifter. Det kan också röra sig om helt ideella insatser. Nyblivna pensionärer som inser att fler vuxna, inte färre, behövs i skolan. Gemensamt är att engagemanget sätter barn och ungdomar i skolan i centrum.

Närvaron av kyrkans folk bidrar på ett holistiskt sätt till välbefinnande, eftersom de är tränade i samtal om andliga och existentiella frågor.

—  Debattörerna

Samtalet är lågmält eftersom dagens skola ser annorlunda ut än vad den gjorde för ett antal decennier sedan. Kyrkans mer organiserade närvaro behöver ske med stor lyhördhet utifrån en insikt att kyrkan är där på skolans villkor. För den som förstår detta står skolans dörr öppen. Det är vår gemensamma upplevelse.

Inom de ramar som läroplanen ger finns stort utrymme för samverkan mellan skola och kyrka och det är så som långsiktigt förtroendefulla relationer byggs och upprätthålls.

Svenska bibelsällskapet, som är en bred ekumenisk organisation i Sverige, arbetar just nu tillsammans med Karlstad stift i Svenska kyrkan för att uppmuntra till fördjupad samverkan mellan kyrka och skola. Vi menar att mötet mellan kyrka och skola kan gestaltas på många, olika sätt. Det avgörande är att representanter för kyrkor och församlingar alltid lyssnar efter skolans och ytterst elevernas behov. Vi efterfrågar ett brett samtal kring dessa frågor, där vi kan lära av varandra.

Det är med elevens bästa för ögonen som kyrkan vill, och behöver, vara på plats i skolan. Närvaron av kyrkans folk bidrar på ett holistiskt sätt till välbefinnande, eftersom de är tränade i samtal om andliga och existentiella frågor - något många av dagens ungdomar efterfrågar men inte alltid finner rätt forum för. Målet är också att kunskapen om kristen tro och religion i allmänhet ska öka. Och det är avgörande för hur vi ska möta samtidens frågeställningar. När fler vuxna finns på plats skapar det också större möjlighet för den enskilda eleven att bli sedd. Skolpastorer, skolpräster och andra som rör sig bland ungdomarna vittnar om hur viktigt det är att få vara en extra resurs.

Därför vill vi uppmana alla som vill att bidra till en skola där barn och unga får utvecklas och känna sig trygga. Ta kontakt med skolan på din ort, och vill du vara med i ett samtal om hur du eller din kyrka bäst kan vara denna extra resurs på skolan är du välkommen att delta i det samtal som vi är många som för.

Fler artiklar för dig