Debatt

Barn är inte beställningsvaror och kvinnor inga barnfabriker

Replik. Altruistiskt surrogatmoderskap tänjer på våra gränser. Normaliseringen gör att kommersiell handel med kvinnokroppar riskerar att öka, liksom efterfrågan på barnfabriker i fattiga länder, skriver Mikael Eskilandersson, SD.

Barn är inte beställningsvaror och kvinnor är inte barnfabriker. Sverigedemokraterna är emot surrogatarrangemang, det vill säga att en kvinna bär och föder barn åt en annan kvinna.

Liberalernas hållning om surrogatarrangemang innebär att surrogatmamman inte ska få ekonomisk kompensation. I en replik på en debattartikel av tre debattörer från Människovärde, Beställda barn får betala priset för föräldrarnas lycka, skriver Lina Nordquist och Barbro Westerholm (L) att ofrivilligt barnlösa i västvärlden aldrig ska kunna utnyttja kvinnors utsatta ställning i svagare eller krigsdrabbade länder.

De fortsätter: “Att få bli förälder är ingen rättighet, men för den som vill skapa en familj men av olika omständigheter inte kan göra det på egen hand är det fantastiskt att det finns kvinnor som vill bära ett barn utan att för den sakens skull bli barnets mamma.”

Det finns en lång rad problem förknippade med surrogatmödraskap. Mycket kan hända under den långa tid som går från initial kontakt mellan värdmodern och de blivande föräldrarna till dess att barnet lämnas över. De mottagande föräldrarna kanske inte längre har möjlighet att ta emot barnet. Det kan handla om olyckor, sjukdom eller till och med dödsfall. Vem tar då ansvar för barnet och dess välmående?

En värdmoder kan få moderskänslor, vilket gör att separationen blir påfrestande. Det finns för lite kunskap om hur en sådan separation påverkar kvinnan psykiskt. Altruistiska surrogatarrangemang är dessutom tänkta att genomföras med någon i den närmaste kretsen.

Surrogatarrangemang innebär inte självbestämmande utan snarare risk för påtryckning, tvång och även pengar under bordet.

—  Mikael Eskilandersson

Det kan vara en syster, mamma eller nära släkting. För en kvinna som lånat ut sin kropp och sin livmoder att sedan ge bort barnet till någon i sin närhet och se det växa upp på nära håll kan det bli psykisk tortyr. Arrangemanget försvårar också barns möjligheter till vetskap om sitt genetiska ursprung. Livet, kvinnors och barns rättigheter, måste väga tyngre än politikers önsketänkande.

Altruistiskt surrogatmoderskap tänjer på våra gränser. Normaliseringen gör att kommersiell handel med kvinnokroppar riskerar att öka och indirekt leder det till en ökad efterfrågan på barnfabriker i fattiga länder. Det är också omöjligt att garantera att den födande kvinnan faktiskt ställt upp frivilligt.

Risken är stor att pengar, gåvor eller påtryckning förekommer. Även utan betalning kan den psykologiska pressen på en syster med lätta förlossningar bakom sig öka när någon i familjen behöver hjälp. Varje förlossning är unik. Vilka följder får det om värdmamman till exempel avlider i samband med graviditeten?

Surrogatarrangemang är inte tillåtet i Sverige i dag. Dessvärre har en global marknad vuxit fram. Många länder inför förbud men i de länder där surrogatarrangemang tillåts ser vi stor press på de kvinnor som ställer upp. Kvinnans liv blir på många sätt styrt av de avtal hon ingått och hon avsäger sig även rätten till abort. Sverige borde gå i frontlinjen för ett internationellt förbud.

Regeringen vill i stället förenkla för dessa arrangemang. 2020 tillsattes en utredning för att överväga utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige. Utredningen Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall, och sedan propositionen Jämlika regler om föräldraskap i internationella situationer, ska behandlas i riksdagen. Sverigedemokraterna kommer att yrka på avslag. Förslaget har ett enkelriktat vuxenperspektiv och saknar jämställdhets- och barnfokus.

Vidare möts det av kritik från remissinstanser där exempelvis Barnombudsmannen (BO) lyfter att förslaget kan leda till en ökning av antalet surrogatarrangemang. Förslaget saknar dessutom analys om barnets rätt till kunskap om sitt genetiska ursprung. Barnperspektivet måste lyftas tydligare.

Alla politiska partier säger sig vilja stå bakom att barnets bästa ska komma först. Även jämställdhet och kvinnors rätt till sina egna kroppar ska gälla. Det är i många fall mest prat. Liberalerna förespråkar altruistiskt värdmoderskap baserat på kvinnans rätt till självbestämmande över sin egen kropp. Surrogatarrangemang innebär inte självbestämmande utan snarare risk för påtryckning, tvång och även pengar under bordet.

Vi vill med våra förslag att Sverige ska vara föregångare för kvinnors och barns rättigheter och att Sverige även internationellt kräver följande åtgärder:

  • En verklig kvinnorätt där kvinnor inte utnyttjas för att ge barn till andra, och en verklig barnrätt som garanterar kännedom om sitt genetiska ursprung.
  • Att Sverige på EU-nivå och i andra internationella sammanhang ska verka mot surrogatmödraskap och för en internationell lagstiftning mot surrogatmödraskap.

Surrogatarrangemang är människohandel och innebär brott mot mänskliga rättigheter. Det försvårar även barnets rätt och anknytning till sitt ursprung. Vi säger nej till detta och ja till kvinnors jämställdhet och barns rätt.

Fler artiklar för dig