Debatt

Slå vakt om sekularismen och arbeta för ett grundslagsskydd

Slutreplik. Som kristen i Sverige kan det verka lockande att ens egen livsåskådning återfår en särställning. Men vi lever i ett samhälle i förändring. Utan ett skydd mot framtida religiöst politiskt inflytande finns det inget som säger att det är den egna religionen som kommer att utöva makt, skriver David Rönnegard.

Jag är tacksam för att Karl Janunger valt att skriva en replik till min debattartikel där jag argumenterar för att Sverige bör bli explicit sekulärt. Janunger bemöter dock inte kärnan i mitt argument, utan tar i stället tillfället att framställa sin syn på kristendomens historiska betydelse för vår samhällsutveckling. Huruvida denna beskrivning är korrekt tänker jag inte bemöta då det inte har bäring på just denna debatt.

Jag framför att Sverige är implicit sekulärt då vi numera saknar statsreligion, men vi har inget skydd mot framtida religiöst inflytande i politiken. Därför bör Sverige bli explicit sekulärt genom att befästa i grundlagen att staten inte ska ta parti för någon enskild livsåskådning. Det är först när staten är livsåskådningsneutral som alla livsåskådningar får samma förutsättningar att verka.

Min ansats var att hitta en gemensam nämnare som alla livsåskådningsorganisationer kan ställa sig bakom, nämligen att ingen av oss vill diskrimineras. Att förankra sekularismen i grundlagen är en förstärkning av religionsfriheten som del av samvets- och tankefriheten.

Sekularismen är inte ett försök att kväva kristendomen, eller någon annan religion, utan är en garant för religionsfriheten för alla på lika villkor.

—  David Rönnegard

Janunger för tesen att vi ska slå vakt om kristendomen snarare än sekularismen. Är detta ett slag för att Svenska kyrkan åter ska bli statskyrka? Man ska vara försiktig med vad man önskar sig. Som kristen i Sverige kan det verka lockande att sin egen livsåskådning återfår en särställning. Men vi lever i ett samhälle i förändring. Utan ett skydd mot framtida religiöst politiskt inflytande finns det inget som säger att det är den egna religionen som kommer att utöva makt.

Sekularismen är inte ett försök att kväva kristendomen, eller någon annan religion, utan är en garant för religionsfriheten för alla på lika villkor. Den som vill att den egna livsåskådningen ska positivt särbehandlas måste då även leva med risken för en negativ särbehandling.

Ingen av oss vill bli diskriminerad av staten och med det följer att staten inte borde få diskriminera. Låt oss alla slå vakt om sekularismen och arbeta för ett grundlagsskydd.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig