Debatt

Sexualiteten har ett positivt gudagivet sammanhang – äktenskapet

Replik. Vi ser äktenskapet som instiftat av Gud, ett förbund mellan en man och en kvinna och den enda platsen för sex. Alltså ser vi all annan utlevd sexualitet, inklusive homosexualitet, som synd, skriver David Ekerbring, som representant för trosrörelsen.

På debattplats i Dagen skriver Sune Olofson att det är Dags för det teologiska ledarskapet att visa vägen i hbtq-frågan, och nämner bland annat trosrörelsen som en av de rörelser från vilkas pastorer och ledare det är “märkvärdigt tyst i denna fråga”. Vi vill bemöta det påståendet och berätta att trosrörelsen under det senaste året arbetat med frågan och tagit fram ett dokument vars innehåll vi i korthet vill sammanfatta i denna replik.

Dokumentet är inte tänkt att vara en fullständig teologisk redogörelse utan snarare ett stöd för teologisk reflektion och hjälp att på bästa sätt möta varje människa i dennes situation. Vår utgångspunkt är den klassiskt kristna; att platsen för den sexuella relationen är i äktenskapet mellan en man och kvinna.

Vår utgångspunkt i alla bibliska frågor är att Bibeln är inspirerad av Gud, uppenbarad sanning och auktoritativ för oss som kristna. Vi tror att Gud uppenbarar sig själv och sin vilja i det skrivna ordet och att det är levande och verksamt. Bibeln kan läsas, studeras och appliceras som norm för vår lära och vårt liv, både som individer och församlingar. I Psaltaren 119:160 står det att “Summan av ditt ord är sanning”, och det är så vi också i denna fråga måste läsa och förstå Guds ord.

Det är vår bibelsyn som gör att vi landar i en klassiskt kristen hållning där vi anser att människans sexualitet har ett positivt gudagivet sammanhang – äktenskapet. Det innebär att alla andra sexuella relationer utanför äktenskapet av Bibeln betraktas som synd (alltså inte endast homosexuella sexuella relationer). Även samboskap, som blivit allt vanligare i vårt samhälle, utesluts därför som en alternativ relationsform.

Äktenskapet är det sammanhang som Bibeln tydligt pekar på som platsen för människans sexualitet.

—  David Ekerbring

Vi lever i en fallen värld – en värld märkt av synd. Vi kan se dess konsekvenser på många områden i livet. Ett av orden som används för synd i Bibeln betyder “att missa målet”. Vidare innebär synd att bryta mot förbundet mellan Gud och människa. Konsekvensen för det är enligt Bibeln att vi skiljs från gemenskapen med Gud. Men även här finns det hopp och möjlighet till försoning och upprättelse genom Kristi verk på korset. Tack gode Gud för din nåd!

Människan beskrivs i Bibeln som skapad till man och kvinna. Genom äktenskapet, som instiftas av Gud, förs dessa två samman och genom det bildas också en ny familj, där man och kvinna lämnar sina ursprungsfamiljer och håller sig till varandra. Där sker också den sexuella föreningen mellan dem (de blir “ett kött”). Sex utanför äktenskapet innebär enligt Bibeln “att missa målet”. Äktenskapet är det sammanhang som Bibeln tydligt pekar på som platsen för människans sexualitet.

Vi är medvetna om att inte alla människor ingår äktenskap eller får barn. Bibeln talar om varje enskild människa som skapad till Guds avbild, och som sådan behöver hon inte “bli ett kött” med någon annan för att fullt ut leva som den hon är skapad att vara. Äktenskapet är inte vägen till ett meningsfullt och tillfredsställande liv. Paulus skriver till exempel i 1 Kor 7:7 att han helst skulle vilja att alla människor var som honom, det vill säga ogifta. Både Jesus och Paulus är härliga exempel på att ett liv utan sexuella relationer kan vara helt, meningsfullt och tillfredsställande.

Gemenskap och kärlek begränsas inte endast till äktenskapet. Djup vänskap och församlingens gemenskap bör uppmuntras ännu mer i vår tid som en källa och ett sammanhang för detta. Vi önskar se en kultur växa fram i våra församlingar där det finns nära relationer och en stark gemenskap som står i motsats till den kultur av ensamhet som finns i vårt samhälle. Vår strävan efter en djup kristen gemenskap blir då också en positiv motkraft till hållningen att mänsklig närhet måste vara sexuellt laddad.

Det finns de som på grund av sexuell läggning blivit utsatta för hårda ord och respektlöst bemötande i våra kristna sammanhang. Det tar vi kraftigt avstånd från.

—  David Ekerbring

Sexualiteten är inte människans främsta identitet. Varje människa är skapad av Gud, till hans avbild, vilket utgör grunden för vår människosyn. Som kristna har Bibeln dessutom mycket att säga om vår identitet i Kristus – inte minst att vi nu får kallas Guds barn.

Det finns de som på grund av sexuell läggning blivit utsatta för hårda ord och respektlöst bemötande i våra kristna sammanhang. Det tar vi kraftigt avstånd från. Vi vill i stället möta varje människa med kärlek och respekt i nåd och sanning. Varje människa och varje situation är unik och behöver därför förstås och bemötas utifrån en attityd av lyssnande. Vi behöver i ödmjukhet vandra tillsammans med människor på deras livsresa.

Trosrörelsen vill bevara en klassisk bibelsyn på Skriften som ofelbar och yttersta norm för lära och liv. Vi ser äktenskapet som instiftat av Gud, ett förbund mellan en man och en kvinna och den enda platsen för sex. Alltså ser vi all annan utlevd sexualitet, inklusive homosexualitet, som synd.

I Kristus ska vi ha vår fulla identitet. Han är, i alla delar av våra liv, vårt hopp och vår frälsning.

Fler artiklar för dig