Debatt

Ta ifrån imamer deras vigselrätt

Uppdrag gransknings rapportering belyser en omfattning, organisering och koppling till islamiska samfund som inte går att bortse ifrån, skriver Mikael Eskilandersson och Tobias Andersson, SD.

Nyligen avslöjade Uppdrag granskning att omfattande sexköp i form av tillfälliga äktenskap pågår organiserat och systematiskt i Sverige, något som i praktiken innebär människohandel och sexslaveri. Detta sker med religiösa förtecken och parallellsamhällets kulturellt avvikande syn på kvinnor, människovärde och äktenskap.

I många fall är det moskéer och muslimska religiösa ledare som samordnar dessa så kallade njutningsäktenskap, och sätter dem i system. Eftersom sex utanför äktenskapet är otillåtet enligt Koranen ingås tillfälliga, tidsbestämda äktenskap i stället. Uppdrag gransknings program visade att upplägget är inarbetat i parallellsamhällets strukturer i Sverige. Exempelvis beskrivs hur en man betalade för ett tillfälligt äktenskap med en kvinna i Sverige samtidigt som han hade en fru som befann sig i ett annat land. Detta är polygami, månggifte, något som är förbjudet i Sverige.

Förekomsten av organiserat sexköp under äktenskaplig täckmantel är inte ny, men rapporteringen belyser en omfattning, organisering och koppling till islamiska samfund som inte går att bortse ifrån. Det problematiska med denna företeelse får inte förminskas, och att det alls kan förekomma i Sverige är häpnadsväckande. Vad tänker regeringen göra för att med kraft motverka detta? Om regeringen tillåter detta att fortsätta är det oerhört provocerande.

De senare mandatperioderna har denna problematik, som innebär människohandel och kvinnoförnedring, fått växa sig stark. Det är inget vi Sverigedemokrater kan acceptera. Människors lika rätt och jämställdhet i Sverige ska värnas. Det råder ingen tvekan om att våra system bygger på att kvinnor har likvärdiga möjligheter som män att utbilda sig, arbeta och göra sin röst hörd.

Att detta får fortgå sätter samhällets regler ur spel, är ett hån mot den jämställdhet vi uppnått i Sverige och ett förkastande av kvinnor.

—  Mikael Eskilandersson och Tobias Andersson, SD

Även äktenskapet bygger på likvärdighet för parterna, ömsesidighet och respekt. Svenska lagar, värderingar och normer baseras på demokrati och jämlikhet. Det finns inga vinster med att se mellan fingrarna på system som trasar sönder den grund vi i Sverige byggt upp under många generationer och långa tider, eller att utnyttja och förminska kvinnors värde. Det bör inte finnas något utrymme för sexualbrott eller för parallellsamhällets människohandel.

Dagens svenska regler om äktenskap kommer ur giftermålsbalken som infördes 1921, vilken i sin tur är föregångare till 1987 års äktenskapsbalk. Giftorätten infördes då även den gifta kvinnan i Sverige blev myndig, fick full rättshandlingsförmåga och rösträtt. Äktenskapslagstiftningen hänger alltså intimt samman med utvecklingen av kvinnans rättigheter och jämställdhet med mannen, en utveckling som i Sverige är stark och viktig.

Vår syn på äktenskapet bottnar också i den antika världens monogama kärnfamiljer som skapades hos greker och romare, samt i kristendomens syn på att äktenskapet ska vara monogamt och är avsett att vara livsvarigt. Detta har levt kvar. Denna syn på äktenskapet som värdefull förening mellan två människor ska värderas högt.

Därför bör samfund som inte tar krafttag emot organiserade sexköp, och imamer som viger par enligt traditionen med njutningsäktenskap, bli av med vigselrätten. Och på liknande sätt som Svenska kyrkan kan avkraga präster, det vill säga ta ifrån en biskop, präst eller diakon möjligheten att verka i samfundet, borde de islamiska samfunden själva agera för att ta ifrån en religiös ledare, som medverkat till sexköp och tillfälliga äktenskap, hans rätt att verka inom samfundet. En präst kan förlora sitt prästämbete på grund av agerande som innebär att förtroendet för denne faller, där en etisk bedömning görs som går utöver vad juridiken bedömer.

Nyligen avkragades en svensk biskop på grund av en längre tids utomäktenskaplig relation, ett beslut som togs av Ansvarsnämnden för biskopar. Biskopen bedömdes inte längre ha förtroende, trovärdighet eller auktoritet. Andra får avgöra om denne biskop borde avkragas eller inte, det lägger vi oss inte i, men det bör inte råda några tvivel om att en imam som organiserar sexköp av kvinnor i Allahs namn inte längre borde få verka i Sverige. Att detta får fortgå sätter samhällets regler ur spel, är ett hån mot den jämställdhet vi uppnått i Sverige och ett förkastande av kvinnor.

De månggiften, tvångsgiften, barngiften och ombudsäktenskap som förekommer i andra kulturer och som människor tar med sig till Sverige, är fel och alla möjligheter till sådana äktenskap ska elimineras.

Vi vill även att bidrag till organisationer där dessa organiserade sexköp förekommer, stryps och återkrävs och att undantaget för hemlig dataavläsning mot moskéer tas bort. Dessutom bör utvisning möjliggöras av både dem som främjar sexköp och dem som köper sex genom moskéer, genom återinförande av utvisning på grund av asocialitet.

Det svenska systemet för äktenskap och vigsel ska värnas.

Fler artiklar för dig