Debatt

Bifall allt som gör Svenska kyrkan levande för svenska folket

Mer samarbete med olika kristna rörelser, upprätta familje- och intressegrupper och arrangera en årlig bön- och lovsångskonferens är några konstruktiva förslag SD lagt till årets kyrkomöte som syftar till att skapa en levande växande kristen kyrka, skriver Mikael Sandén, Anna-Karin Åström och Daniel Engström (SD).

Under en lång tid har Svenska kyrkan gått från att ha varit en levande och samlande kraft för hela svenska folket till att nu bli allt mer tillbakatryckta av andra samhällsintressen. I en doktorsavhandling (2022) av Per Ewert, vars budskap går att ta del av i boken Landet som glömde Gud, framkommer att utvecklingen i första hand är medvetet framdriven av Socialdemokraterna.

Vissa församlingar har klingat av och för en slumrande tillvaro. Samtidigt finns flera exempel på församlingar som var helt tomma och utan liv som på kort tid har vänt om och har fått se fullsatta gudstjänster. Detta trots den ideologisering och decimering som skett av Svenska kyrkan.

På senare tid har Svenska kyrkan på ledande nivå dessutom knutit kontakter med andra religioner. Det har försvagat kyrkans teologi och gjort den mer otydlig. Svenska kyrkan har också genom sina ideologiska positioneringar i många avseenden bidragit till att skapa splittring inom kristenheten.

I opposition mot Socialdemokraternas ambitioner att förvanska, förminska och successivt stänga ner Svenska kyrkan lägger vi därför flera förslag till Kyrkomötet:

I stället för den mångreligiösa dialogen bör samarbetsavtal upprättas med rörelser med vilka kyrkan delar den kristna tron. Inomkyrkliga evangelisk-lutherska kristna rörelser och kristna frikyrkosamfund kan faktiskt utöka sitt samarbete kring främst lokalt missionsarbete och diakoni/själavård men även kring gudstjänster och undervisning. Det kommer bidra till en levande kristenhet, en kristen gemenskap i lokalsamhället med kyrkorna som centrumpunkter “mitt i byn”.

Människor med olika intressen behöver en naturlig väg in i kontakt med Svenska kyrkan.

—  Mikael Sandén, Anna-Karin Åström och Daniel Engström (SD)

För att skapa ytterligare liv och rörelse i församlingarna bör en inriktning fastställas i samfundet för att familje- och intressegrupper ska upprättas. Familjerna behöver vara engagerade i församlingarna för barnens och kommande generationers skull. För att också involvera människor som har en svag anknytning till kyrkan bör fler intressebaserade forum upprättas. Människor med olika intressen behöver en naturlig väg in i kontakt med Svenska kyrkan.

I Svenska kyrkans egen skrift Nyckeln till Svenska kyrkan - en skrift om organisation, verksamhet och ekonomi 2022 framhålls i en undersökning att en av de viktigaste faktorerna för att unga ska uppskatta gudstjänster är musiken. Därför föreslår vi att församlingarna utifrån lokala förutsättningar arrangerar fler alternativa gudstjänster med bland annat bön och lovsångsmusik. Detta för att skapa något som är uppskattat av den yngre generationen.

Samfundet äger stora tillgångar, bland annat 13 domkyrkor i stiften. Därför föreslår vi att Svenska kyrkan varje år under pingsthelgen, tillsammans med volontärer från svenska kyrkan, inomkyrkliga rörelserna och från de kristna frikyrkosamfunden, arrangerar en årlig kristen böne- och lovsångskonferens. Den ska hållas simultant i domkyrkorna på dessa 13 platser runt om i landet. En sådan konferens innebär därför varken stora lokal- eller personalkostnader. Frivilliga gåvor kan samlas in och täcka mindre omkostnader.

Det blir ett tillfälle att komma samman som en enhetlig kristenhet, en konferens som står i direkt kontrast med den splittringspolitik som förts av socialdemokraterna och vänstern i kyrkan genom mångreligiösa dialoger och politiskt korrekt ideologisering av kyrkan. I stället ges möjlighet att samlas kring det som bidrar till den levande församlingen, genom ett budskap som främst syftar till att ena Sverige kring att Jesus är enda vägen till Gud.

Vi vädjar därför till alla ledamöter i Kyrkomötet, oavsett ideologiska eller politiska uppfattningar, att bifalla dessa konstruktiva förslag för att skapa en levande växande kristen kyrka till gagn för hela det svenska folket.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig